2014 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2014 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2014  ÖN LİSANS TARİH

 

1. 562’de Bayan Han tarafından Orta Avrupa’da kurulan, 805’te Franklar tarafından yıkılan ve İstanbul’u iki kez kuşatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazar
B) Bulgar
C) Avar
D) Türgeş
E) Avrupa Hun
2. Aşağıda verilen Türk-İslam bilginlerinden hangisinin çalıştığı alan yanlış verilmiştir?
A) Farabi – Müzik, Felsefe, Fizik
B) Gazali – Felsefe, Hukuk, İlahiyat
C) İbni Rüşd – Coğrafya, Tıp
D) İbni Fadlan – Coğrafya, Diplomasi
E) İbni Sina – Tıp, Felsefe
3. Anadolu Selçuklu Dönemi’nde tarih yazıcılığına önem verilmiş ve Selçuklu sultanları için Farsça tarih kitapları yazılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, belirtilen dönemin tarih kitabı yazarlarındandır?
A) İbni Bibi
B) Yunus Emre
C) Âşık Paşa
D) Gülşehri
E) Hoca Dehhani
4. Osmanlı Dönemi’nde bir ustanın yanında çalışan çırağın o işte ustalaştığı ve işi yapmada ehliyet sahibi olduğunu gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüccet
B) Ferman
C) İcazet
D) Sertifika
E) Senet
5. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen
I. Yeniçeri Ocağı’nın bozulması,
II. cülus bahşişi dağıtımında aksaklıkların olması,
III. saray kadınlarının merkez askerini kışkırtması
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A) İstanbul isyanları
B) Celali isyanları
C) Eyalet isyanları
D) Azınlık isyanları
E) Taht kavgaları
6. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bazı Osmanlı yazarları, devletin içine düştüğü buhran dönemi ve bundan kurtulma çarelerinin yer aldığı birtakım eserler kaleme almışlardır.
A) Hasan Kâfi el-Akhisari 
B) Kâtip Çelebi
C) Hoca Sadeddin Efendi
D) Gelibolulu Mustafa Âli
E) Koçi Bey
7. Aşağıdakilerden hangisi Genç Osmanlılardan biri değildir?
A) Ahmet Cevdet Paşa
B) Namık Kemal 
C) Şinasi
D) Ziya Paşa
E) Ali Suavi 
8. Osmanlı Devleti’nin ilk Türk kadın yazarı olarak bilinen ve Hanımlara Mahsus Gazete’de kadın sorunlarına ilişkin yazılar yazarak ilk kadın hakları savunucusu olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatma Aliye
B) Halide Edip
C) Emine Semiye
D) Fatma Müzehher
E) Fatma Kevser
9. Osmanlı Devleti’nde ilk kez anayasaya dayalı parlamentolu sisteme geçiş, aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, ıslahat düşüncesinin öne çıktığı eserleri kaleme alan yazarlardan biri değildir?
A) II. Abdülhamit
C) II. Mahmut
B) III. Selim
D) Abdülmecit
E) Abdülaziz
10.Türk modernleşme tarihinde yenileşmeyi ilk defa geniş bir program çerçevesinde, devlet adamı ve uzmanların hazırladığı raporlar (layihalar) doğrultusunda yürütmeye çalışan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Selim
B) III. Ahmet
C) II. Mahmut
D) II. Abdülhamit
E) Abdülmecit
11. Valilik ve Şura-yı Devlet başkanlığı görevlerinde bulunan ve Kanunuesasi’yi hazırlayan komisyona başkanlık eden Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Paşa
B) Mithat Paşa
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Cevdet Paşa
E) Mustafa Reşit Paşa 
12. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki fikir akımları ve bu akımları savunan kişi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Batıcılık – Abdullah Cevdet
B) İslamcılık – Ziya Gökalp
C) Türkçülük – Ziya Paşa
D) Osmanlıcılık – Ömer Seyfettin
E) Batıcılık – Yusuf Akçura
13. Mustafa Kemal’in “Gazeteci Şerif” adını kullanarak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trablusgarp Savaşı 
B) I. Balkan Savaşı 
C) II. Balkan Savaşı
D) Çanakkale Savaşı 
E) II. İnönü Savaşı
14. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?
A) Harp Okulu
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selânik Askerî Rüştiyesi
D) Kuleli Askerî İdadisi
E) Şemsi Efendi Mektebi
15. Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisinden sonra askerlik görevinden istifa etmiştir?
A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması 
B) Temsilciler Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi 
C) Sivas Kongresi’nin yapılması 
D) Misakımillî’nin ilan edilmesi 
E) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
16.  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Ankara’da TBMM’nin açılması
B) Misakımillî’nin kabul edilmesi
C) Maraş’ın Fransızların kontrolünden çıkması
D) Urfa’daki direnişin yoğunlaşması
E) Batı Cephesi’nde Yunan ordusuna karşı direnişin artması
17. 1921 Anayasası’nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisi, meşrutiyet idaresinden cumhuriyet yönetimine geçileceğine dair bir işarettir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
B) Yürütme ve yasama yetkisi meclistedir.
C) Antlaşma ve barış yapma yetkisi TBMM’dedir.
D) Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır.
E) Seçimler iki yılda bir yapılır.
18. Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) Yunanistan
C) Sovyet Rusya
D) Almanya
E) Japonya
19.
• Laikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır.
• Osmanlı ailesinin tüm fertleri yurt dışına çıkarılmıştır.
Verilen bu bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Teşkilatıesasiye Kanunu’nun çıkarılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi 
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
20. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle aşağıdaki kurumlardan hangisinin faaliyet alanı daralmıştır?
A) TBMM
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Fener Rum Patrikhanesi
D) İstiklal Mahkemeleri
E) Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
  
21. Mustafa Kemal, Millî Mücadele sırasında millî iradeye vurgu yapmış, kongrelerde ve TBMM’de milletin temsilcileri ile birlikte hareket etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikaya işaret etmektedir?
A) Demokrasi
B) Oligarşi
C) Monarşi
D) Teokrasi
E) Meşrutiyet
22. Atatürk 1933 yılında Afet İnan’a şunları yazdırmıştır: “Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları değiştirerek yerlerine ulusun en yüksek medeni gereksinmelere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır.”
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Devletçilik
23. Lahey Sürekli Adalet Divanı’nın Atatürk Dönemi’nde Türkiye lehine karar verdiği sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bozkurt-Lotus
B) Etabli
C) Musul
D) Kıbrıs
E) Adalar
24. Ankara Antlaşması’ndaki bir hükümle Türkiye’ye ait olduğu belirtilen ve Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları içindedir?
A) Suriye
B) İran
C) Irak
D) Azerbaycan 
E) Gürcistan
25. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’na giden süreçte yapılmış bir ittifak veya antlaşma değildir?
A) Balkan Antantı
B) Türk-Afgan Dostluk Antlaşması
C) Sadabat Paktı
D) Montrö Sözleşmesi
E) Türk-İngiliz Akdeniz İttifakı 
26. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Ankara Üniversitesinin kurulması
B) Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması
D) Tahkikat Komisyonu’nun kurulması
E) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılması
27. Şangay İşbirliği Örgütü’ne üye olan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Çin, Rusya, Japonya, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna
B) Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan 
C) Rusya, Hindistan, Tacikistan, Kırgızistan, Singapur, Malezya 
D) Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye
E) Ukrayna, Beyaz Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Moğolistan
1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.C 7.A 8.A 9.A 10.A 11.B 12.A 13.A 14.D 15.A 16.A 17.A 18.A 19.A 20.C 21.A 22.A 23.A 24.A 25.B 26.A 27.B 
tarihtendersler.com