2014 KPSS Lisans Tarih Soruları

2014 KPSS Lisans Tarih Soruları

2014 LİSANS TARİH
1. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların, kağanlarının gücünü Ay’dan aldıklarına inanmalarından dolayı unvanlarının başına “Ay” kelimesini eklemelerinde etkili olan dindir?
A) Manihaizm
B) Budizm
C) İslamiyet
D) Hristiyanlık
E) Şamanizm
2. Firdevsî’nin Şehnâme adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk hakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kül Tigin
B) Bilge Kağan
C) Afrasyab
D) Mukan Kağan
E) Teoman
3. 963-1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan, İran, Horasan, Pakistan ve Kuzey Hindistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hâkim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlı
B) Akkoyunlu
C) Gazneli
D) Büyük Selçuklu
E) Karakoyunlu
4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki ıslahatçı devlet adamlarından biri değildir?
A) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
B) Halil Hamit Paşa
C) Sadrazam Koca Ragıp Paşa
D) Humbaracı Ahmet Paşa
E) Tarhuncu Ahmet Paşa
5. Osmanlı Devleti’nde padişaha tanınan, suçluları sürgün etme yetkisi ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A) II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Kanunuesasi’ye eklenen yeni hükümlerle
B) Kanunuesasi’nin kabulüyle
C) Sened-i İttifak’ın imzalanmasıyla
D) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
E) Islahat Fermanı’nın ilanıyla
6. Gaziyân-ı Rum terimiyle nitelenen kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Rumelili olmaları
B) XIX. yüzyılda Rumeli’de etkin olmaları
C) Osmanlı-İran savaşlarındaki gönüllülerden oluşmaları 
D) Kuruluş Dönemi’nde, gaza yapmak amacıyla Osmanlı akınlarına katılmaları
E) Osmanlı denizciliğinin öncüleri olmaları 
7. I. Bayezit’in ve Osmanlı ordusunun Niğbolu Savaşı dolayısıyla Avrupa’da bulunmasını fırsat bilerek, o dönemde Osmanlı Devleti’nin toprağı olan Ankara’yı hâkimiyeti altına alan Anadolu Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadı Burhanettin
B) Karamanoğulları
C) Saruhanoğulları 
D) Dulkadiroğulları
E) Candaroğulları
8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Şeriatı yürürlükten kaldırmak
B) Osmanlı tebaası arasında eşitliği sağlamak
C) Devleti eski gücüne kavuşturmayı istemek
D) Mısır ve Boğazlar gibi sorunlarda Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak
E) İç işlerine Avrupalı devletlerin karışmalarını önlemek 
9. Aşağıdakilerden hangisi Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın hükümlerinden biri değildir?
A) Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak.
B) Karadeniz; ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacak.
C) Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Rusya’ya bırakılacak.
D) Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat yapılacak.
E) Bosna-Hersek’e özerklik verilecek.
10. Aşağıdakilerden hangisi, vezirlerle devlet adamlarının ve seferde ordunun atlarına bakmak ve sair zamanlarda Has ahır ve çayır hizmetinde kullanılmak üzere gayrimüslimlerden tertip olunan ve özellikle Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya ve Tesalya’da istihdam edilen askerî zümredir?
A) Ulah
D) Levent
B) Martolos
C) Voynuk
E) Miralay
11. Aşağıdakilerden hangisi Mecelle’nin özelliklerinden biri değildir?
A) 1926’ya kadar yürürlükte kalması
B) Bazı İslami hukuk kurallarını düzenli hâle getirmiş olması
C) Ahmet Cevdet Paşa’nın başında bulunduğu bir heyet tarafından hazırlanması
D) Müslim ve gayrimüslim tebaaya ilişkin kurallar içermesi
E) Medeni kanun özelliği taşıması
12.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin “seyfiye” sınıfı üyelerinden biri değildir?
A) Kapı kulu askerleri
C) Vezirler 
B) Sadrazam
D) Beylerbeyi
E) Kazasker 
13. Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Olayının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
A) Halkın, Trablusgarp’ın işgaline tepki göstermesi
B) Volkan Gazetesi’nin yazarı Derviş Vahdetî’nin tahrikleri
C) Serbestî Gazetesi’nin başyazarı Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesi
D) Orduda Alaylı-Mektepli çekişmesinin artması
E) Bazı kesimlerin Meşrutiyet’in ilanına tepki göstermesi
14. I. Dünya Savaşı’nda Brest-Litowsk Antlaşması’nın imzalanmasıyla kapanan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale
B) Irak
C) Kafkasya
D) Kanal
E) Suriye-Filistin
15. Misak-ı Millî aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi tarafından ilk kez kabul edilmiştir?
A) Yunanistan 
B) İngiltere 
C) Fransa
D) Rusya
E) İtalya
16. 
I. Batı Anadolu’da yaşayan Rumlar
II. Gümülcine ve İskeçe’de yaşayan Türkler
III. İstanbul’da yaşayan Rumlar
Lozan Antlaşması’nda yukarıdakilerin hangileri mübadele dışında bırakılmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II 
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
17. İstiklal Harbimiz adlı eser aşağıdaki Millî Mücadele komutanlarından hangisinin anılarını içermektedir?
A) Kâzım Özalp
C) Ali Fuat Cebesoy
B) Kâzım Karabekir
D) İsmet İnönü
E) Fevzi Çakmak
18. Atatürk Dönemi’nde, incelemeler yapmak ve raporlar hazırlamak üzere İsviçre’den davet edilen Prof. Malche tarafından verilen raporun ardından, devamına karar verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul Üniversitesi
B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
C) Türk Tarih Kurumu
D) Türk Hava Kurumu
E) Merkez Bankası
19. Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay’ın, I. Dünya Savaşı’nda Suriye ve Kanal cephelerinde geçen olayların konu edildiği eseridir?
A) Çankaya
B) Zeytin Dağı
C) Atatürk’ten Hatıralar 
D) Medine Müdafaası
E) Ateşten Gömlek 
20. Türkiye’de 1923-1938 yılları arasında yılda ortalama 200 km ile toplam 3.360 km yeni demir yolunun yapımı tamamlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında tamamlanmış bu demir yolu hatlarından biri değildir?
A) Samsun-Sivas
B) Sivas-Erzurum
C) Malatya-Diyarbakır
D) Zonguldak-Ankara 
E) Eskişehir-Ankara
21. II. Dünya Savaşı sonrası çok partili hayata geçiş sürecinde kurulan ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hürriyet Partisi
B) Millî Nizam Partisi
C) Demokrat Parti
D) Millet Partisi 
E) Ahali Partisi
22. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve antlaşmayı imzalayan devletlerden birinin ayrılmasından sonra CENTO adını alan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat 
B) Balkan 
C) Akdeniz
D) Sadabat
E) Briand-Kellogg
23. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde Anadolu’nun dışa açılan en önemli ikmal limanı olmuştur?
A) İzmir
B) Trabzon
C) Samsun
D) İnebolu
E) Antalya 
24. 
• Türk dilinin halk arasında yaşayan sözcüklerini araştırmak
• Folklor üzerinde çalışmak
• Ulusal tarihin yerel olaylarına ilişkin belgeleri araştırmak
• Güzel sanatlar dallarında kurslar açmak
• Köylülerin sağlık ve sosyal alanlarda gelişmelerine yardımcı olmak
Yukarıda belirtilen işleri yapmak için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkevleri
B) Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
C) Türk Dil Kurumu 
D) Türk Tarih Kurumu
E) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
25. 1991-2013 yılları arasında Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanlığı görevini yapan Kırımlıoğlu soy isimli siyasetçi ve halk kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsa Yusuf
B) Mustafa Abdülcemil
C) İsmail Gaspıralı
D) Remzi İlyasov
E) Refat Çubarov
26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1993 yılında ilk resmî İnternet bağlantısının kurulduğu kurumdur?
A) İstanbul Teknik Üniversitesi
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Ankara Üniversitesi
D) Boğaziçi Üniversitesi
E) Orta Doğu Teknik Üniversitesi
27. 1992 yılında Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da kurulan ve üyeleri arasında ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) TÜRKSOY
B) D8
C) AGİT
D) KEİ
E) BDT

1. A 2. C 3. C 4. E 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C 11. D  12. E 13. A 14. C 15. D 16. D 17. B 18. A 19. B 20. E 21. C 22. A 23. D 24. A 25. B 26. E 27. D 
tarihtendersler.com