2013 KPSS Tarih Alan Soruları

2013 KPSS Tarih Alan Soruları

2013 KPSS TARİH ALAN SORULARI

1.
I. Faydalanılan kaynaklar
II. Bir tablo veya istatistiğin düzenlenmesinde kullanılan verilerin kaynakları
III. Yazarın anlatımları
Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı gerektiren bir bilgidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2.Tarih yazıcılığı geçmişten günümüze birçok evreler geçirmiştir.
Tarihî olayları anlatarak bunlardan ders çıkarılmasını isteyen ve ahlaki değerleri geliştirmeyi amaçlayan Thukydides (Tukidides)’in öncülük yaptığı tarih yazıcılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan yazıcılığı
B) Hikâyeci tarih yazıcılığı
C) Araştırıcı tarih yazıcılığı
D) Öğretici tarih yazıcılığı
E) Millî tarih yazıcılığı

3.Tarihin yöntemi, tarihî olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarihî olaylar hakkında doğru bilgi edinmek, yaşanılan dönemden kalan orijinal belge ve bulguların değerlendirilmesi ile mümkündür.
Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?

A) Tarama, tasnif, tenkit, tahlil, terkip
B) Terkip, tahlil, tasnif, tarama, tenkit
C) Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip
D) Tasnif, tahlil, terkip, tarama, tenkit
E) Terkip, tasnif, tarama, tenkit, tahlil

4.Arkeoloji Müzesinde yer alan Roma Dönemi paraları,Hacı Bektaş Veli Müzesinde yer alan yazma eserleri ve Damat İbrahim Paşa Külliyesi yapılarında yer alan kitabeleriyle Nevşehir, bir tarih hazineleri şehri görünümündedir.
Bu şehirde tarihe yardımcı,
I. Epigrafi,
II. Nümizmatik,
III. Paleografi
bilim dallarından hangilerine ilişkin eserler bulunduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

5.Aşağıdaki Roma Dönemi eserlerinden hangisi,günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer almamaktadır?

A) Zeus Sunağı
B) Yerebatan Sarnıcı
C) Ayasofya
D) Aspendos Tiyatrosu
E) Meryem Ana Kilisesi

6.Aşağıdaki kentlerden hangisi, eski Ön Asya’da bir devlete başkentlik yapmamıştır?

A) Asur
B) Babil
C) Uruk
D) Hattuşa
E) Persepolis

7.İslamiyet öncesi Orta Asya Türk devletlerinde idarecilik ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmak amacıyla, bağlı boy ve oymakların başına gönderilen hakan çocuklarının aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yabgu
B) Atabey
C) Otaçı
D) Şad
E) İnal

8.Orta Asya Türk devletleri için ticaret önemli bir gelir kaynağı olmuş, bu devletler bölgeden geçen İpek Yolu’na hâkim olmak için mücadele etmekten kaçınmamışlardır.
İpek Yolu’nun bir kısmına hâkim olmak isteyen Göktürkler, Sasanilerle ittifak yaparak aşağıdaki devletlerden hangisine son vermişlerdir?

A) Uygur
B) Karluk
C) Akhun
D) Hazar
E) Sabar

9.İslamiyet Öncesi Dönem’de Türklerin Orta Asya’daki varlığına dair ipuçları, çevre uygarlıkların yazılı kaynaklarından da elde edilmektedir.
Buna göre, eski Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından yararlanıldığı söylenemez?

A) Mısır
B) Çin
C) Arap
D) Bizans
E) İran

10.Eski Türk yazıtları Türkler için en önemli kültürel miras arasında yer alır.
Bu eserleri ilk defa çözerek anlaşılır hâle gelmesini sağlayan Türkolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) V.V. Barthold
B) Wilhelm Thomsen
C) Laszlo Rasonyi
D) W. Radloff
E) Strahlenberg

11.Göktürkler Dönemi’ne ait orak, kürek, demir sapan gibi eşyalar bulunmuş ayrıca Yenisey vadilerine kadar uzanan Tötö Kanalı gibi sulama kanallarına ulaşılmıştır.
Bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Sosyal ve ekonomik hayat tarzlarının değiştiğine
B) Göçebe hayat tarzını sürdürdüklerine
C) Bozkır kültüründen etkilendiklerine
D) Ülke topraklarının hana ait olduğuna
E) Boylar şeklinde teşkilatlandıklarına

12.Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer Dönemi’ne ait gelişmelerden biri değildir?

A) Kadıların, illere atanması
B) Arabistan’dan getirilen Müslümanların; Basra, Kûfe ve Fustat gibi yeni kurulan şehirlere yerleştirilmesi
C) Vilayetler arasında haberleşmeyi sağlamak için yollar üzerinde menziller yapılması
D) Zorunlu askerliğe ilk adımın atılması
E) İlk İslam donanmasının oluşturulması

13.Zamanla gerileyerek hâkimiyeti sadece Bağdat ve çevresiyle sınırlı kalan, İslam dünyasının liderliğini daha çok manevi alanda temsil ederek sembolik bir kimliğe dönüşen Abbasilerin, bu duruma düşmesinde aşağıdakilerden   etkili olmamıştır?

A) Şii Büveyhoğulları ile Fatımilerin baskıları
B) Bizans’ın Güney Anadolu’da üstünlüğü ele geçirmesi
C) Mezhep tartışmalarının, gruplaşmalara sebep olması
D) Tekrar uygulanmaya çalışılan mevali politikasının ayrılıkçılığı körüklemesi
E) İdrisîler, Ağlebîler ve Zahirîler gibi devletlerin bağımsızlığını ilan etmesi

14.İran-Fars edebiyatının ünlü ismi Firdevsî’nin meşhur eseri Şehname, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur?

A) Karahanlı Hükümdarı Satuk Buğra Han
B) Gazneli Sultan Mahmut
C) Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
D) Gazneli Sultan Mesut
E) Karahanlı Hükümdarı Bilge Kül Kadir Han

15.
I. Batı İran ve Azerbaycan’ın alınması,
II. Ani şehrinin fethi,
III. Pasinler Savaşı
Yukarıdaki olaylardan hangileri, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey Dönemi’nde meydana gelmiştir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

16.Anadolu Selçukluları Sultanı II. Kılıçarslan, 1176’da Miryakefalon Savaşı’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşın bir sonucu değildir?

A) Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma ümidi kırılmıştır.
B) Bizans savunmaya çekilmiştir.
C) Türkler yeni fetihlerde bulunmuştur.
D) I. Haçlı Seferi’nden sonra başlayan karışıklık devri sona ermiştir
E) Anadolu’ya daha yoğun bir Türk göçü gerçekleşmiştir.

17.Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasındaki ortak özelliklerden biri değildir?

A) Ülkenin, hanedanın ortak malı kabul edilmesi
B) Hükümdarlık alameti olarak hutbe okutmaları
C) Şehzadelerin, melik unvanıyla eyaletlerde görev yapması
D) Hükümdarlarının Farsça unvanlar alması
E) Hassa birliklerinin oluşturulması

18.Osmanlı ordusunda görevli Kapıkulu askerî birlikleri ve görevleriyle ilgili,
I. Bostancı − Saray hizmetlisi
II. Humbaracı − Bir çeşit topçu sınıfı
III. Cebeci − Silah ve mühimmat sorumlusu
IV. Sipah − Saray mutfağı görevlisi
eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) II ve III
E) I, II ve III

19.
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle.
Yahya Kemal Beyatlı’nın bu dörtlüğünde anlatılanların, aşağıdaki hangi padişah döneminde gerçekleştiği söylenebilir?

A) Yıldırım Bayezit
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Yavuz Sultan Selim
D) III. Ahmet
E) V. Mehmet

20.Osmanlılarda timar sistemi çerçevesinde kullanılan çift veya çiftlik ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

A) Bir çift öküzle bir yılda işlenebilecek arazi
B) İki kişinin ortaklaşa kullandığı arazi
C) Sadece evli çiftlere verilen arazi
D) Tarımsal üretim ile birlikte hayvancılık da yapılan arazi
E) İki yıllığına işlenmek üzere verilen arazi

21.Osmanlı Klasik Dönemi’nde yapılan tahrirler; idari, mali ve askerî konuları kapsamaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi, tahrirler sonucunda hazırlanan defterler arasında yer almaz?

A) Mufassal
B) Cizye
C) İcmal
D) Şeriye
E) Sicili Avarız

22.1720-1721 yılları arasında Paris’te görev yapan Osmanlı sefiridir. Sefaretnamesi, bir Osmanlı sefirinin Avrupa’da neler olup bittiğini anlama gayretine yönelik ilk metinler arasında gösterilmektedir. Dönüşünde beraberinde getirdiği bilgiler, daha sonra “Lale Devri” diye anılacak dönemde etkili olmuştur. Özellikle bu dönemde İstanbul’da inşa edilen saraylar, kendisinin Paris’ten getirdiği saray gravürleri ve krokilerine dayanılarak yapılmıştır.
Yukarıda hakkında bilgiler verilen Osmanlı sefiri kimdir?

A) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
B) Ebubekir Ratip Efendi
C) Yusuf Agâh Efendi
D) Mehmet Sait Galip Efendi
E) Ahmet Rasim Efendi

23.Aşağıdakilerden hangisi, 1878 Berlin Antlaşması’nın hükümlerinden biri değildir?

A) Bulgaristan’ın, Osmanlı Devleti’ne vergi bağı ile bağlı prenslik hâline gelmesi
B) Boğazların güvenliği ve denetiminin, İngiltere ve Fransa tarafından oluşturulan ortak bir komisyon tarafından sağlanması
C) Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıklarını elde etmesi
D) Osmanlı Devleti’nin, Kars, Ardahan ve Batum’u Rusya’ya terk etmesi
E) Bosna-Hersek’in geçici olarak Avusturya’nın işgal ve  idaresine bırakılması

24.İttihat ve Terakki Cemiyetini, meşrutiyetin yeniden ilanı konusunda harekete geçiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) V. Murat’ın yeniden tahta çıkarılmak istenmesi
B) Balkan sorunu için Tersane Konferansı’nın toplanması
C) Selânik Merkez Komutanı Nâzım Bey’in öldürülmesi
D) Paris Sözleşmesi’nin imzalanması
E) Rus çarının, Reval’de İngiltere kralıyla görüşmesi

25.Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?

A) Sivas
B) Selânik
C) Erzurum
D) Ankara
E) İzmir

26.Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM’de oluşan siyasal düşünce gruplarından biri değildir?

A) İstiklal Grubu
B) Tesanüt Grubu
C) Hizb-i Cedit
D) Halk Zümresi
E) Islahat Grubu

27.Lozan Antlaşması’ndan önce kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sovyet Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
E) Almanya

28.Atatürk, “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türkiye’nin,
I. Kellogg-Briand Paktı’na katılması,
II. Balkan Antantı’nın oluşumunda etkin rol oynaması,
III. Milletler Cemiyetine üye olması
gelişmelerinden hangileri ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

29.Türkiye İktisat Kongresi’nde ulusal ve tam bağımsız bir ekonomiyi esas alan öneriler ön plana çıkmıştır.
İktisat Kongresi’nde yapılan aşağıdaki önerilerden hangisinin bu doğrultuda olduğu söylenemez?

A) Kambiyo merkezleri ile tahvil borsalarının millîleştirilmesi
B) Tarım dışındaki işçiler için günlük çalışma süresinin 8 saat olması
C) Yerli sanayiyi koruyucu önlemler alınması
D) Kendi limanlarımızda bayrağımızı taşıyan gemilerin ticaret yapması
E) Tekel hakkı tanınmış yabancı sermayenin kaldırılması

30.Atatürk Dönemi’nde devletçiliği savunmak amacıyla çıkarılan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sahibi olduğu dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çığır
B) Yeni Adam
C) Fikir Hareketleri
D) Kooperatif
E) Kadro

31.
– Ortaçağ Batı dünyasının yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından biridir.
– Güvenilir bilgiye ancak akıl ve deney yoluyla ulaşabileceğini savunmuştur.
– Kurduğu laboratuvar ile deney yönteminin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
Sözü edilen bu ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Albertus Magnus
B) Thomas Aquinas
C) Desiderius Erasmus
D) Roger Bacon
E) Robert Brosseteste

32.Coğrafi Keşifler içerisinde Ümit Burnu’nun keşfine yönelik ilk başarılı seferleri gerçekleştiren kâşifler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bartholomeus Diaz – Vasco de Gama
B) Magellan – Del Kano
C) Kristof Kolomb – Americo Vespuci
D) Vasco de Gama – Del Kano
E) Magellan – Kristof Kolomb

33.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında gösterilemez?

A) Skolastik düşüncenin yıkılması
B) Katolik ve Ortodoks kiliselerinin kesin olarak ayrılması
C) Deney ve gözleme dayalı pozitif düşüncenin ivme kazanması
D) Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimaride üst düzey gelişme gösterilmesi
E) Reform hareketlerine zemin hazırlaması

34.İtalya’da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren, 1807’de kurulmuş gizli örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlluminati
B) Cizvitler
C) Fransiskenler
D) Kara Gömlekliler
E) Carbonari

35.Avrupa’da XVII. yüzyılda Almanya’da mezhep mücadelesi olarak başlayan, çatışmalar geliştikçe diğer devletlerin de katılımıyla yeni bir nitelik kazanan ve devam eden din savaşlarını sona erdiren önemli olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüz Yıl Savaşları
B) Waterloo Savaşı
C) Çifte Gül (Güller) Savaşı
D) Otuz Yıl Savaşları
E) Yedi Yıl Savaşları

36.1848 ihtilalleri sonrasında liberalizm bütün Avrupa’yı etkilemiş; Almanya ve İtalya, siyasi birliklerini
sağlamışlardır.
Bu bilgiyle,
I. 1848 ihtilallerinde milliyetçilik hareketleri etkili olmuştur.
II. Krallar, toplumlara siyasi haklar tanımak zorunda kalmıştır.
III. Feodal unsurlar giderek güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

37.II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de başbakanlık yapmış olan kişiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Refik Saydam – Şükrü Saraçoğlu
B) Recep Peker – Kazım Özalp
C) Celal Bayar – Rauf Orbay
D) Adnan Menderes – Naim Talu
E) Hasan Saka – Şemsettin Günaltay

38.Aşağıdakilerden hangisi, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde çıkarılmış olan kanunlardan biri değildir?

A) Millî Korunma Kanunu
B) Varlık Vergisi Kanunu
C) Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
D) Men-i Müskirat Kanunu
E) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

39.1890 Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içerisinde yer alan ve 1939’da İstanbul  Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran ordinaryüs unvanlı Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Fuad Köprülü
B) Yusuf Akçura
C) A. Zeki Velidi Togan
D) Osman Turan
E) Ömer Lütfi Barkan

40.Sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı amaçlayan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslüman Kardeşler
B) Arap Baharı
C) Vahhabilik
D) Turuncu Devrim
E) Baas

41.“XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde meydana gelen değişimi değerlendirir.” kazanımını yapılandırıcı bir şekilde işleyecek bir öğretmenin uygulaması gereken öğretim basamakları Littiedeyke ve Huxford’a göre aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Yönlendirme – Ortaya çıkarma – Yeniden yapılandırma – Yeniden inceleme – Uygulama
B) Ortaya çıkarma – Yönlendirme – Yeniden yapılandırma – Yeniden inceleme – İnceleme
C) Soru sorma – Yönlendirme – Yapılandırma – Yeniden yapılandırma – Yeniden inceleme
D) Yönlendirme – Yapılandırma – Soru sorma -Uygulama
E) Yapılandırma – Yeniden yapılandırma – Yeniden inceleme – Değerlendirme

42. “Tarihsel kavrama” becerisine sahip bir öğrencinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenir?

A) Geçmiş, bugün ve gelecek arasında ayrım yapması
B) Tarihsel belge veya metnin yazarını ve kaynağını belirtmesi
C) Birbirleriyle ihtilaflı tarihsel metinleri karşılaştırması
D) Tarihsel bir kararın uygulanmasını değerlendirmesi
E) Güncel bir sorunun tarihsel arka planını belirlemesi

43.Dersinde “Nadiri’nin Hotin seferine ilişkin minyatürlerini” kullanan bir öğretmenin aşağıdaki dönemlerden hangisini işlediği söylenebilir?

A) IV. Mehmet
B) IV. Murat
C) II. Osman
D) III. Ahmet
E) II. Mehmet

44.Aşağıdakilerden hangisi ile tarih dersi, öğretimin bütün basamaklarında zorunlu tutulmuştur?

A) 1857 Meclis-i Maarif Komisyonu kararları
B) 1933 Darülfünun Reformu
C) 1913 Muvakkat Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu
D) 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E) 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi

45.Tarih dersinde öğrencilerin geçmişte yaşayan insanların olaylar karşısında şimdiki insanlar gibi tepki vereceğini varsayarak geçmişe bugünün gözüyle bakmasına ne ad verilir?

A) Analoji
B) Anakronizm
C) Diyokronizm
D) Senkronizm
E) Historizm

46.Aşağıdakilerden hangisi, “XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki kültür, sanat ve bilim alanlarındaki önemli kişilerin biyografilerini yazar.” kazanımını ölçmek için uygun bir araçtır?

A) Çoktan seçmeli test
B) Kısa cevaplı test
C) Performans görevi
D) Yazılı yoklama
E) Derecelendirme ölçekleri

47.Tarih öğretmeni Ankara Şehir Planı’nı incelemiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Tunalı Hilmi Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Hacı Bayram Veli Mahallesi gibi çeşitli isimler belirlemiştir. Ardından da öğrencilerden bu isimler hakkında araştırma yapmalarını istemiştir.
Buna göre öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurmuştur?

A) Tarihsel Empati
B) Sözlü Tarih
C) Tarihsel Canlandırma
D) Kanıt Temelli Öğretim
E) Yerel Tarih Öğretimi

48.Tarih dersinde öğrendiği kişi, olay ya da kurumlar hakkında “ Peki bu iyi mi, kötü mü?’’, “Bu doğru mu, yanlış mı?’’ şeklinde sorular yönelten bir öğrencinin, Kieran Egan’a göre tarihsel düşünme gelişiminin hangi aşamasında olduğu söylenebilir?

A) Mitsel
B) İronik
C) Felsefik
D) Somut işlem
E) Romantik

49.Tarih Dersinde Çevre İncelemeleri adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Muallim Cevdet İnançalp
B) Mustafa Çağatay Uluçay
C) Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu
D) Faik Reşit Unat
E) Ahmet Refik Altınay

50.Aşağıdakilerden hangisi 2007 Tarih Dersi Öğretim Programı’nın genel amaçları arasında yer almaz?

A) Kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında  meraklarını giderme
B) Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlama
C) Tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırma
D) Tarih konuları ile diğer derslerin konuları arasında bağlantı kurmalarını sağlama
E) Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırma

1. D 2. D 3. C 4. E 5. A 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B 11. A 12. E 13. D 14. B 15. C 16. E 17. D 18. C 19. B 20. A 21. D 22. A 23. B 24. E 25. C 26. C 27. A 28. E  29. B 30 31. D 32. A 33. B 34. E 35. D 36. B 37. A 38. D 39. C 40. E E 40. E 41. A 42. B 43. C 44. E 45. B 46. C 47. E 48. A 49. B 50. D

tarihtendersler.com