2013 KPSS Lisans Tarih Soruları

2013 KPSS Lisans Tarih Soruları

2013 LİSANS TARİH

1.Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak,
I. Ülke; töre adı verilen, yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiştir.
II. Toprak, yurt olarak adlandırılmıştır.
III. Hükümdara devlet yönetimiyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  

B) Yalnız III  

C) I ve II
D) II ve III

E) I, II ve III

2.Kayseri′deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray′daki Alaeddin Keykubat ve Divriği′deki Turan Melek adlıTürkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

A) Kervansaray
B) İmarethane
C) Darüşşifa
D) Medrese
E) Külliye
 
3. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve 1072-1202 yılları arasında Erzurum ve çevresinde hüküm süren; Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi
gibi eserleri günümüze ulaşan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişmentliler
B) Saltuklular
C) Artuklular
D) Mengücekler
E) Sökmenliler

4. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’ye geçişinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Bizans İmparatorluğu’ndaki taht mücadeleleri
B) Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı egemenliğine geçmesi
C) Karamanoğulları Beyliği′nin desteği
D) Gaza düşüncesi ile hareket edilmesi
E) Uçlarda Bizans İmparatorluğu’na en yakın bölgede bulunması

 

5. Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde;
I. Orta Asya Türklerinin,
II. Müslümanların,
III. fethedilen yerlerin ahalisinin

yaşam tarzı ve inanışlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
 
6.Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’un üyelerinden reisülküttap, zamanla aşağıdakilerden hangisine dönüşmüştür?

A) Hariciye nazırı
B) Maarif nazırı
C) Maliye nazırı
D) Serasker
E) Dahiliye nazırı

7.Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhracatın teşvik edilmesi
B) Ürün arzının talebe göre ayarlanması
C) Para ekonomisine kısa zamanda geçilmek istenmesi
D) Tarım ürünlerinin ön plana çıkarılması
E) Askerlik hizmetinin gözetilmesi

8.Osmanlı toplumunda uzun yıllar Millet-i Sadıka olarak bilinen Ermeni toplumunun isteklerinin zamanla bir soruna dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Avrupa devletlerinin kışkırtmacı politikası
B) Fransız ihtilalıyla gelişen milliyetçilik düşüncesi
C) Balkanlarda oturan Hristiyan toplulukların bağımsızlıklarını kazanması
D) Rusya ve İngiltere’nin, Ermenilerle ilgili ıslahat yapılması için Osmanlı Devleti′ne baskı yapması
E) Osmanlı Devleti’nin, Osmanlıcılık fikrini uygulamaya koyması


9.Aşağıdaki padişah -gerçekleştirdiği yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) III. Selim – Nizam-ı Cedid
B) II. Mahmut – Sened-i İttifak
C) Abdülmecit – Tanzimat Fermanı
D) Abdülaziz – Islahat Fermanı
E) II. Abdülhamit – Kanunuesasi

10.II. Mahmut Dönemi’nde eğitim alanında gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları şunlardır:
– Medresenin yanında modern askerî ve sivil okullar açıldı.
– İstanbul′da kız ve erkek çocuklara ilköğretim zorunlu hâle getirildi.
– Yurt dışına öğrenci gönderilmeye devam edildi.
Yalnız bu bilgilerle II. Mahmut Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

A) Okuryazarlık oranında artış olmuştur.
B) Eğitimde ikilik ortaya çıkmıştır.
C) Karma eğitime geçilmiştir.
D) Batıdan yeni yöntem ve kurumlar alınmıştır.
E) Orduda yenileşme süreci hızlanmıştır.

 

11.Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda savunulan İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devletin bütünlüğünün dinî esaslara uyulmakla sağlanacağı fikrini savunmuştur.
B) Din ve ümmet birdir, düşüncesiyle halifelik makamı ön plana çıkarılmıştır.
C) Osmanlıcılık fikrinin uygulanamayacağı düşüncesiyle gündeme gelmiştir.
D) II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası hâline gelmiştir.
E) I. Meşrutiyet′in ilanı ile etkisini yitirmiştir.

 

 

12.Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyılın başlarında görülen;
I. İkinci Meşrutiyet’in ilanı,
II. Babıali Baskını,
III. 31 Mart Vakası
olaylarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III

B) I, III, II

C) II, I, III
D) III, I, II

E) III, II, I

 


 

 

 

13.Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesine işlerlik kazandırmak amacıyla;
I. Mavri Mira,
II. Pontus Rum,
III. Hürriyet ve İtilaf,
IV. İngiliz Muhipleri
kuruluşlarından hangileri, fiilî hareketlerde bulunmuştur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
 
14. – Mustafa Kemal ve Kongre liderlerinin tutuklanması için Ali Galip’in görevlendirilmesi
– İngilizlerin, Anadolu’da kendileri için tehlikeli gördükleri stratejik mevkileri işgal etmesi
– Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın, Kongreyi engellemek ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutuklamakla görevlendirilmesi
Damat Ferit Hükûmeti, bu önlemleri aşağıdaki kongrelerden hangisini engellemek amacıyla uygulamaya koymuştur?

A) Erzurum
B) Pozantı
C) Alaşehir
D) Balıkesir
E) Sivas

15.İzmir’in Yunan askerleri tarafından işgal edilmesinin öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesine
B) İsmet Paşa′nın Batı Cephesi komutanlığına atanmasına
C) Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulmasına
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasına
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına

16.TBMM’nin birinci döneminde milletvekilleri sekiz ay maaşsız çalışmışlar, bir yıl sonra da 100 lira olan maaşlarının % 20’sini, bütçe açığını kapatmak amacıyla iade etmişlerdir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

A) Ülke çıkarlarını her şeyin üstünde gördüklerini
B) TBMM’nin, farklı düşüncedeki kişilerden oluştuğunu
C) Kişisel çıkar ve ideolojilerin ön planda tutulduğunu
D) TBMM’nin üstünde bir gücün tanınmadığını
E) Anayasal düzenin uygulanmaya başladığını


17.Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak kabul edilebilir?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Başkomutanlık Kanunu’nun kabul edilmesi
D) TBMM’nin açılması
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması

18.24 Temmuz 1923′te imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye′yi temsil eden delegasyonda yer alan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Kâzım Karabekir Paşa, Refet Bey, İsmet Paşa
B) Fevzi Paşa, Rauf Bey, Rıza Nur Bey
C) İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, Hasan Bey
D) Rıza Nur Bey, Bekir Sami Bey, Yusuf Hikmet Bey
E) İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Rauf Bey

19.Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlıkların özel hukuk alanına ilişkin farklı konum ve durumlarını sona erdiren yasal düzenleme aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) Takrir-i Sükûn Kanunu
C) Türk Medeni Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

20.Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin, ekonomik ve mali bağımsızlığını sınırlandıran engellerden kurtulduğu savunulamaz?

A)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulmasıyla
B)Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasıyla
C) Kapitülasyonların kaldırılmasıyla
D) Düyun-ı Umumiye İdaresinin yetkisinin borçlarla sınırlandırılmasıyla
E) Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesiyle

 
21.Atatürk, vasiyetinde Türkiye İş Bankasında kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna bırakmıştır.
Atatürk’ün, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A) Kurumların maddi bağımsızlığını garanti altına almayı
B) Bilimsel çalışmalar yapılmasına imkân sağlamayı
C) Kurumların, varlıklarını uzun süre koruyabilmelerini
D) Millî bilinç oluşumuna yönelik faaliyetleri desteklemeyi
E) Kurumları siyasi iktidarın bir parçası hâline getirmeyi

1. E 2. C 3. B 4. C 5. E 6. A 7. B 8. E 9. D 10. C 11. E 12. B 13. A 14. E 15. C 16. A17. D 18. C 19. C 20. B 21. E 22. D 23. D 24. B 25. A 26. D 27. A

 

22.
I. Cumhuriyet Halk Partisi
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi
Yukarıdakilerden hangilerinin kuruluşunda Atatürk′ün rolü ve katkısı vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D)  ve III
E) I, II ve III
 

23.1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri;
I. Almanya,
II. İtalya,
III. Fransa
devletlerinden hangilerinin, Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik nüfuzlarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

24.Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk′ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?

A) Ankara
B) Tek Adam
C) Üç Devirde Bir Adam
D) Onlar da Çocuktu
E) Türk′ün Ateşle İmtihanı

 

25.Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Atatürk’ün hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin parçalanmasını, yasayla önlemek
B) Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin özel bir yasa çıkarmak
C) Anıtkabir’i tamamlayarak Atatürk’ün naaşını buraya taşımak
D) Devlet dairelerine, yalnızca Atatürk’ün resminin asılmasını sağlayacak bir genelge yayımlamak
E) Atatürk’ün öngördüğü üniversiteyi, ona ithafen Erzurum’da kurmak

 

26.İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;
I. Almanya,
II. Kore,
III. Japonya
topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 

27.1950’li yılların başlarında Kıbrıs′ın Yunanistan′a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) EOKA
B) IMRO
C) Mavri Mira
D) Etniki Eterya
E) Pontus