2012 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2012 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2012 ORTAÖĞRETİM TARİH 

1. Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir?

A) Hunlar

B) Uygurlar

C) Göktürkler

D) Hazarlar

E) Avarlar 

 

2 .Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bizans kaynakları

B) Latin kaynakları

C) Çin kaynakları

D) Roma kaynakları

E) İslam kaynakları

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yuğ töreni düzenlenmesi

B) İyi ve kötü ruhlara inanılması

C) Bazı hayvanların kutsal sayılması

D) Toy meclisinin düzenlenmesi

E) Kurganlara ölenle ilgili eşyaların
konması

4. Osmanlı Devleti’nde timar sisteminin bozulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Merkezî otoritenin zayıflaması

B) Celâlî isyanlarının çıkması

C) Üretimin azalmış olması

D) Paranın değerinin düşürülmesi

E) Ateşli silahların savaşlarda ön plana
     çıkması 

 

5. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda I. Ahmet ile birlikte veraset sisteminde hanedanın ekber ve erşet üyesinin tahta geçmesi usulüne geçilmiştir.

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) Taht kavgalarını engellemek
B) Kapıkullarının yönetimdeki etkisini
     azaltmak
C) Hanedanın devamlılığını sağlamak
D) Şehzadelerin katlini kural
olmaktan çıkarmak
E) Ülke yönetiminde istikrarı sağlamak

6.Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Islahatların merkezî otoritenin gücü
ile yapılması

B) Kişilere bağlı kalıp süreklilik
     kazanmaması

C) Avrupa’daki gelişmelerin örnek
alınması

D) Islahatların daha çok askerî alanda
     yapılması

E) Islahatlara yeniçerilerin engel
olmaya çalışması

 

 

7. -Avrupa’nın önemli başkentlerinde
daimî elçiliklerin kurulması

    -Yabancı dil eğitimine önem
verilmesi

    -Kara mühendishanesinin kurulması

Yukarıdaki yenilikler hangi Osmanlı sultanı döneminde gerçekleşmiştir?

A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit

D) II. Osman
E) IV. Murat

 

8. Osmanlı Devleti’nde Türkçülük hareketinin hızlanmasında,

I. Kırım,

II. Balkan,

III. Birinci Dünya

savaşlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) II ve III
E) I, II ve III

 

 

9. I. Kısıtlı da olsa halkın seçme ve
seçilme hakkınasahip olması

     II. Padişahın meclisi kapatma
yetkisinin bulunmaması

     III. İki ayrı meclis öngörmesi

Yukarıdakilerden hangileri, 1876 yı-lında kabul edilen Kanunuesasi’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D I ve II)
E) I ve III

25.  I. Türk Dil Kurumu

      II. Türk Tarih Kurumu

     III. Türk Ocakları

Yukarıdakilerin hangilerine Atatürk, Türkiye İş Bankasındaki hissesinin bir bölümünü miras olarak bırakmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II

D) I ve III
E) I, II ve III

 

 

26. Cumhuriyet Dönemi’nde, devletleştirme yapılan aşağıdaki sektörlerden hangisine öncelik verilmiştir?

A) Belediye hizmeti
B) Madencilik

C) Ticaret
D) İmalat sanayi

E) Demir yolu

 

 

27. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Gerçekçilik

B) Tam bağımsızlık
C) Yayılmacılık

D) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde
     bulundurmak

E) Akılcılık

 

1. A 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. B 25. C 26. E 27. C 28. E 29. D 30. B

 

 28.  I. Boğazların Türkiye’nin
denetimine girmesi

       II. Türkiye’nin Balkan Antantı kurucu
           üyesi olması

      III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine
           katılması

Atatürk Dönemi’nde yaşanılan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I – II – III

B) I – III – II

C) II – I – III

D) II – III – I

E) III – II – I

 

 

29. İtalya’da Mussolini’nin, Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle bu ülkeler yayılmacı politika izlemeye başlamış, bu durum da dünyada endişeye neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu endişenin bir sonucu olduğu savunulamaz?
A) Balkan Antantı’nın oluşturulması
B) Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne
     bağlanması
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin
     imzalanması
D) Musul sorununun çözülmesi
E) Sadabat Paktı’nın oluşturulması

30. Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğu savunulamaz?
A) Türk-Sovyet Dostluk Antlaşmasının
B) İtalya’nın Akdeniz’e yönelik emellerinin
C) İngiltere’nin Montrö’de Türk tezini desteklemesinin
D) Türkiye’nin “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasını benimsemesinin
E) Almanya’nın yayılmacı politikasının