2012 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2012 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

1. I. Bilge Kağan

II. Tonyukuk

III. Bumin Kağan

Orhun Yazıtları, yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin

dönemlerine ait bilgileri içerir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

 

2 . Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde, kime takdim etmiştir?

A) Hun Devleti- Attila

B) Karahanlı Devleti – Uluğ Kara Buğra Han

C) Gazneli Devleti – Sultan Mahmut

D) Gazneli Devleti – Sultan Mesut

E) Karahanlı Devleti – Satuk Buğra Han

 

 

3.Aşağıdaki devletlerden hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurmuş olamaz?

A) İhşidiler

B) Doğu Roma İmparatorluğu

C) Harzemşahlar

D) Memlûklar

E) Eyyûbiler

4.Erken Osmanlı Dönemi’nde Ahi Teşkilatı,

I. her iş kolunda esnaf dayanışması sağlamak,

II. kaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamak,

III. toplumun bütün eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek

görevlerinden hangilerini üstlen-miştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

5.Osmanlı Devleti’nde aşağıdakiler-den hangisi Kapıkulu Ocaklarından biri değildir?

A) Yeniçeriler

B) Cebeciler

C) Topçular

D) Silahtarlar

E) Müsellemler

 

6.Osmanlı toplumunda şehirlerde ve taşrada çeşitli sosyal ve mesleki grupların seçkinleri arasında yer alır, vergilerin belirlenmesi ve toplanma-sında görevlilere yardımcı olurlardı. XVIII. yüzyılda giderek güçlenip siyasi alanda da söz sahibi oldular.

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Reaya

B) Timarlı sipahi

C) Âyan

D) Yeniçeri

E) Esnaf

 

7.Düyun-ı Umumiye İdaresi aşağıdaki padişahların hangisi döneminde kurulmuştur?

A) II. Abdülhamit

B) Abdülaziz

C) Abdülmecit

D) II. Mahmut

E) Vahdettin

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde, XIX.yüzyılda Divanı hümayunun yerine oluşturulan yönetim organıdır?

A) Meclis-i Mebusan

B) Meclis-i Vükela

C) Meclis-i Âyan

D) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye

E) Meclis-i Tanzimat

9.Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

A) Fransız İhtilali – Sırp İsyanları

B) Lale Devri – Patrona Halil İsyanı

C) Nizam-ı Cedit – Kabakçı Mustafa İsyanı

D) Fetret Devri – Şeyh Bedrettin İsyanı

E) Balkan Savaşı – 31 Mart Olayı

10.Mondros Ateşkes Anlaşması’ ndan sonra, Anadolu’da Millî Mücadele hareketinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) İzmir’in Yunan işgaline uğraması

B) Doğu’da bağımsız bir Ermenistan kurma söylentileri

C) Trablusgarp ve Bingazi’nin elden çıkması

D) Pontus Rum Devleti kurma çabaları

E) Antep, Maraş ve Urfa’nın Fransızlar tarafından işgali

 

11.Tüzüğünde amacı; Adana, İçel, Maraş ile bu bölgeye komşu Ayıntab, Antakya, İskenderun, Beylan ve Reyhaniye’de nüfusun % 90’ını oluşturan Türkleri temsil

etmek ve buraların Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını kuvvetlendirmek amacıyla gerekli çalışma ve yayınlarda bulunmak olarak açıklanan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Kongre

B) Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

C) Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi

D) Kilikyalılar

E) Vahdet-i Milliye

 

12.Millî Mücadele, halkın seçtiği temsilcilerin almış olduğu kararlarla yürütülen bir kurtuluş hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu hareketin içinde yeralmaz?

A) Erzurum Kongresi’nin toplanması

B) Saltanat Şurası’nın toplanması

C) Sivas Kongresi’nin toplanması

D) TBMM’nin açılması

E) Alaşehir Kongresi’nin toplanması

13.Sivas Kongresi sırasında Ali Fuat Cebesoy’un, Temsilciler Kurulu tarafından Kuvayımilliye Genel Komutanlığına atandığı görülmektedir.

Bu durum, Temsilciler Kurulunun,

I. yürütme,

II. yasama,

III. yargı

yetkilerinden hangilerini kullandığı-nı göstermektedir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve III14.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’de Türk ordusunun kazandığı askerî başarılardan sonra yapılan antlaşmalardan biri değildir?

A) Ankara

B) Moskova

C) Brest-Litowsk

D) Gümrü

E) Kars

 

 

15.Millî Mücadele yıllarında meydana gelen gelişmelerden hangisi “millî birlik ve beraberlik ilkesine” aykırı bir durumdur?

A) TBMM’nin kurulması

B) Direniş cemiyetlerinin kurulması

C) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkması

D) Kongrelerin toplanması

E) İç ayaklanmaların başlaması

16.Yeni Türk Devleti’nde,

I. Ankara’nın başkent ilan edilmesi,

II. halifeliğin kaldırılması,

III. saltanatın kaldırılması

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmi-ştir?

A) I – II- III

B) I – III – II

C) II – III – I

D) III – I – II

E) III – II – I

 

17.Halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Laik devlet anlayışının pekiştirilmesi

B) Çok partili hayata geçişin sağlanması

C) Siyasal otoritede bölünmenin önlenmesi

D) Millî egemenlik ilkesinin güçlendirilmesi

E) Dış politikada daha serbest hareket olanağının sağlanması

18.Aşağıdakilerden hangisi, 1926 yılında kabul edilen kanunlardan biri değildir?

A) Medeni Kanun

B) Kabotaj Kanunu

C) Takrir-i Sükûn Kanunu

D) Ceza Kanunu

E) Borçlar Kanunu

19.Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya konulmasından sonraki girişimlerden biridir?

A) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması

B) Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu’nun kabul edilmesi

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

D) Ankara’da bir sanayi kongresinin toplanması

E) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması

20.Türkiye Cumhuriyeti halkı ayrı ayrı sınıfların birleşmesinden değil, ferdî ve toplumsal hayat için iş bölümü bakımından türlü hizmet gruplarına ayrılmış bir toplumdur. Her ferdi, her ailesi, her sınıfı kanunlar önünde mutlak eşitliğe sahiptir. Hiçbirisi için imtiyaz söz konusu değildir.

Bu ifadelerde anlatılan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık

B) İnkılapçılık

C) Devletçilik

D) Laiklik

E) Milliyetçilik

21.J. J. Rousseau’nun, “Yalnız genel irade, devletin güçlerini herkesin iyiliğine uygun olarak yürütebilir.” sözü ve Atatürk’ün, “Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin birleşmesinden ibarettir.” sözüyle vurguladıkları ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık

B) Milliyetçilik

C) Laiklik

D) Cumhuriyetçilik

E) Devletçilik

22.1924 Anayasası’nda, milletvekil-lerinin ve cumhurbaşkanının yemin ifadeleri 1928 yılında değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır?

A) Halkçılık

B) Laiklik

C) Milliyetçilik

D) Devletçilik

E) İnkılapçılık

23.12 Aralık 1930’da Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurularak 12-16 Aralık arası Yerli Malı ve Tasarruf Haftası olarak belirlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, bu durumun nedenlerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Yerli üretimin teşvik edilmesi

B) 1929 Dünya Ekonomik Krizinin etkisinden kurtulma çabası

C) Millî iktisat politikasının uygulanması

D) Cumhuriyet’in girişimci vatandaş yetiştirme politikası

E) Ekonomide ithalata öncelik verilmek istenmesi

24.29 Ekim′in Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması aşağıdaki yılların hangisinde yasalaşmıştır?
A) 1923
B) 1924
C) 1925
D) 1927
E) 1929

25.Türkiye’nin yaşadığı aşağıdaki uluslararası sorunların hangisinde Fransa doğrudan taraf olmamıştır?

A) Musul

B) Hatay

C) Suriye sınırı

D) Dış borçlar

E) Yabancı okullar

26.Osmanlı Dönemi’nde açılan Sanayi-i Nefise Mektebi, Atatürk Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?

A) Güzel Sanatlar Akademisi

B) İstanbul Belediyesi Konservatuvarı

C) Millî Musiki ve Temsil Akademisi

D) Ankara Musiki Muallim Mektebi

E) Ankara Konservatuvarı

27.Türkiye’nin Balkan Antantı ile Balkanlarda, Sadabat Paktı ile Orta Doğu’da anlaşmalar yapmasındaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Orta Doğu’nun zengin petrol kaynaklarından yararlanmak

B) Balkanlarda ortak gümrük oluşturmak

C) Orta Doğu ile Balkanlar arasında enerji geçişini sağlamak

D) Demokratik anlayışı buralarda hâkim kılmak

E) İtalyan ve Alman yayılmacılığına karşı tedbir almak

 

28.Atatürk Dönemi’nde aşağıdaki-lerden hangisi, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmuştur?

A) Pakize İzzet Tarzi

B) Sabiha Gökçen

C) Sabiha Güreyman

D) Halide Edip Adıvar

E) Afet İnan

29.Atatürk Dönemi’nde gerçekleş-tirilen,

I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi,

II. miladi takvimin kullanılmaya başlanması,

III. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması

uygulamalarından hangileriyle, Türkiye’nin çağdaş dünya ile bütünleşmesinin amaçlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

 

 

30.Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin programının belirgin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Cumhuriyetçi – liberal

B) Devletçi – milliyetçi

C) Otoriter – liberal

D) Hürriyetçi – devletçi

E) Otoriter – devletçi

1.D-2.B-3.A-4.C-5.E-6.C-7. A-8.B 9.E-10.C-11.D-12.B-13.A-14.C-15.E-16.D 17.B-18.C-19.E-20.A-21.D-22.B-23.E-24.C 25.A-26.A-27.E-28.B-29.D-30.A