2012 KPSS Lisans Tarih Soruları

2012 KPSS Lisans Tarih Soruları

2012 LİSANS TARİH

1. Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?

 

A) Şad

B) Kut

C) Tekin

D) Toy

E) Balbal

2.Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din olarak kabul etmiştir.

Bu bilgiyle Karahanlılarda,

I. devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının

hızlandığı,

III. Arapçanın resmî dil olarak kabul edildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

3. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye

Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin egemenliği dönemine aittir?

 

A) Artuklular

B) Mengücekliler

C) Danişmentliler

D) Saltuklular

E) Anadolu Selçukluları

4. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?

 

A) Menziller

B) Derbentler

C) Dârülkuralar

D) Bedestenler

E) Kervansaraylar

 

5. I. Şer’i hukuk kuralları
II. Eski Türk gelenekleri
III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


6. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine
göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Dirliğindeki vergileri toplamak

C) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

D) Bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak

E) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya katılmak

7.Osmanlı Devleti’nde,

I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,

II. bürokraside düzenlemeler,

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye

yönelik olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

8.Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanunuesasinin

ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Padişaha karşı sorumlu bir hükûmetin kurulduğu

B) Anayasal düzene geçildiği

C) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

D) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı

E) Devletin teokratik yapısının sona erdiği


9. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisinin millî ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez?

A) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma girişiminde bulunulması

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurulması

C) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu getirilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

E) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

10. Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Tasvir-i Efkâr

B) Yenigün

C) Minber

D) İkdam

E) Hakimiyet-i Milliye

 11. Kuvayı milliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu

B) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu

C) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) Bölgesel mahiyette olduğu

12. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi

B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı

C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler

D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi

E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

 

13.Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun,Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

B) Amasya Görüşmelerinin yapılması

C) Mebusan Meclisinin açılması

D) Misakımillî’nin ilan edilmesi

E) Saltanat Şûrasının toplanması


14.8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden askerî görev üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük Taarruz

15. Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyük oranda artarak devam etmiştir.
Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) TBMM’nin açılmasının

B) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

C) TBMM ordusunun askerî başarılarının

D) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

E) Misakımillî’nin kabul edilmesinin

16. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Millî egemenliğin güçlendirildiğine

B) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine

D) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına

E) Devlet rejiminin adının konulduğuna

17.1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk değişiklikle

aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) İstiklal Marşı’nın kabulü

D) Halifeliğin kaldırılması

E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

A) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

B) Osmanlı hanedanı üyelerinin Türkiye sınırları dışına çıkarılması

C) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığının kaldırılması

D) Halifeliğin kaldırılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

 

19. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya yöneliktir?

A) Millet Mekteplerinin açılması

B) Ankara Hukuk Mektebinin açılması

C) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi

D) Türk Ocaklarının kurulması

E) Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alınması

 

20.Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

C) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi

E) Halifeliğin kaldırılması


21.Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

A) Miladi takvimin kabul edilmesi

B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

C) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması

D) Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması

E) Ölçü sisteminin değiştirilmesi


22.  Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

 

A) Sovyetler Birliği

B) Amerika Birleşik Devletleri

C) İngiltere

D) Fransa

E) İtalya

23. 1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk

denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün,

I. milliyetçilik,

II. laiklik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III

D) II ve III
E) I, II ve III

24. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz?

 

A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun’un çıkarılması

B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

D) Türk Dil Kurumunun kurulması

E) Harf inkılabının yapılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,

I. TBMM’nin açılması,

II. Halifeliğin kaldırılması,

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin
kurulması olaylarından hangileri yer almaktadır?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

 

26.Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz?

 

A) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktı’na katılması

B) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

E) Türkiye’nin Sadabat Paktı’na üye olması

 27.1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Milletler Cemiyetine üye olmak

D) Hatay sorununu çözmek

E) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları gidermek

28.Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet İnönü

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) Celâl Bayar

E) Rauf Orbay

29.İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Türkiye’nin

boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

30.  Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?

A) Musul

B) Bozkurt-Lotus

C) Yabancı okullar

D) Hatay

E) Etabli

 

1. B 2. D 3. A 4. C 5. E 6. A 7. D 8. E 9. B 10. C 11. D 12. A 13. B 14. C
15. C 16. E 17. B 18. E 19. A 20. D 21. C 22. A
23. E 24. B 25. D 26. B 27. E 28. D 29. A 30. C

 

 

tarihtendersler.com