2011 KPSS Lisans Tarih Soruları

2011 KPSS Lisans Tarih Soruları

2011 LİSANS TARİH

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır?

A) Yuğ
B) Şad
C) Kurgan

D) Toy
E) Tigin

2.Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü′nün sonuçlarından biri değildir?

A) Avrupa′nın etnik yapısının değişmesi
B) Avrupa′da bir Hun Devleti kurulması
C) Roma İmparatorluğu′nun bütünlüğünü ve  üstünlüğünü yitirmesi
D) Avrupa′da skolastik düşüncenin egemen olması
E) Göktürk Devleti′nin yıkılması

 

3. Cengiz Han′ın torunu Hülagu tarafından İran′da kurulan ve 1258 yılında Bağdat′ı alarak Abbasi Devleti′ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhanlı Devleti
B) Timur Devleti
C) Altın Orda Devleti
D) Çağatay Devleti
E) Memluk Devleti

4.    Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?

A) Ulak
B) Silahtar
C) iğdişbaşı

D) Muhtesip
E) Câmedâr 

5.    Osmanlı Döneminde, Fatih Sultan Mehmet′in hocası olmuş, din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebussuud 
B) Emir Sultan
C) Akşemseddin 
D) Kemalpaşazade
E) Molla Fenari

6.     Osmanlı Devleti′nde 19. yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey′in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülmuallimin
B) Sanayi-i Nefise Mektebi
C) Galatasaray Sultanisi
D) Darülfünun
E) Darülmaarif
 

7.     II. Mahmut, Vak′a-i Hayriye′den sonra, “Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum.” demiştir.
Bu bilgiyle aşağıdakiierden hangisine ulaşılabilir?

A) Müsadere usulüne son verildiğine
B) Sened-i İttifak′ın imzalandığına

C) Divanıhümayundan Bakanlıklar Sistemi′ne geçildiğine
D) İlk posta teşkilatının oluşturulduğuna
E) Yeni bir ordunun kurulduğuna

 


8.    Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle aşağıdakiierden hangisinin yönetimini 1878 yılında İngiltere′ye geçici olarak bırakmıştır?

A) Mısır
B) Kıbrıs
C) Rodos
D) Meis
E) Kırım

9.    Aşağıdakiierden hangisinin Osmanlı Devieti′nin ve Almanya′nın, Kafkas Cephesi′nin açılmasıyla elde etmeyi planladıkları kazammlardan biri olduğu savunulamaz?

A) Baku petrollerini ele geçirmek
B) Kafkaslar üzerinden Hindistan′a ulaşmak
C) Rusya′nın güneye inmesini önlemek
D) Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelesini desteklemek
E) Süveyş Kanalı′nı ele geçirerek İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kapatmak
 

10.   Aşağıdakiierden hangisi Wilson ilkelerinden biri değildir?

A) Devletlerarasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması
B) Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almaması
C) Yenilen devletlerin, yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi
D) Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması
E) Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması
 

 

 

11.       I.    İslam Teali Cemiyeti
II.    İngiliz Muhipleri Cemiyeti
III.   Sulh ve Selâmet-i Osmaniye
Fırkası
Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı çıkmıştır?

A) I, II ve III 
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız I

12.   İstanbul′un Anlaşma Devletleri tarafından işgal edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

A) İstanbul Hükümetiyle Temsilciler Kurulunun görüşme yapması
B) Ali Fuat Paşa′nın Kuvayımilliye Komutanlığına atanması
C) Hükümet üyelerinin Meclis dışından seçilmesi
D) Misakımillî′nin ilan edilmesi
E) Erzurum′da kongre toplanması

 

13.   Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması′yla sağlanan kazammlardan biri değildir?

A) Gürcistan′la olan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasına zemin hazırlaması
B) Doğu Cephesi′ndeki silah ve teçhizatın bir kısmının batıya taşınmasına ortam hazırlaması
C) Halk arasında orduya ve Meclise duyulan güvenin artması
D) Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu′ya gelmesini sağlayacak yolun açılması
E) Afganistan′la dostluk anlaşması yapılması

14.  Atatürk, “Bu anlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır.” sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Anlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

 

15.   Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanu-nu′nun (Öğretim Birliği) sonuçlarından biri değildir?

A) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması
B) Genel eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
C) İlk Maarif Kongresi′nin düzenlenmesi
D) Ulusal kültür birliğinin sağlanması için ortam hazırlanması
E) Dinî esaslara dayalı eğitim anlayışının terk edilmesi

16.  Atatürk, “En iyi bireyler, kendinden çok, bağlı olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını adayan insanlardır.” demiştir.
Atatürk′ün bu sözündeki en iyi birey tanımının aşağıdakilerden hangisiyle eşleştiği savunulabilir?

A) Vatandaşlık bilincine erişmiş kişi
B) Başkalarının hak ve özgürlüklerine değer vermeyen kişi
C) Belli bir sınıfın yararını gözeten kişi
D) Sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyen kişi
E) Önceliklerini kişisel çıkardan yana kullanan kişi

17. Kurtuluş Savaşı′nın anlamını ve bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışmayı aşağıdakilerden hangisi açmıştır?

A) Millî Savunma Bakanlığı
B) Genelkurmay Başkanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Dışişleri Bakanlığı

18.   Atatürk Nutuk′ta, “Takrir-i Sükûn Kanunu ile İstiklal Mahkemelerini, istibdat vasıtası olarak kullanacağımız fikrini ortaya atanlar ve bu fikri telkine çalışanlar oldu… Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat yasal olan önlem¬leri hiçbir vakit ve hiçbir surette, kanunun üzerine çık¬mak için vasıta olarak kullanmadık.” demiştir.
Atatürk′ün bu anlatımıyla, Takrir-i Sükûn Kanunu′nun kabul edilmesi ve İstiklal Mahkemelerinin kurulmasında aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak gösterdiği savunulamaz?

A) Devletin hayat ve bağımsızlığını sağlama
B) Milletin medeni ve sosyal gelişmesine ilişkin girişimleri koruma
C) Ülkenin düzen ve güvenliğini sağlama
D) Tehlikelere karşı önlem alma zorunluluğu
E) Uluslararası ilişkileri düzenleme zorunluluğu

19. Aşağıdakilerden hangisi
Teşvik-i Sanayi Kanunu′nun uygulamalarından biri değildir?

A) Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis edilmesi
B) Bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim sağlanması
C) Millî tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye İş Bankasının kurulması
D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi
E) Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunluluğunun getirilmesi

20.  Türk İnkılabı′nın,
I. belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,
II. başka uluslara örnek olma,
III. tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini değiştirme
durumlarının, hangileri bakımından Rus İnkılabı′ndan farklı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

21.
• Soyadı Kanunu′nun kabul edilmesi
• Medreselerin kapatılması
• Medeni Kanun′un kabul edilmesi
Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Laiklik 
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik 
D) Halkçılık
E) inkılapçılık

22.  Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrı­calıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B)  Hacı, ağa, hafız, molla gibi unvanların kaldırılması

C) Medeni Kanun′un kabul edilmesi

D) Devlet İstatistik Enstitüsünün kurulması

E) Dinî giysilerin mabetler dışında giyilmesinin yasaklanmas

23.   Mustafa Kemal, “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılama¬yacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.” demiştir.
Mustafa Kemal bu sözüyle, Osmanlı Devleti′nin yıkılışı döneminde savunulan aşağıdaki fikir akımlarından hangisini eleştirmiştir?

A) Osmanlıcılık                    
B) Turancılık
C) Milliyetçilik                       
D) Batıcılık
E) islamcılık

24.   Mustafa Kemal,”.. .Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.” demiştir.
Mustafa Kemal′in bu anlatımıyla aşağıdaki kavramlardan hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Tam bağımsızlık
B) Barışseverlik
C) Bilimsellik
D) Millî birlik ve beraberlik
E) Vatanseverlik 

25.   Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) Kabotaj Kanunu′nun çıkarılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Çok partili hayata geçiş amacıyla siyasi partilerin kurulması
D) Sadabat Paktı′nın imzalanması
E) Kanunuesasi′nin kabul edilmesi

 

 26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Ziraat Bankasının kurulması
C) Numune çiftliklerinin kurulması
D) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması
E) Tarım satış kooperatiflerinin
kurulması

1.C    2E   3.A   4.D   5.C   6.B   7.A 8.B 9.E 10.C 11.A 12.D 13.E 14.D 15.C 16. A 17. C 18. E 19. C 20. A 21. B 22. D 23. B 24. D 25. E 26. B 27. D 28. C 29. E 30. A.

 27.
I.     Mudanya Ateşkes Anlaşması′yla
ilgili görüşmelerdeki başarısı
II.    Eskişehir-Kütahya Savaşları
III.    Genelkurmay Başkanı olduğu
sırada yaptığı başarılı hizmetleri
İsmet İnönü′nün Lozan Konferansı′na gönderilen heyete başkan olarak seçilmesinde yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnızl            
B) Yalnız II            
C) Yalnız III
D)  I ve III                     
E)  II ve III

28.

     I. Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (NATO)
II. Milletler Cemiyeti
III. Balkan Antantı
Türkiye Cumhuriyeti′nin yukarıdaki kuruluşlara üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II,III
B) II, I,III
C) II, III, I
D) III, II, I
E) III,I,II

29.  Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir?

A) Osmanlı borçları
B) Yabancı okullar
C) Adana-Mersin demir yolları
D) Bozkurt-Lotus davası
E) Oniki Ada′nın silahlandırılması

30.   Türkiye′nin Milletler Cemiyetine üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?

A) Boğazlar sorununun barışçıl bir tutumla çözülmesi
B) Avrupa′daki gruplaşmanın belirgin bir hâl alması
C) Türkiye′nin Batılı devletlerle sorunlarına barışçıl çözüm araması
D) Türkiye′nin uluslararası politikada öneminin artması
E) Türkiye′nin komşularıyla dostluk antlaşmaları imzalaması