2010 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2010 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2010 ORTAÖĞRETİM TARİH

1.  İslamiyet′ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

A) Şad              B) Kağan            C) Tigin

D) Tudun          E) Subaşı

 

2. Muallim-i Sâni unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi          B) Gazali          C) Harezmi

D) Cüveyni       E) Bîrunî

 

 

3.  Selçuklularda, medrese yapımına önem verilmesinde,

I.İslam dünyasında din bilginlerine gereksinim duyulması,

II.genişleyen  devlet yönetiminde  görev  alacak

kişilere gerek duyulması,

III.eğitim ve öğretime önem verilmesi

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

4. Seyahatname adlı eseriyle XVII. yüzyıl Osmanlı sosyal yaşantısına ilişkin önemli bilgiler veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koçi Bey     
B) Katip Çelebi

C) Evliya Çelebi   
D) Lâgari Hasan Çelebi

E) Hezarfen Ahmet Çelebi

 

 

5. XVII. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dünya siyasetini etkileyen değil, bu siyasetten etkilenen bir konuma gelmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti′nin Avrupa devletleri karşısında bu konuma gelmesinde,

I.siyasi,

II.ekonomik,

III.teknolojik

alanların hangilerinde geri kalması etkili olmuş-tur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

6. Osmanlı Devleti′nde, padişahlığın hanedanın erkek üyelerinin en yaşlısına geçmesi usulü aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kabul edilmiştir?

A) IV. Mehmet        B) II. Osman            C) IV. Murat

D) I. Ahmet       E) II. Ahmet

 

7.II.Mahmut  Döneminde  imzalanan  Sened-i   İttifak′ın önemi nedir?

A)Ayanların gücünün tanınması

B)Timar sisteminin kaldırılması

C)Devlet adamlarının bilim ve teknik alanında Avrupa′nın ileri olduğunu kabul etmesi

D)Yeniçeri Ocağının kaldırılması

E)Osmanlı  Devleti′nin ilk kez yabancılarla ittifak

arayışlarına girmesi

8.

I.Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması

II.Ayan ve Mebuslar Meclislerini açma ve kapatma yetkisinin padişaha ait olması

III.Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir yapılan seçimle meclise girmesi

Kanunuesasi′de yer alan yukarıdaki hükümlerden hangilerinin, Ayan ve Mebuslar Meclislerinin yet-kilerini kısıtladığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II      C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, III

 

9.  Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla Müslüman olmayanlara,

I.bağımsız olma,

II.yasalar karşısında Müslümanlarla eşit olma,

III.matbaa açabilme

haklarından  hangilerinin verilmesi  öngörülmüştür?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

10. Birinci Dünya Savaşı′nda Alman Genelkurmayının Osmanlı Devieti′ni yönlendirmesiyle girişilen Süveyş Kanalı harekâtıyla,

I.İngilizlerin   sömürgelerine   giden   yolu   kontrol etmek,

II.Mısır′ı geri almak,

III.Arap kabilelerini İngilizlere karşı kışkırtmak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istenmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

11. İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal′i aşağıdakiler-den hangisi nedeniyle 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Anadolu′ya göndermiştir?

A)Karadeniz bölgesinde güvenliği sağlamak

B)Yunanlıların İzmir′i işgalini engellemek

C)Kongreler düzenlemek

D)Anadolu′da milis kuvvetleri oluşturmak

E)İngilizlerin Samsun′a çıkmasını engellemek

 

12. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan Osmanlı Mebuslar Meclisinde aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?

A)Seçimlerin yapılması

B)Yeni bir anayasa yapılması

C)Misakımillî

D)Meclisin Ankara′da toplanması

E)Damat Ferit Hükümetinin düşürülmesi

 

13.  Sivas Kongresi′ni Erzurum Kongresi′nden ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mustafa Kemal′in kongre başkanlığına getirilmesi

B)Millî Meclisin derhal toplanmasının istenmesi

C)Müslüman olmayanlara ulusal  çıkarlara aykırı

ödünler verilmesine karşı çıkılması

D)Yurdun çeşitli yerlerinde kurulan savunma cemiyetlerinin birleştirilmesi

E)Temsilciler Kurulu oluşturulması

 

14.

•Çukurova bölgesinin  Fransız ve  Ermeniler

tarafından işgalini önlemek

•Yayın ve propaganda yoluyla millî bilincin

uyandırılması için çalışmak

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki cemiyetlerden hangisi çalışmıştır?

A) Milli Kongre
B) Wilson Prensipleri
C) Kilikyahlar

D) Teali-i İslam
E) İngiliz Muhipleri

15. 1921 Anayasası′na göre, Meclis üyeleri iller halkınca seçilir, ancak bu üyeler seçildiği ilin değil tüm ulusun temsilcisidir.

Anayasanın bu hükmüyle aşağıdakilerden hangisinin gözetildiği savunulabilir?

A)Ülkenin ve ulusun bir bütün olduğunun

B)Ülkede bulunan etnik grupların

C)Siyasi görüş farklılıklarının

D)Meclisin yasama ve yürütme yetkisi olduğunun

E)Seçilen üyelerin belli bir süre için seçildiğinin

16.  Türkiye′nin,

I.Irak,

II.Yunanistan,

III.  Suriye

devletlerinden hangileriyle sınırı, Lozan Antlaşması′nda belirlenmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

17.

I.Teşvik-i Sanayi Kanunu′nun çıkarılması

II.İş Bankasının kurulması

III.İlk Beş Yıllık Sanayi Planı′nın hazırlanması

Yukarıdakilerin hangileriyle sanayi ve ekonominin canlanması hedeflenmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi, Menemen Ayaklanması′ na ortam hazırlayan nedenler arasındadır?

A)Türkiye′nin Milletler Cemiyetinin üye devletlerinden biri olması

B)Rejim karşıtlarının güçlenmesi

C)Takrir-i Sükûn Kanunu′nun çıkarılması

D)Tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi

E)İstiklal Mahkemelerinin kapatılması

 

19.   1924-1930 yılları arasında, çok partili hayata geçmek amacıyla,

I.Terakkiperver Cumhuriyet,

II.Serbest Cumhuriyet,

III.   Halk partilerinden hangileri kurulmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

20.  Türk Dil Kurumunun amaçlarından biri Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmaktır.

Buna göre,

I.toplumsal anlaşma ve bütünleşme,

II.dili zenginleştirme ve güzelleştirme,

III.Türkçeye bilim terimleri kazandırma

durumlarından hangilerinin sağlanmaya çalışıldığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

21.

I.Tekke ve türbelerin kapatılması

II.İlk kez azınlık okullarının açılması

III.Okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması

Yukarıdakilerden   hangileri   Cumhuriyet  Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve III

D) II ve III          E) I, II ve III

22. Atatürk, “Millet açıkça bilmelidir. Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız kalanları yakar.” demiştir.

Atatürk′ün bu sözüyle,

I.çağdaşlık,

II.ulusalcılık,

III.devletçilik

ilkelerinden hangilerinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

23.  21   Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunu çıkarılmıştır.

Bu Kanun′da uyulması gereken,

I.ahlaka   aykırı   ve   gülünç   kelimelerin   yasak

olması,

II.soyadlarının Türkçe olması,

III.yabancı ırk ve millet adlarının kullanılmaması

koşullarından hangilerinin milliyetçilik anlayışının göstergesi olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve III

D) II ve III          E) I, II ve III

 

24. Atatürkçü laik anlayış,

I.kanunlar önünde din ve inanç ayrımı yapma,

II.din ve devlet işlerini ayırma,

III.kişisel inanç özgürlüğü tanıma

durumlarından hangilerine karşıdır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız II

D) II ve III          E) I, II ve III

 

25. Türkiye, dünya barışının korunması amacıyla oluşturulan aşağıdaki girişim ve kuruluşlardan hangisine Atatürk Döneminde üye olmuştur?

A)Milletler Cemiyeti – Kuzey Atlantik Paktı

B)Kellog Paktı – Milletler Cemiyeti

C)Kuzey Atlantik Paktı – Birleşmiş Milletler Teşkilatı

D)Birleşmiş Milletler Teşkilatı – Kellog Paktı

E)Kellog Paktı – Kuzey Atlantik Paktı

 

26.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi siyasi gelişmeleri arasındadır?

A)Kıbrıs sorununun çıkması

B)Türkiye′nin Kore Savaşı′na asker göndermesi

C)Türk-Yunan dostluk antlaşmasının yapılması

D)Türkiye′nin Kuzey Atlantik Paktına üye olması

E)Hatay Türk Devleti Meclisinin anavatana katılmayı kabul etmesi

 

27.

I.Halkevlerinin açılması

II.Nüfus sayımı yapılması

III.Köy Enstitülerinin kurulması

Yukarıdakilerden   hangileri   Atatürk   Döneminde gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

28.

I.Kabotaj Kanunu

II.Medeni Kanun

III. Ceza Kanunu

Yukarıdakilerden   hangileri,   Atatürk  Döneminde kabul edilmiş ve uygulanmasına geçilmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

29.  Atatürk Döneminde Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

A)Irak′ın bağımsızlığını kazanması

B)Rusya′da rejim değişikliği olması

C)Anlaşmaya taraf devletlerin güvenliklerinin tehlikeye girmesi

D)Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması

E)Sadabad Paktının kurulması

 

 

30. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması ve görevlerinin tamamıyla Türk Devleti′ne verilmesi aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Montrö         B) Mudanya      C) Moskova

D) Lozan          E) Londra

1.B 2.A 3.E 4.C 5.E 6.D 7.A 8.D 9.B 10E 11.A 12.C 13.D 14.C 15.A 16.B 17.E 18.B 19.D 20.E 21.C 22.A 23.D 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.C 30.A