2010 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2010 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2010 Ön Lisans Tarih

1. Çin kaynaklarına göre, Orta Asya′da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ah-şap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır.

Yukarıda verilen bu bilgilerle,

I.Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir.

II.Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır.

III.Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

2. Nizâm′ül-Mülk′ün Siyasetname adlı eserinin Türk İslam tarihindeki öneminin,

I.yazarının Selçuklu devlet yönetiminde söz sahibi olması,

II.devlet yönetimine ilişkin bilgiler vermesi,

III.Türklerin İslamiyet′i kabulünden sonra kendi türünde yazılan ilk eser olması

durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

3.  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi donanmaya önem vermiş ve tersaneler kurmuştur?

A) Büyük Selçuklular    
B) Anadolu Selçukluları

C) Karahanlılar 
D) Gazneliler

E) Harzemşahlar

4.  Aşağıdakilerden   hangisi,   Osmanlı   toplumunda yönetici gruplar arasında değildir?

A) İlmiye          
B) Seyfiye

C) Reaya         
D) Kalemiye

E) Hanedan üyeleri

5. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti′nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir?

A)Avrupa′ya öğrenci gönderilmesi

B)İlk Türk matbaasının kurulması

C)Yabancı dil eğitimine önem verilmesi

D)Avrupa′da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi

E)Kütüphane kurulmasına ülke çapında önem verilmesi

6.

I.Coğrafi Keşifler

II.Milliyetçilik akımları

III.Sanayi İnkılabı

Osmanlı Devleti′nde XVI. yüzyılda yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik alanda etkili olmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti′nde XIX. yüzyılda maliyenin iflası, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine neden olmuştur?

A)İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasına

B)Fransa′ya ilk kez kapitülasyonların verilmesine

C)Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasına

D)Anadolu′da Celali İsyanlarının çıkmasına

E)Avrupa′dan askerî ve teknolojik alanlarda ilk kez yararlanılmasına

8.  Osmanlı Devleti′nin Balta Limanı Antlaşması′yla yabancı tacirlere tanıdığı,

I.vergi oranlarının indirilmesi,

II.mal alım ve naklini belge göstermeden yapabilmesi,

III.hiçbir kısıtlama olmadan her türlü malı Osmanlı topraklarında satabilmesi

olanaklarından hangilerinin iç piyasaya egemen olmalarını kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

9.

I.Kanunuesasi

II.Tanzimat Fermanı

III.Islahat Fermanı

Osmanlı Devleti′nde yukarıdakilerin ilanının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III           B) II, I, III           C) II, III, I

D) III, I, II           E) III, II, I

10. Birinci Dünya Savaşı başlarında tarafsızlığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Anlaşma Devletleri safında savaşa girmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri′nin bu tutum değişikliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rusya′nın savaştan çekilmesi

B)Rusya′da rejim değişikliği olması

C)Arapların Türk ordusuna karşı ayaklanması

D)Amerika Birleşik Devletleri′nin ticaret gemilerinin batırılması

E)Osmanlı Devleti′nin birçok cephede savaşması

11.

•Sivas′ta millî bir kongrenin acilen toplanması

•Bütün illerin her sancağından halkın güvenini

kazanmış delegelerin en kısa zamanda yola

çıkarılması

Yukarıdaki   çağrılar  aşağıdakilerden   hangisinin kapsamındadır?

A) Erzurum Kongresi     B) Amasya Genelgesi

C) Sivas Kongresi         D) Amasya Protokolü

E) Alaşehir Kongresi

12.Kurtuluş Savaşı′nda,

I.Balıkesir,

II.Alaşehir,

III.  Erzurum

kongrelerinin hangilerinde Kuvayımilliye birliklerinin malzeme ve cephane bakımından desteklenmesine ve düşmana karşı ortak bir cephenin kurulmasına karar verilmiştir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

13.   Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan,

I.Kuvayımilliyenin etken ve millî iradenin egemen

kılınması,

II.azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi

bozacak ayrıcalıkların verilmemesi,

III.Millî Meclisin toplanması

kararlarından hangilerinin “ülkenin parçalanmaz bir bütün olduğu” ilkesini desteklediği savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

14.   Misakımillî′de yer alan,

I.Türkiye′deki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanındığı düzeyde hak verilmesi,

II.siyasi, adli, mali gelişmeye engel olan kapitülasyonların kaldırılması,

III.hükümet merkezi olan İstanbul şehri ve Marmara Denizi′nin güvenliğinin her türlü müdahale ve saldırıya karşı korunması

kararlarından hangileri bağımsız devlet anlayışının ilke edinildiğini gösterir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, daha önceden üzerinde uzlaşma sağlandığından dolayı, Lozan Konferansı′nda tartışmalara konu olmamıştır?

A)Boğazların yönetimine ilişkin düzenleme

B)Suriye sınırı

C)Osmanlı devlet borçları

D)Kapitülasyonlar

E)Musul

16. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923′te İzmir′de toplanan Türkiye İktisat Kongresi′nde alınan ilke kararlarından biri değildir?

A)Kabotaj hakkının kullanılması

B)Sendika hakkının tanınması

C)Topraksız köylüye toprak dağıtılması

D)Yerli sanayinin gelişmesi için gümrüklerde koruyucu önlemler alınması

E)Ülkedeki madenlerin saptanması

17. Atatürk, “Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek mil-letin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.” demiştir.

Atatürk′ün bu anlatımıyla,

I.özgür birey olma,

II.çağdaş gelişmeleri izleyebilme,

III.demokrasi bilincine sahip olma

değerlerinden hangilerinin çağdaş olmanın gerekleri arasında olduğunu vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

18.1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması,

I.Musul′un   İngiliz  yönetimindeki   Irak′a   bırakılması,

II.Türkiye-lrak sınırının çizilmesi,

III.Musul′un yıllık petrol gelirlerinin % 10′unun 25

yıl süreyle Türkiye′ye bırakılması

maddelerinden hangilerini kapsar?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

19.  Aşar vergisinin,

I.toplanmasından sorumlu mültezimlerin yasa dışı tutumları,

II.oranının köylü açısından yüksek olması,

III.ürün üzerinden alınması

koşullarından hangilerinin köylünün maddi yönden sıkıntı yaşamasına ve tarımda verimin düşmesine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II

D) II ve III          E) I, II ve III

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun′la sağlanan durumlardan biri değildir?

A)Kadınların ülkenin siyasi yönetimine katılabilmesi

B)Tek eşlilik esasının getirilmesi

C)Kadının eşinden boşanabilmesi

D)Resmî nikâh usulünün konulması

E)Miras konusunda eşitsizliğin kaldırılması

 

21.1 Kasım 1928′de TBMM′nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun′la Harf İnkılabı başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Harf İnkılabı′nın uygulanmaya konulmasıyla ilgili gelişmelerden biridir?

A)Medreselerin kapatılması

B)Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması

C)Millet Mekteplerinin açılması

D)Müzik Öğretmen Okulunun kurulması

E)Eğitim ve öğretimin birleştirilmesine ilişkin kanun çıkarılması

22.

I.Köy Enstitülerinin açılması

II.Halkevlerinin açılması

III.Eğitmen kurslarının açılması

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesinde toplumun bilgi ve yaşam düzeyini yükseltmek amacı vardır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

23. Atatürk, “Demokrasi ilkesi, egemenliğin millette olduğunu başka yerde olmayacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi ilkesi, siyasal gücün, egemenliğin kökenlerine ve yasallığına dayanmaktadır.” demiştir.

Atatürk′ün bu demokrasi anlayışını aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrudan destekler?

A) Halkçılık       B) Cumhuriyetçilik

C) Milliyetçilik   D) Devletçilik

E) İnkılapçılık

 

24.  1931 yılında ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri değiştirilmiş metre ve kilo esası kabul edilmiştir.

Bu değişimle,

I.ülkede ölçü birliğinin sağlanması,

II.ticari işlerin kolaylaşması,

III.tarımsal üretimin artması

durumlarından   hangilerinin  sağlandığı   savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

 

25. Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde Büyük Millet Mecli-sinde yaptığı konuşmasında, “Biz yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskıları artır-maktansa tabii duruma dönelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz.” demiştir.

Atatürk′ün bu konuşmasında dış politikayla ilgili,

I.öncelikle sınırlarımız içinde ulusal varlığımızın

korunmasının amaçlanması,

II.gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşul-

maması,

III.Türk tarihinin çok eskilere dayandırılması

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II

D) II ve III          E) I, II ve III

 

26.   Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimde yer verilmesiyle,

I.din işlerinin istismar edilmesi,

II.hurafelerin ve yanlış inançların yaygınlaşması,

III.ailelerin çocuklarına dinî bilgiler vermesi

durumlarından   hangilerinin   önlenmek  istendiği savunulabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

27. Atatürk, “Biz, Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” demiştir.

Atatürk′ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Çağdaşlığı ilke edinme

B)Yabancı kültürlere bağlanma

C)Özgünlüğü korumayı amaçlama

D)Batı medeniyetinden yararlanma gereğini kabul etme

E)Gelişmiş  dünya  ülkeleri  arasında yer almayı

Amaçlama

28.

I.İstanbul   Üniversitesinin   Kurulması   Hakkında

Kanun çıkarılması

II.Türk Tarih Kurumunun kurulması

III.Köy Enstitülerinin açılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?

A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III

D) I ve II           E) I, II ve III

29.   1929-1930 yıllarında dünyada bir ekonomik bunalım baş göstermiştir.

Bu ekonomik bunalımın Türkiye′de aşağıdakiler-den hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)Devletçilik ilkesinin kabul edilmesine

B)İzmir′de Türkiye İktisat Kongresi′nin toplanma¬

sına

C)Kabotaj Kanunu′nun çıkarılmasına

D)İş Bankasının kurulmasına

E)Teşvik-i Sanayi Kanunu′nun çıkarılmasına

 

30.  Aşağıdakilerden  hangisi  Sadabad  Paktına  üye devletlerden biridir?

A) Suriye         

B) Mısır

C) Pakistan

D) Afganistan     

E) Hindistan

 

1-A 2-D 3-B 4-C 5-B 6-A 7-C 8-E 9-C 10-D 11-B 12-D 13-E 14-E 15-B 16-C 17-E 18-E 19-C 20-A 21-C 22-E 23-B 24-D 25-C 26-D 27-B 28-D 29-A 30-D

tarihtendersler.com