2010 KPSS Lisans Tarih Soruları

2010 KPSS Lisans Tarih Soruları

2010 LİSANS TARİH

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?
A) Ahilik teşkilatı
B) Kümbet mimarisi
C) Arap alfabesi
D) Vakıf sistemi
E) Veraset sistemi

2. Türk Devletlerinde,
I. taht kavgalarının ortaya çıkması,
II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,
III. çeşitli dinlere inanılması
durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?
A) Memlükler
B) Karahanlılar
C) Eyyûbîler
D) Gazneliler
E) Selçuklular

4. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş, bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır.
Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda,
I. sınırlar,
II. nüfus,
III. teokratik yapı
konularından hangilerinde değişme olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

5. Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mültezim
B) Mütevelli
C) Nişancı
D) ReisülküttapE) Vakanüvis

6. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piri Reis
B) Ali Kuşçu
C) Seydi Ali Reis
D) Matrakçı Nasuh
E) Sabuncuoğlu Şerafeddin

7. Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir.
Rusya’nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti’nin,
I. toprak bütünlüğünü korumak,
II. rejimini değiştirmeye çalışmak,
III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?
A) İthalatın azalması
B) İşsizliğin artması
C) Paranın değerinin düşmesi
D) Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
E) Üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya çıkması

9. Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir seçilmesi
B) Âyan Meclisi üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi
C) Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
D) Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmiş olması
E) Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan konulardan biridir?
A) Batı cephesinin açılması
B) Düzenli ordunun kurulması gereği
C) Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi
D) Temsilciler Kurulunun seçilmesi
E) Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ortak kararlarından biri değildir?
A) Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi
B) Millî kuvvetlerin etken, millî iradenin hâkim kılınması
C) Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun dile getirilmesi
D) Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
E) Azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkılması

12. Moskova Antlaşması’nda yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir?
A) Ankara
B) Sevr
C) Kars
D) Gümrü
E) Brest-Litowsk

13.
I. Anadolu Ajansı
II. İradeimilliye gazetesi
III. Hâkimiyetimilliye gazetesi
IV. Peyamısabah gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

14. Mustafa Kemal, “Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz.” emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir?
A) I. İnönü
B) Sakarya
C) II. İnönü
D) Eskişehir ve Kütahya
E) Başkomutanlık

15.
− Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersiz kılınması,
− Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması,
− Kurtuluş Savaşı’nın askerî bölümünün sona ermesi
gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır?
A) Gümrü Antlaşması
B) Kars Antlaşması
C) Mudanya Anlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

16.
I. Menemen olayı
II. Atatürk’e suikast girişimi
III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması
IV. Anzavur Ayaklanması
Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve III

17. Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır.
Bu yargının, bireyin,
I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi,
II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesi ya da getirmemesi,
III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

18. Türk Devriminin “Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve hilafete karşıdır.” yargısının,
I. egemenliğin millete ait olması,
II. yönetimin din kurallarına dayandırılmaması,
III. azınlık okullarının öğretime devam etmesine izin verilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

19. 1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafındatoplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

20. Yeni Türk Devleti’nin,
I. bağımsızlık,
II. barışseverlik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

21. 1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş, bu durum Türk Devleti’nin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir.
Bu gereksinim,
I. devletçilik ilkesinin uygulanması,
II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması,
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

22. Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz?
A) Yabancı okullar
B) Osmanlı borçları
C) Kabotaj hakkı
D) Boğazlar
E) Kapitülasyonlar

23.
I. Türk Tarih Kurumunun kurulması
II. Türk Dil Kurumunun açılması
III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

24. Atatürk: “Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş nanlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen tüm etkilerden uzak, ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz?
A) Ulusal değerleri korumaya
B) Eğitim ve öğretimde çağdaşlaşmaya
C) Ulusal değerlere uygun eğitim modeli seçmeye
D) Toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılamaya
E) Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye

25.
I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması
II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

26.
I. Nüfus mübadelesi
II. Kardak kayalıkları
III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması
Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

27. Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na girmemiştir.
Bulgaristan’ın, Balkan Antantı’na girmemesinde,
I. Romanya’dan Dobruca’yı almak istemesi,
II. Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması,
III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

28.
I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması
II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması
III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması
IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi
Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
29. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir?
A) Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi
B) Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi
C) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
D) Boğazların Türk egemenliğine girmesi
E) Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi

30. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla,
I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi,
II. Demokrat Partinin kurulması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

1. E 2. A 3. B 4. D N5. E 6. A 7. C 8. A 9. E 10. C 11. D 12. B 13. E 14. B 15. C 16. A 17. C 18. D 19. A 20. C 21. D 22. B 23. D 24. E 25. D 26. A
27. D 28. B 29. E 30. C

tarihtendersler.com