2009 KPSS Lisans Tarih Soruları

2009 KPSS Lisans Tarih Soruları

2009 LİSASN TARİH

1. Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.
Yalnız bu bilgiyle,
I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,
II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,
III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2. Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır?
A) Hat
B) Maden işçiliği
C) Heykel
D) Oyma
E) Dokuma

3. Selçuklularda,
I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması,
II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,
III. din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması
durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. Orhan Bey zamanında,
I. ilk Osmanlı medresesinin açılması,
II. Rumeli’ye geçilmesi,
III. yaya ve atlı düzenli bir ordunun kurulması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bu dönemde teşkilatlanmaya başladığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

5. XVII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin 32 eyaleti varken bu yüzyılın ortalarında 25’i timar sistemine dahil, 9’u sâlyâneli olmak üzere toplam eyalet sayısın34’ü bulmuştur.
Bu durumla ilgili olarak,
I. İlk kez toprak kaybedilmiştir.
II. Beylerbeyi sayısı artmıştır.
III. Timar sistemi bozulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Osmanlı Devleti’nde,
I. Avrupa mallarının ülkeye girmesi,
II. ticaret yollarının değişmesi,
III. esnaf teşkilatının bozulması
durumlarından hangilerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önlemek amacıyla birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin önemini kaybetmesinde,
I. Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkması,
II. Meşrutiyet’in ilanına rağmen azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini sürdürmesi,
III. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8. Osmanlı Devleti’nde gerekli görüldüğünde herhangi bir yöneticinin mal varlığına el konulabilmesi (müsadere) usulü Tanzimat Fermanı’yla kaldırılmıştır.
Bu usulün kaldırılmasıyla yöneticinin,
I. Devlete olan güveni artmıştır.
II. Özel mülkiyet hakkına güvence getirilmiştir.
III. Yöneticilik yetkileri artırılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat’ın ilanı,
II. Meşrutiyet’in ilanı,
III. Islahat Fermanı’nın ilanı
gelişmelerinin hangilerinde Avrupa’da görülen 1848 ihtilallerinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10. Kurtuluş Savaşı’nda, TBMM Hükûmetinin yarı resmî yayın organı hâline gelen gazete aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hakimiyet-i Milliye
B) Peyam-ı Sabah
C) İrade-i Milliye
D) Yenigün
E) İkdam

11. Kurtuluş Savaşı’nda,
-Birinci İnönü Zaferi’nden sonra Anlaşma Devletlerinin Londra’da konferans düzenlemesi ve TBMM’yi davet etmesi
-Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa’nın TBMM’ yle Ankara Antlaşması’nı yapması gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisine ulaşıldığı
savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin TBMM’yi Sakarya Savaşı’ndan sonra tanıdığına
B) İngiltere’nin savaşın sonuna kadar Yunanlıları desteklediğine
C) Halkların dış politikada etkili olduğuna
D) Uluslararası antlaşmaları uygulamak zorunluluğu olduğuna
E) Askerî başarıların Anlaşma Devletlerini TBMM’ yle antlaşma yapmaya zorladığına

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Mayıs 1920 tarihinde Bekir Sami Bey’in başkanlığında bir heyeti, Moskova’ ya Sovyetler Birliği’yle bağlantı kurmak ve dostluk antlaşması ortamı hazırlamak amacıyla göndermiştir.
TBMM’nin, Sovyetler Birliği’yle antlaşma yapma gereği duymasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Londra Konferansı’nın yapılmasını geciktirmek
B) Sovyetler Birliği’ndeki yeni rejimin ülkede yayılmasını önlemek
C) Kafkasya Cumhuriyetlerinin kurulmasını engellemek
D) Düşmanları aynı olan iki ülke arasında siyasi ve askerî güç birliği sağlamak
E) Mecliste birlikte hareket edilmesini sağlayarak gruplaşmaları önlemek

13. Kurtuluş Savaşı’nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM’nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Halk egemenliğinin sürekliliğine önem verildiğine
B) TBMM Hükûmetiyle İstanbul Hükûmeti arasında görüş ayrılığı olduğuna
C) TBMM’ye Mebuslar Meclisinden katılım olduğuna
D) Ulusal güçlerin birleştirilmek istendiğine
E) Mecliste görüş ayrılıklarının olduğuna
 
14. Türkiye, Musul’un Misakımillî sınırları içinde olduğuna aşağıdakilerden hangisini gerekçe olarak göstermiştir?
A) Türklerden başka ulusların da yaşamasını
B) Sykes-Picot Anlaşması’na göre Fransızlara verilmiş olmasını
C) Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı tarihte Osmanlı sınırları içinde olmasını
D) Petrol bakımından zengin olmasını
E) İngiltere’nin mandası olmasını

15. Lozan Antlaşması’yla,
I. Boğazlar Komisyonunun kurulması,
II. İstanbul’daki Rumlarla Batı Trakya’daki Türklerin mübadele dışında bırakılması,
III. Yunanistan’ın savaş tazminatı karşılığı Karaağaç’ı, Türkiye’ye vermesi
konularından hangileri Türk-Yunan ilişkilerinde uygulamalardan kaynaklanan sorunlara neden olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

16. Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadını erkekle eşit olarak,
I. mirastan aynı oranda pay alma ve tanık olma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. belediye seçimlerine katılma
haklarını kazanmıştır.
Bu kazanımların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) II, III, I
E) III, I, II

17.
-Kapitülasyonların kaldırılması
-Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki gelişmelerde aşağıdaki ilkelerden hangisinin
temel alındığı savunulabilir?
A) Bağımsızlık
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) İnkılapçılık

18. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşı olması,
I. millî birlik ve beraberlik,
II. kültürel birlik,
III. sosyal dayanışma
durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

19. Atatürk, “Ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu tek uygarlığa katılması gerekir. Osmanlı Devleti’nin düşüşü Batı’ya karşı elde ettiği başarılardan çok, mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır.” demiştir.
Atatürk’ün bu anlatımıyla aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenebilir?
A) Eski bir tarih mirasına sahip olunduğuna
B) Batı’nın yayılmacı siyaset izlediğine
C) Çağdaşlaşmanın gereğine
D) İmparatorlukların siyasi varlıklarını korumalarının güçlüğüne
E) Batı uygarlığının kendisinden önceki uygarlıklardan yararlandığına

20.
I. Hilafet
II. Şeriye ve Evkâf Bakanlığı
III. Erkânı Harbiye Bakanlığı
1924 yılında, yukarıdakilerden hangilerinin yönetim birliğini güçlendirmek amacıyla kaldırıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

21. Osmanlı Döneminde XIX. yüzyılın ilk yarısında sarık ve kavuk yerine fesin giyilmesine, Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında ise fesin yerine şapkanın giyilmesine karşı çıkılmıştır.
Bu iki duruma göre,
I. Yenilikler anlayış değişikliğinin sonucudur.
II. Yenilikler tepkiyle karşılanmıştır.
III. Yeniliklerin benimsenmesi belli bir süreci gerektirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) Hükûmet kurmanın yeni yönteme bağlanması
B) Devletin rejiminin adının konması
C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
D) Devletin başkanının belirlenmesi
E) Halifeliğin kaldırılması

23. TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir?
A) Teşkilat-ı Esâsiye Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Tekâlif-i Milliye Buyrukları’nın çıkarılması
C) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
D) Lozan Antlaşması’nın imzalanması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

24. Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz?
A) Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması
B) Gelir ve servet ediniminin kısıtlanması
C) Etkin siyasi makama seçimle gelinmesi
D) Siyasi partilerin serbestçe kurulması
E) İktidarın el değiştirebilmesi

25. Atatürk Dönemi ekonomisinde,
I. Türkiye’nin ulusal çıkarlarına aykırı olmayan yabancı sermayeden yararlanma,
II. âşar vergisini kaldırma,
III. ekonomik politikaların uygulanmasında bilim ve teknolojiyi temel alma
durumlarından hangileriyle üretimi artırmanın amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

26. 1929’da başlayan dünya ekonomik bunalımıyla dünya ticaretinde bir düşüş olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
A) Yaşamsal ham madde ihtiyacının artması
B) Sömürge edinme yarışının başlaması
C) Halkın alım gücünün azalması
D) Para değerlerinin düşmesi
E) İşsizliğin artması

27. Ülkedeki tüm siyasi görüşlerin yönetime yansıtılması amacıyla,
I. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurulması,
II. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması,
III. Demokrat Partinin kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

28. Atatürk Döneminde Türk hakimiyetinin sağlandığı Boğazların stratejik öneminin günümüzde daha da artmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
A) Eski Doğu Bloku Ülkelerinin Batı ile ilişkilerinin yoğunlaşmaya başlaması
B) Varşova Paktı’nın dağılması
C) Boğazların Batı’ya açılan en önemli kapı olma özelliğini koruması
D) Kafkaslardaki devletler arasında sınır sorunlarının yaşanması
E) Rusya Federasyonu’nun Kafkas devletleri üzerinde etkinliğini korumaya çalışması

29.
I. Atatürk ilkelerinin Türkiye Devleti’nin temel nitelikleri olarak kabul edilmesi
II. Milletvekili yeminlerinin “Vallahi.” yerine “Namusum üzerine söz veriyorum.’’ şeklinde değiştirilmesi
III. Anayasa Mahkemesinin kurulması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

30. Balkan Devletleri arasında yakınlaşma başlaması ve Balkan Paktı’nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmuş olması
B) İtalya’nın Doğu Akdeniz’e egemen olmak istemesi
C) Almanya’da Nazi Partisinin iktidara gelmesi
D) Silahlanma yarışının hızlanması
E) İtalya’da faşizmin güçlenmesi

1. D 2. A 3. B 4. C 5. B 6. E 7. D 8. C 9. E 10. A 11. E 12. D 13. A 14. C 15. B 16. B 17. A 18. E 19. C 20. D 21. E 22. C 23. A 24. B 25. E 26. B 27. D   28. B 29. C 30. A