2008 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2008 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2008 ORTA ÖĞRETİM TARİH

1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarını olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu savunulabilir?
A) Tahtadan yapılmış harfler
B) Çeviri eserler
C) 18 harften oluşan alfabe
D) Taş üzerine yazılmış kitabeler
E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler

2.
I. Bulgarlar
II. Macarlar
III. Göktürkler
Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı
kabul etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

3. Anadolu Selçukluları zamanında, uç bölgelerde görev alan Türkmen beylerinin boy ve oymaklarıyla gelerek buralarda yerleşmelerinin,
I. bölgede nüfusun artması,
II. sınırların korunması,
III. Anadolu’nun Türkleşmesine katkısı olması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. Osmanlı Devleti’nde, devletin tebaası olan kişilerin sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi ve insanların sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmıştır?
A) Timar sistemi
B) Vakıf sistemi
C) İltizam sistemi
D) Müsadere usulü
E) Devşirme sistemi

5. Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamı atama ve onu görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Padişah
B) Rumeli Kazaskeri
C) Nişancı
D) Reisülküttap
E) Sadrazam

6. Osmanlı Devleti’nde ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesi’nde bulunan şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?
A) Kayseri
B) Niğde
C) Edirne
D) Konya
E) Trabzon
 
7.
I. Senedi İttifak
II. Kapitülasyonlar
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarına ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
 
8. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yararlanılmamıştır?
A) I. Mahmut
B) IV. Murat
C) II. Mahmut
D) III. Selim
 E) III. Ahmet
 
9. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, geleneksel eğitim veren medreseler, çağdaş eğitim veren devlet okulları, yabancı ve misyoner okulları bulunuyordu.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) Eğitimin vakıflara bağlı olduğunu
B) Medreselerde müfredatın değiştiğini
C) Eğitim ve öğretimde bölünmüşlük olduğunu
D) Misyoner okullarının medresenin önüne geçtiğini
E) Yabancı okullarının daha sonra kurulduğunu
 
10. Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olmadan Tanzimat Fermanı’yla tebaasına can, mal ve namus güvenliğinin sağlanacağını, vergilerin herkesin gelirine göre alınacağını duyurmuştur.
Bu duyuru, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi yönünde bir gelişmedir?
A) Avrupa devletlerinden biri olması
B) Özerk yönetimlerin yaygınlaşması
C) Yeniliklerin halktan gelmesi
D) Halkın yönetime katılması
E) Temel hakların tanınması
 
11. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde,
I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
II. Rusya’da rejim değişikliği olması,
III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki Partisinin yönetimi ele geçirmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’ni, Erzurum Kongresi’nden ayıran özelliklerden biridir?
A) Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi
C) Azınlıklara sosyal ve siyasi dengeyi bozacak ayrıcalıkların tanınmaması
D) Temsilciler Kurulu seçilmesi
E) Her türlü işgale karşı çıkılmas

13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, TBMM Hükûmetinin tanınması konusunda Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz?
A) Gürcistan ile antlaşma yapılması
B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması
C) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtalya’nın Anadolu’daki askerî gücünü çekmesi
D) TBMM Hükûmetinin İtalya’nın aracılığı ile Londra Konferansı’na katılması
E) İngiltere’nin, Yunanistan’ı Kurtuluş Savaşı süresince desteklemesi

14. Temsilciler Kurulunun çalışma yeri olarak Ankara’yı seçmesinde,
I. savaş alanlarına yakın olması,
II. İstanbul’daki siyasi gelişmeleri yakından izleyebilme olanağı vermesi,
III. TBMM’nin açılması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

15. İlk TBMM’de ülkenin düşman işgalinden kurtuluşuna kadar, milletvekillerinin siyasal parti ve grup hareketlerini yasaklayan hükümler getirilmeye çalışılmasındaki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Anayasal düzene geçmek
B) Çok partili döneme geçişi geciktirmek
C) Meclisteki milletvekili sayısını değişmeyen hâle getirmek
D) Anadolu ve Rumeli’deki ulusalcı düşüncede olanları bir cemiyet altında birleştirmek
E) Ulusal birliğin parçalanmasını engellemek
 
16. Moskova Antlaşması’nın 8. maddesiyle TBMM Hükûmeti ve Sovyet Rusya birbirlerine karşı ülkelerinde
örgütler kurulmasını önlemeye karar vermiştir.
Bu kararla,
I. birbirlerinin iç işlerine karışmama,
II. rejimlerini karşılıklı güvence altına alma,
III. aynı uluslararası ittifaklarda yer alma
durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
 
17.
-Mustafa Kemal’e mareşallik unvanının verilmesi
-Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın yapılması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Başkomutanlık Savaşı
B) Sakarya Savaşı
C) Birinci İnönü Savaşı
D) İkinci İnönü Savaşı
E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları
 
18.
I. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Erzurum Kongresi’nin toplanması
III. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D) III, I, II
E) III, II, I
 
19.
-İmroz ve Bozcaada’nın Türkiye’de kalması
– Karaağaç’ın tazminat karşılığı Türkiye’ye bırakılması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kapsamındadır?
A) Lozan Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Ouchy Antlaşması
D) Montrö Anlaşması
E) Ankara Antlaşması
 
20. İslamiyette ortaya çıkan siyasi ve dinî güçlerin bir elde toplanması geleneğine aşağıdakilerden hangisiyle son verilmiştir?
A) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılması
B) Tekke ve türbelerin kapatılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Hukuk birliğinin sağlanması
E) Medreselerin kapatılması
 
21.
I. Yeni Türk alfabesi
II. Okka yerine kilo sistemi
III. Alaturka saat yerine alafranga saat sistemi
Yukarıdakilerden hangilerinin kullanılmasıyla uluslararası ilişkilerdeki uygulamalarda uyumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
 
22 Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesin de ulusçu devlet anlayışı olduğu savunulamaz?
A) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
B) Kabotaj Kanunu’nun uygulanması
C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
E) Türk parasının korunması için kanun çıkarılması
 
23. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun sonuçlarından biridir?
A) Azınlık okullarının kapatılması
B) Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması
C) Uluslararası ticari ilişkilerin kolaylaşması
D) Hukuk alanında birlik sağlanması
E) Türk tarihinin bir bütün olarak araştırılması
 
24. Türk toplumunun ilerleme ve gelişme yolunda,uluslararası ilişkilerde çağdaş uluslarla yan yanave uyum içinde yürümesi, kendine özgü karakterinive bağımsız kimliğini korumasını temel alanmilliyetçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusallığın ve bağımsızlığın ilke edinilmesi
B) Çağdaşlığın benimsenmesi
C) Türk milletinin kendini diğer milletlerden üstün görmesi
D) Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine çalışılması
E) Uluslararası barışın korunmasına özen gösterilmesi


25. 1930-1934 yılları arasında kadınla erkek arasındaki siyasi eşitsizlik, kadınlara,
I. belediye seçimlerine katılma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. kendi soyadını taşıyabilme
haklarından hangilerinin tanınmasıyla giderilmeye çalışılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

26.
I. Mülkiyet hakkının olması
II. Toplumda ayrıcalıklara son verilmesi
III. Herkesin yönetime katılması
Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesiyle bağdaşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

27. Atatürk Döneminde,
I. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
III. tekke ve türbelerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin resmî işlemlerde kolaylık sağladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

28. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması
B) Muhalefet partisine ihtiyaç duyulması
C) Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
D) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması
E) Menemen Olayı’nın çıkması

29. Kurtuluş Savaşı’nın “Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğu” ilkesi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Sivas Kongresi kararları
B) Erzurum Kongresi kararları
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya Görüşmeleri
E) Misakımillî

30. Devletçilik ilkesi,
I. özel girişimciliğe yer verilmesi,
II. yabancı sermayeden yararlanılması,
III. mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı biçimde kullanılması
durumlarından hangilerine karşıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

31. Atatürk Döneminde, Türkiye’nin,
I. yabancı gemilerin Türk kara sularında serbest dolaşımını yasaklaması,
II. Milletler Cemiyetine üye olması,
III. Balkan Paktının kurucu üyelerinden biri olması
durumlarından hangilerinin, uluslararası ilişkilerde uzlaşmacı olduğunu gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

32. 17 Şubat 1923 tarihinde açılan İktisat Kongresi’nin toplantı yeri olarak İzmir’in seçilmesinde,
I. Kurtuluş Savaşı’nın bitimini noktalayan yer olması,
II. Türkiye’nin en önemli ihracat limanlarından biri olması,
III. kongreye her ilçeden sekiz delegenin seçilmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

33.
I. Türkiye – Irak sınırının çizilmesi
II. İtalya ile savaş durumunun sona ermesi
III. Irak’ın petrol üzerine konan vergi gelirinden kendi
payına düşecek miktarın yüzde onunu 25 yıllık süre için Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Musul sorununun çözülmesinin sonuçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

34. Atatürk’ün girişimiyle Cumhuriyet Döneminde kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş Bankası
B) Sanayi ve Maadin Bankası
C) Emlak ve Eytam Bankası
D) Merkez Bankası
E) Ziraat Bankası

35.Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
B) Hatay’ın Türk topraklarına katılması
C) Sadâbat Paktına Türkiye’nin girmesi
D) Montrö Sözleşmesi’yle Boğazların Türk egemen liğine geçmesi
E) Faşist İtalya ve Nazi Almanya’nın güçlenmesi

36.
I. Yabancı okullar sorununun çözülmesi
II. Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
III. Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

37.
I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı
III. Varşova Paktı
Yukarıdakilerden hangileri bugün de işlevini sürdürmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

1. A 2. C 3. E 4. B 5. A 6. C 7. E 8. B 9. C 10. E 11. D 12. B 13. A 14. D 15. E 16. C 17. B 18. E  19. A 20. C 21. D 22. A 23. B 24. C 25. D 26. E 27. B 28. D 29. B 30. C 31. E 32. C 33. D 34. A 35. E 36. A 37.D

tarihtendersler.com