2007 KPSS Lisans Tarih Soruları

2007 KPSS Lisans Tarih Soruları

2007 LİSANS 
1. İslamiyetten önce Türklerin,
I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
2. İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıda-kilerden hangisidir?
A) İltizam
B) Dirlik
C) Vakıf
D) Devşirme
E) Saliyane
3.           I. Samanoğulları
            II. Karamanoğulları
            III. Büyük Selçuklular
Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinin ünlü şairidir?
A) Nev’i
B) Nef’i
C) Bâki
D) Fuzuli
E) Nedim
5.           I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi
            II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması
          III. Divanıhümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması
Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı’nın özellikleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II           
C) Yalnız III           
D) I ve II                 
E) II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?
A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Avrupa’dan Osmanlı ülkesine girmesi
B) Osmanlı parasının değer kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki bilimsel ve tek-nik gelişmelere yabancı kalması
D) Osmanlı ülkesinde fiyat artışlarının olması
E) Osmanlı ülkesinden geçen ticaret yollarının öne-mini kaybetmesi
7. Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler yapma eğilimi hangi padişah döne-minde başlamıştır?
A) II. Mehmet
B) III. Selim
C) III. Murat
D) III. Ahmet
E) IV. Murat
8. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçilmesindeki amaçlardan biridir?
A) Azınlıkları yönetime katarak ülkenin parçalanma-sının önlenmesi
B) Veraset sistemini değiştirerek tahta geçmek için bazı kuralların konulması
C) Osmanlı hanedanının üyeleri arasındaki anlaş-mazlıkların giderilmesi
D) Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanılması
E) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi
9. Osmanlı İmparatorluğu Makedonya’yı aşağıdaki-lerden hangisinin sonucunda kaybetmiştir?
A) I. Dünya Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Balkan Savaşları
D) Kurtuluş Savaşı
E) 1877–78 Osmanlı Rus Savaşı
10. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemen-liği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır.
Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir?
A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara
B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına
C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına
D) Patrikhanenin Rumların dinî temsilcisi olmasına
E) Türkiye içindeki Müslüman olmayan azınlıkların Türk tebaası sayılmasına
11. Sivas Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorun çıkmıştır?
A) Ali Fuat Cebesoy’un Umum Kuvayımilliye Komu-tanlığına atanması
B) Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
C) Erzurum Kongresi’ne katılan delegelerin Sivas Kongresi’ne de katılması
D) Manda yönetiminin kabul edilmesi önerisi
E) İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa’yla Amasya’da görüşülmesi
12. Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti ile Temsilciler Kurulu aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmaya varamamıştır?
A) Ali Rıza Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi
B) Mebuslar Meclisinin toplanacağı yerin belirlenmesi
C) Barışın en kısa zamanda sağlanması
D) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin hukuki bir kuruluş olarak kabul edilmesi
E) Seçimlerin en kısa sürede yapılması
13. TBMM’nin açılmasından sonra,
I. Mecliste gruplaşmaların oluşmaya başlaması,
II. Kuvayımilliye birliklerinin ihtiyaçlarının Milli Savunma Bakanlığınca karşılanması,
III. Batı ve Güney cephelerinin Genelkurmay Baş-kanlığına bağlanması
gelişmelerinden hangileri, askerî gücün belli bir otoriteye bağlı olmasının gerekliliği görüşünün uygulandığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
14. Anlaşma Devletleri Londra’da toplanacak konferansa İstanbul Hükümetini doğrudan, TBMM Hükümetini ise İstanbul Hükümeti aracılığıyla davet etmiş; Sadrazam Tevfik Paşa da durumu Ankara’ya bildirip delegelerin saptanmasını istemiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Anlaşma Devletleri-nin,
I. TBMM Hükümetinin dolaylı olarak konferansa davet edilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının korunması,
III. Türk tarafının yalnız TBMM Hükümeti tarafından temsil edilmesi
konularından hangilerine karşı oldukları söylene-bilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
15. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın, Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlamasında aşağıda-kilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükümetinin askerî ve siyasi alanda başarılı sonuçlar alması
B) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması
C) Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması
16. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan ve Ermenistan hükümetleriyle yapılan Kars Antlaşması aşağıdaki-lerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Sakarya Savaşı’nın kazanılması
B) Kafkas sınırının kesinleşmesi
C) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin (Ulusal Yükümlülükler) çıkarılması
D) TBMM’nin üç ay için yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi
E) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın yapılması
17. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılması-nın nedenlerinden biri olamaz?
A) Saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayışına ters olması
B) İstanbul Hükümetinin de Lozan görüşmelerine davet edilmesi
C) Cumhuriyet ilan edilerek, yeni rejimin belirlenmiş olması
D) Padişahın, Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal dire-nişe karşı olması
E) Bir ülkede iki idarenin bulunmasının ulusal çıkarlara ters olması
18.          I. Azınlık okulları
              II. Millet mektepleri
III. Yabancı okullar
Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Döneminde olmayıp Atatürk Döneminde ilk kez açılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
19. 9 Aralık 1925 tarihinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun çıkarılmıştır.
Bu kanunun uygulamaya konulmasıyla,
I. dışa bağımlılığın azaltılması,
II. yerli üretimin desteklenmesi,
III. sanayileşmenin çabuklaştırılması
durumlarından hangilerine az da olsa katkı sağlandığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
20.         • Menemen Olayı’nın bastırılması,
              • Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatıl-ması
gelişmeleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) Devletçilik
21. Türkiye’de 1928’den sonra kitap sayısının artma-sının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okul açılmasının izne bağlı olması
C) Türk dilinden yabancı kelimelerin çıkarılması
D) Laikliğe aykırı hükümlerin Anayasa’dan çıkarıl-ması
E) Harf inkılabının yapılması
22.         I. Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvimin ka-bul edilmesi
           II. Arşın, endaze ve kulaç gibi uzunluk ölçülerinin yerine metre sisteminin kabul edilmesi
        III. İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli se-çim sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerin hangilerinde, Türkiye Cumhuri-yeti’ndeki uygulamalarda birlik sağlama amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
23. Aşağıdakilerden hangisinin,
• dinî duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
• boş inanç ve âdetlerin uygulanmasının önlenmesi
amaçlarına yönelik olduğu savunulamaz?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Yabancı okullardaki dinî simgelerin kaldırılması
C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Atatürk ilkelerinin Anayasa kapsamına alınması
24. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. Cumhuriyet Halk Partisinin kurulması,
II. kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
III. kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, II, III
B) II, I, III
C) II, III, I
D) III, I, II
E) III, II, I
25.          I. Ekonomide liberalizmi savunması
              II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra kurulması
              III. Başkanlığını Kâzım Karabekir’in yapması
Yukarıdakilerden hangileri, Serbest Cumhuriyet Partisiyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
26.          I. Koruyucu gümrük politikası uygulanması
             II. Türk parasının değerini korumak için önlemler alınması
            III. Âşar vergisinin kaldırılarak köylünün rahatla-tılması
Yukarıdakilerden hangileri, ülke ticaretinin Türki-ye’nin kontrolü altında bulundurulması amacına yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
27. Şer’iye Vekâletinin kaldırılmasının,
I. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. din işlerinin devlet işlerinden ayrılması,
III. medreselerin kapatılması
gelişmelerinin hangilerine katkısı olmuştur?
A) Yalnız I  
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
28. Atatürk Döneminde azınlıklarla ilgili konularda aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sorunlar yaşan-mıştır?
A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Arnavutluk
D) Yugoslavya
E) Makedonya
29. Aşağıdakilerden hangisi, 5 Haziran 1926 tarihinde İngilizlerle yapılan Ankara Antlaşması’nın kapsa-mındadır?
A) Hatay’ın Türk topraklarına katılması
B) Boğazların denetiminin Türkiye’ye bırakılması
C) Türk karasularında ticaret yapma hakkının Türk tüccarlara ait olması
D) Kıbrıs Adası’nın İngilizlere bırakılması
E) Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak Hükümetine bırakılması
30. Türkiye’de,
I. sanayi planının yapılması,
II. modern anlamda nüfus sayımının yapılması,
III. muhalefet partisi olarak Demokrat Partinin kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
1. A 2. C 3. B 4. E 5. D 6. C 7. B 8. A 9. C 10. A 11. D 12. B 13. E 14. C 15. A16. B
17. C 18. B 19. E 20. C 21. E 22. D 23. C 24. A 25. C 26. D 27. E 28. B 29. E 30. D