2006 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2006 KPSS Ortaöğretim Tarih Soruları

2006 ORTA ÖĞRETİM TARİH

1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklübir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir?

  
A) Yerleşik hayata geçmeleri
B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları
C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları
D) Boylar halinde birlikte yaşamaları
E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimliklerini korumaları
2. Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlarınabilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veyavilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Devlet yönetiminde deneyim kazanılmasına önem verildiğinin
B) Yönetim birimlerinin sayıca az olduğunun
C) Askerliğe önem verildiğinin
D) Merkezi otoritenin korunmak istendiğinin
E) Yerleşik hayata geçişin hızlandırılmak istendiğinin
3. İkta nedir?
A) Selçuklularda eyaletlerdeki valilerin askerleri
B) Selçuklularda toprakların vergi gelirlerine göre bölümlere ayrılması
C) Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen kurallar
D) Türk İslam devletlerinde hukuk sistemi
E) Türk İslam sanatında bir tür
4. Aşağıdakilerden hangisi “padişah imzası” anlamındadır?
A) Fetva
B) Tuğ
C) Ferman
D) Tuğra
E) Saliyane
5. Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanat sistemini devam ettirmek
B) Taht kavgalarını önlemek
C) Padişahın yetkilerini sınırlamak
D) Halk ile saray ilişkilerini kolaylaştırmak
E) Eyalet yöneticilerinin sayısını artırmak
6. Osmanlı Devleti’nde,
   I. tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,
 II. toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bırakan köylünün toprağının elinden alınıp bir başkasına verilmesi,
III. köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi
uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

E) II ve III

7. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Sarayı
B) Dolmabahçe Sarayı
C) Beylerbeyi Sarayı
D) Çırağan Sarayı
E) Topkapı Sarayı
8. Aşağıdakilerden hangisiyle, ayanlar padişaha bağlı kalacakları ve merkezi otoriteyi korumaya yardımcı olacakları sözünü vermişlerdir?
A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Senet-i İttifak’ın ilan edilmesi
C) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
D) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) Veraset sisteminde değişiklik yapılması
9. Osmanlı pazarları XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa mallarının istilasına uğramış ve giderek Osmanlı Devleti ham madde satan, yapılmış mal alan bir ülke haline gelmiştir.
Ekonomide görülen bu durum,
I. iş bulma olanağı,
II. yerli sanayi,
III. yabancı sermeye
etkenlerinden hangilerini olumsuz yönde etkilemiştir?
A) Yalnız I
 B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
10. Osmanlı Devleti’nde Düyun-ı Umumiye İdaresi’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması
B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
C) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden vazgeçerek ittifaklara girmesi
D) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi
E) Yeniçeri teşkilatının kaldırılması
11.     I. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
         II. Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılması
       III. Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
Yukarıdakilerden hangilerinin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
12. Kurtuluş Savaşı’nda, aşağıdaki devletlerden hangisi, Anadolu’da işgal gücü bulundurmamıştır?
A) İtalya
B) Yunanistan
C) ABD
D) İngiltere
E) Fransa

13.   I. TBMM’nin açılması

        II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi
       III. Amasya Protokolleri’nin imzalanması
Yukarıdakilerden hangileri son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan gelişmeler arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
14. Kurtuluş Savaşı Döneminde özellikle Anadolu’da bir Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını önlemek amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya-Paşaeli Haklarını Savunma Cemiyeti
B) İzmir Osmanlı Haklarını Koruma Cemiyeti
C) Trabzon Milli Hakları Koruma Cemiyeti
D) Adana ve Çevresi Haklarını Koruma Cemiyeti
E) Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti
15. Amasya Genelgesi’nde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığının tehlikede olduğu, İstanbul Hükümeti’nin sorumluluğunu yerine getiremediği ve ulusu yok olmuş duruma düşürdüğü belirtilmiştir.
Bu sözlerin Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verdiği savunulabilir?
A) Süresi
B)Nedeni
C) Programı
D) Kadrosu
E) Sonucu
16.   I. Kongre başkanının danışmanları
       II. Kongreye katılan üyeler
     III. Temsilciler Kurulu
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararları kongre adına yukarıdakilerden hangileri yürütmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
17. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisinin Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olduğu savunulamaz?
A) Fransa’nın TBMM Hükümeti’yle antlaşma yapması
B) Fransız kamuoyunun ve Fransız yazarların Türk bağımsızlık savaşına olumlu bakması
C) İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
D) Fransa’nın dış komisyon başkanı Franklen Bouillon’u Ankara’ya Türk-Fransız dostluk ilişkisi için göndermesi
E) TBMM Hükümeti’ne karşı Anadolu’da ayaklanmalar çıkması
18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
A) Sovyetler Birliği’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi
B) Yunanistan’ın saldırı gücünü yitirerek savunmaya geçmesi
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) TBMM’nin Mustafa Kemal’i başkomutan seçmesi
E) Ulusal yükümlülüklerin açıklanması
 19. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın kapsamındadır?
A) Batı sınırının çizilmesi
B) Musul’un Irak’a bırakılması
C) Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması
D) Türkiye-Ermenistan sınırının belirlenmesi
E) Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması
20. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordularının Eskişehir cephesinde taarruza başladığı, Türk ordusunun çekildiği en buhranlı günlerde, “MaarifKongresi”nin toplanması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Askeri zafer beklentisinin azaldığını
B) Eğitim ve öğretimle ilgili daha önceden yapılan
çalışmalardan yararlanılmak istendiğini
C) Askeri zaferlerin yapılacak inkılapları çabuklaştırdığını
D) Eğitim ve öğretime çok önem verildiğini
E) Maarif Kongresi’nin yapılmasının daha önceden kararlaştırıldığını
21. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinin bağımsız devlet anlayışının bir gereği olduğu savunulabilir?
A) Kabotaj Kanunu
B) Şapka İnkılabı
C) Harf İnkılabı
D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması
22. Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?
A) Ekonomide özel sektöre yer verme
B) Ulusal çıkarları koruma
C) Mal edinme
D) Fırsat eşitliği
E) Sınırsız ekonomik rekabet
23. Anlaşma Devletleri’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de Lozan Konferansı’na davet etmesi aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır?
A) Halifeliğin kaldırılmasını
B) Saltanatın kaldırılmasını
C) Ankara’nın başkent yapılmasını
D) Milletvekillerinin görev süresinin uzatılmasını
E) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılmasını
24. Cumhuriyet Döneminde Arap alfabesinden vazgeçilmesinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulamaz?
A) Okuryazar sayısını artırma
B) Batı dillerinden tercümeler yapma
C) Arşivlerdeki eserleri değerlendirme
D) Kitap okuma hevesini artırma
E) Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı kaldırma

25. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemindeki gelişmeler arasında değildir?

A) Hukuk sistemi uygulamalarında birlik sağlanması
B) Köylüden verginin ürün üzerinden alınması
C) Milletvekillerinin yemin şeklinin değişmesi
D) Nüfus sayımında kadınların da sayılması
E) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

26. I. Yabancı okullarda Türk öğrencilerin de okuyabilmesi

      II. Yabancı okullarda Türk dili, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması
    III. Yabancı okulların, Türk kanunlarına ve bağlı oldukları tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olması
Türkiye’deki yabancı okullarla ilgili yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin, ulusal değerleri koruma amaçlı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
27.   I. Şeyh Sait Ayaklanması
       II. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
      III. Çerkez Ethem Ayaklanması
Yukarıdakilerden hangileri laik devlet anlayışına tepkidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
28.      I. Soyadı Kanunu
           II. Öğretim Birliği Kanunu
          III. Seçim Kanunu
Atatürk Döneminde yukarıdakilerin hangilerinde değişiklik yapılmasının, toplumda kadın-erkek eşitliğini sağlamada katkısı olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
29.    I. Eşitlik
        II. Ayrıcalık
       III. Sınıf kavgası
Halkçılık ilkesi yukarıdakilerden hangilerine karşıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
30.     I. Türkiye Devleti’nin cumhuriyet olduğunun belirtilmesi
          II. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
          III. Laiklik ilkesi
Yukarıdakilerden hangileri, 1937 yılında anayasada ilk kez yer almıştır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
 E) II ve III
31.     I. Menemen Olayı’nın çıkması
         II. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
        III. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin, Türkiye’nin demokratik hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
32. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde de varlığını sürdürmektedir?
A) Sadabad Paktı
B) Kuzey Atlantik Paktı
C) Balkan Paktı
D) Kellog Paktı
E) Varşova Paktı
1. E 2. A 3. B 4. D 5. B 6. E 7. E 8. B 9. C 10. D 11. A 12. C 13. D 14. C 15. B 16. C 17. E 18. B 19. A 20. D 21. A 22. E 23. B 24. C 25. B 26. E 27. A 28. C 29. E 30. C
31. A 32. B