2006 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2006 KPSS Ön Lisans Tarih Soruları

2006 ÖN LİSANS TARİH

1. Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi uğraşları arasına girmiştir?
A) Heykel
B) Mimarlık
C) Müzik
D) Ticaret
E) Resim

2. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde kervansaray mimarisi yoktur?
A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Büyük Selçuklular
D) Anadolu Selçukluları
E) Göktürkler

3. Sultan İkinci Kılıç Arslan Döneminde, Anadolu Selçukluları’nda ekonomik durum yüksek düzeye ulaşmıştır.
Bu dönemde görülen,
I. imar çalışmalarının fazla olması,
II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabaların büyümesi,
III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman olmayanlara kapalı olması
durumlarından hangileri ekonomideki bu başarının kanıtları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Osmanlı ülkesinde, timar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?
A) Güvenlik
B) Maliye
C) Ticaret
D) Askerlik
E) Tarım

5. XVII. yüzyılda,
I. şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının yasaklanması,
II. padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,
III. kimi padişahların tahttan indirilmesi
uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti’ni siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

6. Osmanlı İmparatorluğu’nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakilerin hangisinde eğitilmiştir?
A) Sıbyan mektepleri
B) Enderun
C) Hendesehane
D) Yabancı okullar
E) Azınlık okulları

7. Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir?
A) İç ayaklanmaların çıkması
B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Savaşların yüklü harcamalar gerektirmesi
E) Tarımdaki ağır vergilerin köylünün toprağı bırakıp kente göç etmesine neden olması

8. Aşağıdakilerden hangisinin ilanıyla Meclis-i Mebusan’da Hıristiyan halkın temsil edilmesi sağlanmış ve böylece Avrupalıların Hıristiyanları koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenmek istenmiştir?
A) Sened-i İttifak
B) Kanun-i Esasi
C) Tarzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Halepa Fermanı

9. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Toplum hayatının belirli alanlarında düzenlemeler yapılması
B) İmparatorluğun parçalanmasının ve çökmesinin önlenmeye çalışılması
C) Halk hareketlerinin bir sonucu olması
D) Batı’daki kurumların bazılarının örnek alınması
E) Eski ile yeninin her alanda ortaklaşa ve karışım halinde bulunması

10. Avrupa devletleri, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünün korunmasını isterken, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’dakitopraklarının paylaşılması politikasını gütmüşlerdir.
Avrupa devletlerinin politikasında aynı yüzyıl içinde meydana gelen bu değişiklik, aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun giderek zayıfladığına
B) Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını yitirdiğine
C) Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Avrupa devleti sayıldığına
D) Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma hareketlerinin önem kazandığına
E) Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’da henüz toprak kaybetmediğine

11. Aşağıdakilerin hangisinde Çanakkale Savaşları’nın etkisi olduğu savunulabilir?
A) Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girmesi
B) Mustafa Kemal’in ulusal boyutta üne kavuşması
C) Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
D) Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya’yı kaybetmesi
E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi

12.     I. Doktor Esat Işık
II. Amiral Bristol
III. General Harbord
Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdakilerden hangilerinin yaptıkları araştırmalarla Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

13.    I. İstanbul şehri ve Marmara’nın güvenliğinin her türlü tehlikeden uzak tutulması
II. Azınlık haklarının, komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarının korunması şartıyla kabul edilmesi ve sağlanması
III. Kapitülasyonların reddedilmesi
Misak-ı Milli’yle ilan edilen yukarıdaki kararlardan hangileri uluslararası ilişkilerde eşitliğin temel alındığını gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

14. Amasya Genelgesi’nde,
I. ümmet anlayışından ulus anlayışına geçilmesi,
II. Mebuslar Meclisi’nin kapanmasından sonra TBMM’nin açılması,
III. tek partili yönetimden çok partili yönetime geçilmesi
gelişmelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

15. Hıyanet-i Vataniye Kanunu aşağıdakilerden hangisi için çıkartılmıştır?
A) Seçimlerin yapılması
B) TBMM’nin varlığının korunması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Osmanlı hanedanının yurt dışına gönderilmesi

16. Moskova Antlaşması’nda yer alan; “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir senedi diğerinin de tanımaması” maddesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Tarafların geçmişte çok savaştıklarını
B) Tarafların düşmanlarının aynı olduğunu
C) Tarafların siyasal rejimlerinin aynı olduğunu
D) Sovyet Rusya’nın Anadolu harekâtına ekonomik yönden destek verdiğini
E) Tarafların siyasi alanda birlikte hareket ettiklerini

17. Kurtuluş Savaşı’nda İtalya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesinde,
I. Anlaşma Devletleri’nin, 22 Mart 1922 tarihinde Türk ve Yunan devletlerine ateşkes önerisinde bulunması,
II. Sovyet Rusya’nın aracılığıyla Kafkas Cumhuriyetleri’yle Kars Antlaşması’nın imzalanması,
III. İkinci İnönü Zaferi’nin kazanılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesinin sonuçlarından biridir?
A) TBMM’nin yetkilerini bir süre için Mustafa Kemal’e vermesi
B) İstiklal mahkemelerinin kurulması
C) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması’nın bastırılması
E) Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşmanın başlaması

19. Aşağıdakilerden hangisinin geleceği, Lozan Antlaşması’yla belirlenmemiştir?
A) İmroz
B) Musul
C) On İki Ada
D) Karaağaç
E) Bozcaada

20. Atatürk, “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktadır.” demiştir.
Atatürk’ün bu ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurguladığı savunulamaz?

A) Kültürel değerleri koruma
B) Çağdaşlığı temel alma
C) Dünya barışına katkıyı ilke edinme
D) Uluslararası ilişkilere önem verme
E) Bağımsızlık hareketlerine örnek olma

21. Şeyhülislamlık aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
A) Cumhuriyetin ilanı
B) Atatürk ilkelerinin Anayasa’da yer alması
C) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
D) Şer’iye ve Evkâf Bakanlığı’nın kurulması
E) 1921 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi

22.     I. Mecelle’nin yürürlükten kaldırılması
II. Medreselerin kapatılması
III. Uluslararası ölçü birimlerine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin laiklik ilkesiyle ilgili uygulamalar arasında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

23. Aşağıdakilerden hangisi en önce gerçekleşmiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Şapka İnkılabı’nın yapılması
C) Türk Dil Kurumu’nun açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
E) Tekke ve türbelerin kapatılması

24. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar,
I. mirastan yararlanmada erkeklerle eşit olma,
II. evlendikten sonra kendi soyadını kullanma,
III. mahkemelerde tanıklık yapmada erkeklerle eşit olma
konularından hangileriyle ilgili haklar kazanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

25.      I. Yabancı okulların denetim altına alınması
II. Medreselerin kapatılması
III. İstanbul Üniversitesi’nin kurulması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesiyle, farklı programlarla eğitim yapılması ve ikiliğe yol açılması önlenmeye çalışılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

26. Türkiye Cumhuriyeti’nde kısa zamanda köylü, işçi, esnaf, genç, yaşlı, her kesimden vatandaşın okuryazar duruma gelmesinde,
I. millet mekteplerinin açılması,
II. Harf İnkılabı’nın yapılması,
III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

27.   I. İnkılapların yapılması
       II. Siyasal partilerin kurulması
III. Anayasal düzenin kökleşmesi
Halifeliğin kaldırılmasıyla yukarıdakilerden hangileri kolaylaşmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

28. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan konulardan biri değildir?
A) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun tümüyle uygulanması
C) Cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik esaslarınabağlılığın belirtilmesi
D) Seçimlerin tek dereceli olması
E) Ekonomide devletçiliğin uygulanması

29.    I. Azınlık okullarının açılması
II. Resim ve Heykel Müzesi’nin açılması
III. İş Bankası’nın kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Atatürk Dönemine aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

30. Köylüler için çok ağır mali yük olan ve ürün üzerinden peşin olarak alınan âşar vergisinin kaldırılması,
I. halkçılık,
II. laiklik,
III. devletçilik
ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

31. Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur.
Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk’ün,
I. tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği,
III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzmanlara gereksinim olduğu
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

32. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
I. tek partili seçim sisteminden çok partili seçim sistemine geçilmesi,
II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi,
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
gelişmelerinden hangileriyle halkın, milletvekili seçimlerine doğrudan katılması amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

33.    I. Devlet kurumlarına pahalı da olsa yerli sanayi ürünlerini almak zorunluluğu getirilmesi
II. Yabancı şirketlerin sanayi tesisleri kurmalarına kısıtlamalar getirilmesi
III. Gerektiğinde yerli kuruluşlara üretecekleri malların değerine göre prim verilmesi
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda öngörülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin, ulusal sermayeyi koruma amaçlı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

34. Atatürk Döneminde,
I. hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması,
II. toplumda ayrıcalık ifade eden sanların kaldırılması,
III. tarım kredi kooperatiflerinin kurulması
inkılaplarından hangilerinin uluslararası siyasi ve ticari ilişkilerde çıkan zorlukları gidermek amacıyla yapıldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

35. Atatürk Nutuk’ta hangi yıllar arasındaki olayları anlatmıştır?
A) 1919-1923
B) 1919-1927
C) 1919-1930
D) 1919-1937
E) 1919-1938

1. B 2. E 3. D 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. B 12. C 13. E 14. A 15. B 16. E
17. C 18. A 19. B 20. E 21. C 22. D 23. A 24. C25. D 26. C 27. D28. E 29. D 30. A 31. D 32. B 33. E 34. A 35. B