2020 YKS Tarih Sorular

2020-TYT/Sosyal Bilimler
1. Doğu-batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin’den Budizmi, İran’dan Maniheizmi alan Uygurlar, Akdeniz Havzası’ndan Suriyeli rahipler ve Soğdlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir.
Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Geniş bir coğrafya ile ilişki kurduklarına
B) Farklı dinleri benimsediklerine
C) Hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına
D) Kültürel etkileşime açık olduklarına
E) Hâkim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna
2. Anadolu Selçuklu Devleti, 8 Mart 1220’de Venedik ile dostluk ve ticaret anlaşması yapmıştır.
Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara, oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş ancak hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir.
Bu bilgiyle;
I. Hristiyanların tek temsilcisinin Venedikliler olduğu,
II. Venedik’e Selçuklu ülkesinde ayrıcalıklar tanındığı,
III. Selçuklu sultanının ticareti canlandırmak istediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
3. Tanzimat Dönemi aydınlarına göre; Balkanlardaki isyanların sona ermesi için Osmanlıcılık düşüncesinde birleşilmesi ve Batı tarzında yenilikler yapılması gerekliydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleşmiştir?
A) Sened-i İttifak’ın imzalanması
B) Meşrutiyetin ilan edilmesi
C) Meşveret Meclislerinin açılması
D) Daimi elçiliklerin kurulması
E) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
4. Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 19 Mayıs 1919’da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih Mitingi ve 23 Mayıs 1919’da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet Mitingi yapıldı.
Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusal bilincin giderek arttığına
B) İzmir’in işgalinin tepkiyle karşılandığına
C) Mütareke hükümlerinin uygulandığına
D) Amasya Genelgesi’nin etkili olduğuna
E) İstanbul halkının duyarlılık gösterdiğine
5. İngiltere’nin eski Başbakanı Lloyd George; “Türkler, İngiltere’nin dört savaş yılı içinde aldığı her şeyi geri aldılar. Bu, İngiltere’nin dış siyasetinde silinmez bir lekedir.” demiştir.
İngiltere Başbakanı bu ifadeyi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili kullanmıştır?
A) Londra Konferansı 
B) Paris Barış Konferansı
C) Lozan Antlaşması 
D) Ankara Antlaşması
E) Moskova Antlaşması
2020-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
25. Aşağıdakilerden hangisi, uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir?
A) Sümerlere ait kanunların, Babilliler tarafından geliştirilmesi
B) Anadolu’ya yazının Asur ticaret kolonileri tarafından getirilmesi
C) Eski Yunan eserlerinin Arapçaya çevrilmesi
D) Ateşin aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde bulunması
E) Akdeniz’deki denizcilerin birbirlerinin haritalarından faydalanması
26. Oğuz Kağan altı oğlu ile birlikte dünyayı fethedip cihangir olduktan sonra ana yurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. Üç büyük oğlu
Bozoklar” sağda, üç küçük oğlu “Üçoklar” solda oturdu. Oğuz Kağan oğullarına şöyle seslendi: “Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım; dostlarımı sevindirdim.” Daha sonra Oğuz Kağan yurdunu oğulları arasında taksim etti. Ok-yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara bağlı olduğunu bildirdi. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etti.
Oğuz Kağan Destanı’ndaki bu ifadelere göre Oğuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkili teşkilat yapısına sahip oldukları
B) Önemli olayları kutladıkları
C) Boyların yönetimde eşit hakka sahip olduğu
D) Yerleşik kanun ve kuralları bulunduğu
E) Etkili bir askerî teşkilat meydana getirdikleri
27. Medine şehri “Yesrib” olarak anılırken sonrasında bu şehre “Peygamber Şehri” anlamında “Medinetü’n-Nebi” denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hicret 
B) Cemel Vakası   
C) Hakem Olayı
D) I. Akabe Biatı
E) Kerbela Olayı
28. Büyük Selçuklu Devleti’nde hanedan üyeleri ve valilerin, hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askerî birlikleri vardı.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) İktidar mücadeleleriyle
B) Egemenlik anlayışıyla
C) İkta sistemiyle
D) Atabeyliklerin oluşmasıyla
E) Merkezî otoritenin güçlenmesiyle
29. Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinin konu edildiği derste Mert Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir:
• Çimpe Kalesi onun zamanında alınmıştır.
• “Gaziler Sultanı” unvanını kullanmıştır.
• Devletin ilk medresesini İznik’te yaptırmıştır.
Mert Öğretmen’in, hakkında bilgi verdiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Bey 
B) I. Murat
C) Yıldırım Bayezit
D) Çelebi Mehmet
E) II. Murat
30. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
I. Osmanlı Bankasının kurulması,
II. Düyun-ı Umumiye Teşkilatının faaliyete geçmesi,
III. kapitülasyonların genişletilerek devam etmesi
uygulamalarından hangilerinin Osmanlı ekonomisindeki yabancı etkisini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III
D) II ve III 
E) I, II ve III
31. Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı?
A) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
B) Dokuzuncu Ordu Müfettişliği
C) Sofya Ataşemiliterliği
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
E) Anafartalar Grup Komutanlığı
32. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki millî hareketin, halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?
A) Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması
B) Anadolu Ajansının faaliyete geçmesi
C) Sivas Kongresi’nin toplanması
D) İşgalleri protesto için mitingler düzenlenmesi
E) Kuvayı İnzibatiyenin oluşturulması
33. Millî Mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, “Antlaşma şartı olarak Ankara’nın istediği gibi 2 bin tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu Cephesi’nin ilk armağanı olarak Batı Cephesi’ne ulaştırılmak üzere yola çıkardım.” ifadelerini kullanmıştır.
Kazım Karabekir Paşa’nın bahsettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara 
B) Gümrü 
C) Kars
D) Moskova 
E) Brest-Litowsk
34. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılarak yerine Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir?
A) Kuvvetler birliği ilkesinin hayata geçirilmesi
B) Azınlıklara askerlikle ilgili muafiyet getirilmesi
C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
D) Ordunun gündelik siyaset dışında tutulması
E) Zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesi
2020-AYT/Sosyal Bilimler-2
1. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.
Mustafa Kemal, bu sözüyle tarihçinin aşağıdaki niteliklerinden hangisine işaret etmemiştir?
A) Öznellik 
B) Bilimsellik
C) Tarafsızlık 
D) Belgelere dayanma
E) Nesnellik
2. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının ardından Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkaslar Bölgesi’nde kurulan ve yönetici zümresi Musevi olan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avar 
B) İkinci Kök Türk
C) Bulgar
D) Uygur 
E) Hazar
3. Darüşşifalar konusunu işleyecek olan Öykü Öğretmen,öğrencilerine “Darüşşifa deyince aklınıza neler geliyor?” sorusunu yöneltmiştir.
Öğrencilerden bazıları aşağıdaki cevapları vermiştir.
I. Hükümdarlar için hazırlanmış anıt mezarlardır.
II. Tıp eğitimi veren kurumlardır.
III. Hastaların müzik ve suyla tedavi edildiği yerlerdir.
IV. Bir caminin etrafında yer alan medrese, kütüphane, hastane, hamam, türbe gibi yapılar topluluğudur.
Öğrencilerin verdiği bu cevaplardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız IV 
C) I ve II
D) II ve III 
E) III ve IV
4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak rejiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Toprak sipahi tarafından ekip biçilir.
B) Timar sisteminin esasını teşkil etmektedir.
C) Toprağın mülkiyeti devlete aittir.
D) Toprak sebepsiz yere boş bırakılmaz.
E) Hem toprak hem ürün üzerinden vergi ödenir.
5. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Avrupa’nın genel durumunu yansıtan gelişmelerden biri değildir?
A) Veraset savaşlarının yaşanması
B) Ulus devlet düşüncesinin temellerinin atılması
C) Feodalitenin hâkim duruma gelmesi
D) Merkantilist ekonomi politikasının uygulanması
E) Mutlakiyete dayalı yönetim anlayışının hâkim olması
6. III. Selim Dönemi’nde İngiltere’den başlayarak Avrupa ülkelerinde daimi elçilikler açılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulamayla;
I. Avrupa’da İslamiyeti yaymak,
II. diplomatik ilişkileri sağlıklı yürütmek,
III. Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II
D) II ve III 
E) I, II ve III
7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde uygulanan “millet sistemi” aşağıdaki unsurlardan hangisine dayanır?
A) Coğrafi mekân 
B) Ekonomik durum
C) Sosyal statü 
D) Dil
E) Din
8. Mustafa Kemal Paşa, 19 Kasım 1918 tarihinde Vakit gazetesine verdiği demeçte; “Millet ve memleketimizin pek muhtaç olduğu sulhü kararlaştıracak hükûmetin, Meclisi Mebusanımıza dayanması kati bir zorunluluktur.” demiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu demeciyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Saltanat Şûrası’nın toplanmasını
B) Hükûmetin imzalayacağı antlaşmanın her durumda desteklenmesini
C) Hükûmetin antlaşma için meclisten yetki alması gerektiğini
D) Antlaşmanın Wilson İlkeleri’ne göre düzenlenmesini
E) Âyan Meclisinin daha aktif bir politika izlemesini
9. Aşağıdaki haberlerden hangisinin, Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde yer alması beklenemez?
A) Bugün kutlu bir gün, Büyük Millet Meclisi açıldı!
B) Rauf Bey dün Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.
C) Yüreğimiz yanıyor, İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi!
D) Yunan kuvvetleri İnönü önlerinde geri püskürtüldü!
E) Sevr Antlaşması, Büyük Millet Meclisinde reddedildi.
10. Bir tarih öğretmeni, Batı Cephesi’ndeki savaşları anlatırken şu bilgiyi vermiştir: “Yunanların harekete geçtiği sırada TBMM Hükûmeti bir yandan Pontus çetelerinin saldırıları diğer yandan Koçgiri Aşireti’nin isyanı ile uğraşmak zorundaydı.
Öğretmenin, hakkında bilgi verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci İnönü 
B) İkinci İnönü
C) Eskişehir-Kütahya 
D) Gediz
E) Sakarya
11. Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin esaslarını belirlemek ve hayata geçirmek için oluşturulmuştur. Türk inkılabı ise Atatürk İlkeleri’nin uygulamaya dönüşmüş şeklidir.
Buna göre, aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyetçilik – Saltanatın kaldırılması
B) Halkçılık – Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Milliyetçilik – Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
D) Laiklik – Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Devletçilik – Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
1. E   2. E   3. B   4. D   5. C
25. D   26. C   27. A    28. E    29. A    30. E    31. C   32. E  33. B   34. D  
1. A   2. E   3. D   4. A   5. C   6. D   7. E   8. C   9. B   10. B   11. C