2019 YKS Tarih Soruları

2019-TYT/Sosyal Bilimler
1. Asya Hun Devleti’nin dağılmasının ardından Hunlar, batıya doğru yayılmaya başlamış ve Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Germen kavimlerini batıya doğru itmişlerdir. Kavimler Göçü adı verilen bu süreçte Hunlar Avrupa siyasetinde etkin hâle gelirken ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri olarak gösterilemez?
A) Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
B) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
C) Roma İmparatorluğu güç kaybetmeye başlamıştır.
D) Bilim ve teknikte önemli gelişmeler yaşanmıştır.
E) Avrupa’da siyasi dengeler değişmiştir.
2. Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarmış ve bu hizmetine karşılık olarak Abbasi halifesinden Sultan unvanını almıştır.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Gazneli Mahmut’un İslam dünyasının önemli bir siyasi gücü olduğuna
B) Abbasi halifesinin siyasi yetkilerini Gazneli Mahmut’a bıraktığına
C) Türkler arasında İslamiyetin hızla yayıldığına
D) İslam dünyasında mezhep çatışmalarının son bulduğuna
E) Gazneli Mahmut’un İslam dünyasında siyasi birliği sağladığına
3. Tarih öğretmeni Nil’e ödev olarak Divanıhümayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divanıhümayunun görevlerinden beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir.
Buna göre öğretmenin, Nil’in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şikâyetlerin dinlenmesi
B) Savaşa ve barışa karar verilmesi
C) Önemli davaların görülmesi
D) Veliahtın belirlenmesi
E) Elçilerin kabul edilmesi
4. Son Osmanlı Mebusan Meclisinden gelen üyelerden ve yeni seçilmiş mebuslardan oluşan Birinci TBMM, bir taraftan kurtuluş mücadelesi verirken diğer taraftan da bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Bu meclisteki vekiller farklı zümrelere ait, farklı meslek ve düşüncelere sahipti. Hükûmet üyelerini seçen Meclis; yasama, yürütme ve yargı yetkisini de kullanmaktaydı.
Buna göre Birinci TBMM ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İnkılap çalışmalarına öncelik verdiğine
B) Olağanüstü koşullarda toplandığına
C) Kuvvetler birliği ilkesini benimsediğine
D) Meclis hükûmeti sisteminin uygulandığına
E) Toplumdaki çeşitliliği yansıttığına
5. Atatürk, “Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir.” demiştir.
Buna göre Atatürk milliyetçiliği,
I. Başka milletlerin düşmanlığına dayanmaz.
II. İnsan ve millet onuruna değer verir.
III. Türk milletini üstün tutar.
yargılarından hangilerini bünyesinde barındırır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III 
2019-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
25. Aşağıdakilerden hangisi Mısır Uygarlığı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.
B) Nom adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır.
C) Hititlerle Kadeş Antlaşması’nı yapmışlardır.
D) Sınıfsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır.
E) Ölümden sonraki yaşama inanmışlardır.
26. Birinci Göktürk Devleti Dönemi’nde Budizm’i kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasını sağlamaya çalıştığı için tepki çeken hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan
B) İstemi Yabgu
C) Tapo Kağan
D) Mukan Kağan
E) İşbara Kağan
27. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasının ilk dönemlerinde siyasi ve dinî bölünmelere neden olan olaylardan biri değildir?
A) Cemel Vakası
B) Sıffin Savaşı
C) Mute Savaşı
D) Hakem Olayı
E) Kerbela Olayı
28. Haçlı Seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi Avrupa’daki toprakların sahipsiz kalmasına neden olmuştur. İstanbul 1204’te Latinlerin egemenliğine girmiştir. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların egemenliğinde kalmıştır.
Buna göre, Haçlı Seferleri’nin sonuçlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A) Feodal düzenin zayıflamasında
B) Ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığının azalmasında
C) Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasında
D) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıklarının artmasında
E) Avrupa’da mezhep birliğinin sağlanmasında
29. Osmanlı Devleti’nde; 1560 civarında yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir.
Bu bilgiyle Osmanlı Devleti’nde,
I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır.
II. Hazine giderleri artmıştır.
III. Timarlı sipahi sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
30. İngiltere ve Fransa’nın Mısır’da kurduğu “Borçlar Sandığı İdaresi”, Avrupa devletlerine olan borçların tasfiyesi için demir yolları, telgraf, gümrük hizmetleri, vilayetin vergi gelirleri ile Mısır hidivinin kişisel mülklerinin gelirlerini denetim altına almıştır.
Bu bilgilerden hareketle Mısır’daki Borçlar Sandığı İdaresi’nin Osmanlı Devleti’ndeki benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düyun-ı Umumiye
B) Hilal-i Ahmer
C) Bank-ı Osmani-i Şahane
D) Teşkilat-ı Mahsusa
E) Şirket-i Hayriye
31. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılmasına yönelik gizli antlaşmalar yapılmıştır.
Aşağıdaki devletlerden hangisi, bu gizli antlaşmaların taraflarından biri değildir?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) İtalya
E) Yunanistan
32.7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayımillîyesi tarafından, Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına; 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına, aksi hâlde Wilson Prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiştir.
Bu notada Wilson Prensipleri’ne atıfta bulunulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak
B) Bölgedeki İngiliz-Fransız anlaşmazlığını körüklemek
C) Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak
D) Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak
E) Kuvayımillîye birliklerinden düzenli orduya geçmek
33.Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde Türk ordusunun hangi alandaki ihtiyacından bahsedilmemiştir?
A) Motorlu taşıt
B) Silah ve cephane
C) Kılık kıyafet
D) İnsan gücü
E) Haberleşme aracı
34. Cumhuriyet’in ilanından sonra demokratik sistemin temelini oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanımını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir.
Bu bilgiden hareketle birbirini tamamlayan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletçilik – Laiklik
B) Laiklik – Milliyetçilik
C) İnkılapçılık – Halkçılık
D) Halkçılık – Cumhuriyetçilik
E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik
2019-AYT/Sosyal Bilimler-2
1.Tarih bilimi; ferman, berat, vakfiye ve benzeri belgelerin yazılarının okunabilmesi için aşağıdaki bilgi alanlarının hangisinden yararlanır?
A) Paleografi
B) Nümizmatik
C) Epigrafi
D) Antropoloji
E) Etnografya
2. İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da kurulan Türk devletleri hakkında bilgi almak isteyen bir araştırmacının, aşağıdakilerden hangisinin kaynaklarından faydalanması beklenir?
A) Babil 
B) Mısır
C) Roma
D) Çin
E) Hitit
3. Karahanlılar düzenli bir posta teşkilatı kurmuş, kervansaraylar ve hastaneler inşa etmişlerdir. Bunların yanında Türk-İslam kültürüne ait yazılı eserler de ortaya koymuşlardır.
Bu bilgiye dayanarak Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ticareti geliştirmek istediklerine
B) Haberleşmeye önem verdiklerine
C) Sosyal kurumlar oluşturduklarına
D) Türkçenin gelişimine katkı sağladıklarına
E) İnanç özgürlüğü sağladıklarına
4. Osmanlı Devleti’nin XIV. yüzyılda kısa sürede gelişmesinde;
I. Ahilerin desteğinin sağlanması,
II. hoşgörü politikası izlemeleri,
III. diğer beyliklerin Osmanlı sultanını halife olarak tanımaları
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisi, XVI. yüzyılda Martin Luther’in görüşlerinin Avrupa’da hızla yayılmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Sanayi Devrimi’nin yaşanması
B) Matbaanın rolü
C) Alman prenslerin desteği
D) İncil’in Almancaya çevrilmesi
E) Hümanizm’in etkisi
6. Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktıktan sonra kuruluş yıllarından beri güçlü olan ailelerin etkisini kırmak üzere kul sistemine dayalı bir düzen oluşturmuş, yeniçerileri kontrol altına almış ve yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet bu uygulamalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
A) Aristokrat bir zümre oluşturmak
B) Mutlak ve merkezî bir yönetim kurmak
C) Veraset usulünü sistemleştirmek
D) Devşirme sistemini etkisiz kılmak
E) Eyalet askerlerinin sayısını artırmak
7. Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet’in ilanından saltanatın kaldırılmasına kadar (1908-1922) geçen on dört yıl içinde İstanbul’da yirmi dört hükümet
kurulmuştur.
Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti’nin sözü edilen dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kanunuesasi’nin yürürlükten kaldırıldığı
B) Padişahların sıklıkla değiştiği
C) Çok partili bir siyasal yapının oluşturulduğu
D) Parlamento seçimlerinin sık sık tekrarlandığı
E) Ülke yönetiminde istikrarsızlığın yaşandığı
8. 1914-1918 yılları arasında İttifak Devletleri tarafında Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır.
B) Osmanlı ordusu Irak’ta bir İngiliz birliğini esir almıştır.
C) Kafkas Cephesi’nde Ruslarla mücadele edilmiştir.
D) Savaş başladığında padişah VI. Mehmet Vahdettin’dir.
E) Osmanlı Devleti kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmıştır.
9. Millî Mücadele Dönemi’nde, Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makabi
B) Mavri Mira
C) Taşnak
D) Pontus Rum
E) Hınçak
10. Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Doğu Akdeniz politikasının Fransa tarafından eskisi kadar desteklenmediğini gösteren bir gelişmedir?
A) Amiral Bristol Raporu’nun hazırlanması
B) Ankara İtilafnamesi’nin imzalanması
C) Fransa’nın Çukurova’da Ermenilerle iş birliği yapması
D) İstanbul’un resmen işgal edilmesi 
E) Milne Hattı’nın sınır olarak düzenlenmesi
11. 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’yla vatandaşlara; kolera, veba, çiçek, kızamık, kuduz, sıtma gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mecburiyeti getirilmiş ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların tedavisinin parasız yapılması için kararlar alınmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Koruyucu sağlık hizmetleri konusuna önem verildiği
B) Salgın hastalıklarla mücadelede halktan katkı beklendiği
C) Bütçeden halk sağlığı adına pay ayrıldığı
D) Nüfus artışının kontrol altına alınmasının hedeflendiği
E) Sosyal devlet anlayışına uygun hareket edildiği
1. D  2. A  3. D  4. A  5. C 
25. D  26. C  27. C  28. E  29. C  30. A  31. E  32. C  33. E  34. D 
1. A  2. D  3. E  4. C  5. A  6. B  7. E  8. D  9. B  10. B  11. D
www.tarihtendersler.com