2018 YKS Tarih Soruları

2018-TYT/Sosyal Bilimler Tarih
1. Ammianus, ”Hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi. Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi… Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler.” demiştir.
Yalnız bu bilgiye göre Hunlarla ilgili olarak;
I. orduda onlu sistemi oluşturdukları,
II. savaş aletlerini etkin kullandıkları,
III. savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
2. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut, bir gün mezâlim divanında iken; bir tacir, Şehzade Mesut’un kendisinden altmış bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikâyet eder. Tacirin, hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut, taciri haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder.
Gazneli Devleti’nde yaşanan bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu
B) Mezâlim divanının Gaznelilere özgü bir kurum olduğu
C) Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği
D) Mezâlim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için kurulduğu
E) Ticari konuların İslam hukukunun dışında bulunduğu
3.
1340’larda Osmanoğullarının egemenlik alanını gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’da Beylikler Dönemi’nin devam ettiği
B) Selanik’in, Bizans hâkimiyetinde bulunduğu
C) Osmanoğullarının topraklarının gaza için uygun konumda olduğu
D) Osmanoğullarının Rumeli’ye geçtiği
E) Kuzey Ege’deki bazı adaların Bizans’a ait olduğu
4. Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan millî cemiyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mütareke sonrasındaki işgalleri protesto eden miting ve gösteriler düzenlemişlerdir.
B) Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır.
C) Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır.
D) Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır.
E) Kuvayımilliye için silah ve malzeme temin etmişlerdi
5. II. Meşrutiyet Dönemi’nde İttihat ve Terakki Cemiyeti, toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim sistemine geçmek amacıyla çalışmalar yapmıştır.
II.Meşrutiyet Dönemi’nde sonuç alınamayan bu girişim Cumhuriyet Dönemi’ndeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Üniversite reformunun yapılması
C) Yeni Türk alfabesi ile ilgili bir kanun çıkarılması
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Türk Tarih Kurumunun kurulması
2018-AYT/Sosyal Bilimler-1 Tarih
25. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenirliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama
B) Tasnif
C) Tahlil
D) Tenkit
E) Terkip
26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik sembol ve göstergelerinden biri değildir?
A) Hutbe okutmak
B) Siyasi antlaşmalar yapmak
C) Para bastırmak
D) Kurultaya başkanlık yapmak
E)Yabancı elçileri kabul etmek
27. Hz. Ömer Dönemi, yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında da önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Mahkemelerin oluşturulması
B) Beytü’l-Hikme adlı ilim merkezinin kurulması
C) Askerî posta teşkilatının kurulması
D) Vergilerin sistemli hâle getirilmesi
E) Ordugâh şehirlerin kurulması
28. Karahanlı Devleti’nde, devletin iki ana kısma ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu; Arslan Han, Buğra Han, İlek Han vb. unvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır.
Bu uygulamanın bir benzeri Karahanlılardan önce, aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür?
A) Göktürkler
C) Gazneliler
B) İhşidîler
D) Selçuklular
E) Hârizmşahlar
29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde idari birimlerden biri değildir?
A) Kaza
B) Eyalet  
C) Sancak
D) Avarız
E) Köy 
30. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biridir?
A) Mısır’ın alınması
B) Belgrat’ın alınması
C) Mora’nın alınması
D) Girit’in fethedilmesi
E) Kıbrıs’ın fethedilmesi
31. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir.
I. İstanbul Harp Akademisi
II. Selanik Şemsi Efendi Mektebi
III. Selanik Askerî Rüştiyesi
IV. İstanbul Harp Okulu
V. Manastır Askerî İdadisi
Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?
A) I – II – III – IV – V
B) I – III – II – IV – V
C) II – III – IV – I – V
D) II – III – V – IV – I
E) V – IV – I – II – III
32. Yunan ordusu, aşağıdakilerin hangisinde alınan karardan sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmiştir?
A) Paris Barış Konferansı
B) Brest-Litowsk Antlaşması
C) San Remo Konferansı
D) Sevr Antlaşması
E) Londra Konferansı
33. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vâlâ Nurettin’in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sovyet Rusya
B) İngiltere
C) İtalya
D) Fransa
E) ABD
34. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ekonomik gelişimini araştıran Esra, bir gazetede “Millî Sanayinin Temelini On Yılda Attık” manşetini okumuştur.
Bu gazete manşeti aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) İnkılapçılık
2018-AYT/Sosyal Bilimler-2 Tarih
1.
• Konya’nın Çumra ilçesinin 10 km güneydoğusunda yer alır.
• MÖ 7000’li yıllardan kalma bir yerleşim yeridir.
• Neolitik Çağ’a ait buluntulara rastlanmıştır.
• Penceresiz ve girişleri çatıdan olan kerpiç evler bulunmaktadır.
Tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacahöyük
B) Göbeklitepe
C) İkiztepe
D) Çatalhöyük
E) Alişar
2. Göçebe Türklerde bozkır hayatı içerisinde, taşınabilir mesken ihtiyacına cevap verdiği söylenebilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurgan
B) Tuğ
C) Otağ
D) Balbal
E) Ongun
3. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllarda, ortaya çıkan kollarından biri değildir?
A) Irak
B) Kirman
C) Horasan
D) Suriye
E) Türkiye
4.Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla imzaladığı Edirne-Segedin Antlaşması öncesinde Haçlılarla ittifak yaparak Osmanlıları zor durumda bırakan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aydınoğulları
B) Ramazanoğulları
C) Dulkadiroğulları
D) Karamanoğulları
E) Candaroğulları
5. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin, Avrupalılar karşısında üstünlük sağlamasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Osmanlıların Akdeniz’de deneyimli korsanlarla iş birliği yapması 
B) Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesi 
C) Osmanlıların, Şarlken’in Avrupa’yı egemenliği altına almasına engel olması
D) Avrupa’da Reform hareketlerinin etkili olması
E) Portekizlilerin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerini artırması
6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı devletlerin isteğiyle 1841 yılında, Londra Boğazlar Antlaşması’nın imzalanma nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Avusturya’nın, Rusya ile Balkanlarda nüfuz mücadelesine girmesi
B) Rusya’nın Akdeniz’de güç kazanmasının, İngiltere ve Fransa’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına ters düşmesi
C) Avrupalı devletlerin Boğazlar’ın kapalılığı ilkesini, uluslararası bir statüye bağlamak istemeleri
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması ile Rusya’nın Boğazlar üzerinde elde ettiği gücün ortadan kaldırılmak istenmesi
E) Mehmet Ali Paşa İsyanı’nın da etkisiyle Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlerin desteğini araması
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan savaşlarında kaybettiği yerler arasında gösterilemez?
A) Arnavutluk
B) Bosna-Hersek
C) Makedonya
D) Ege Adaları
E) Batı Trakya  
8. Sivas Kongresi’ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkasının yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek
B) Yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkasının desteğini almak
D) Siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak
E) Yeni siyasi liderlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak
9. Cumhuriyet’in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ilk Meclis Başkanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
     Başbakan               Meclis Başkanı
A) İsmet İnönü             Ali Fethi Okyar
B) Ali Fethi Okyar        Rauf Orbay
C) Kâzım Karabekir     Ali Fethi Okyar
D) İsmet İnönü             Ali Fuat Cebesoy
E) Rauf Orbay              İsmet İnönü
10. ABD; Orta Doğu’nun SSCB’nin kontrolüne girmesini engellemek ve bölge halkını kendi yanına çekmek için Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askerî yardım yapmak, bu ülkelere komünist bloktan bir saldırı gelmesi hâlinde silahlı kuvvetleriyle onları savunmak amacıyla çalışmalar yapmış, böylece Orta Doğu ile ilişkilerini geliştirmiştir.
Bu politikaların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balfour Deklarasyonu
B) Eisenhower Doktrini
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Schuman Bildirgesi
11. 1996 yılında “Dolly” adlı koyunun kopyalanmasıyla gerçekleştirilen canlı kopyalama uygulamasının;
I. soyları tükenmekte olan canlı türlerinin varlığını sürdürebilme,
II. doku ve organ nakli gerektiren hastalıkların tedavisine katkıda bulunma,
III. nanoteknoloji uygulamalarının tıp dışındaki alanlarda da yaygınlaşmasını sağlama
beklentilerinden hangilerine yönelik olarak gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III 
1. B 2. C 3. D 4. C 5. A
25. D 26. A 27. B 28. A 29. D 30. C 31. D 32. A 33. A 34. D 
1. D 2. C 3. C 4. D 5. E 6. A 7. B 8. D 9. A 10. B 11. C
www.tarihtendersler.com