2017 ÖSS Tarih Soruları

2017 YGS
1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur.
Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?
A)Etnografya      
B) Heraldik
C) Epigrafi
D) Antropoloji
E) Nümizmatik
2. Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlar, biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar, bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi.
Buna göre Hunlarla ilgili olarak;
I. temel geçim kaynaklarının avcılık olduğu,
II. küçük yaşlardan itibaren savaş aletleri kullandıkları,
III. yaşam biçimlerinin askerî özelliklerini geliştirdiği
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
 
3. Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler Dönemi’nde Türklerin İslamiyet’e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım Dönemi’nde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar.
Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerine
B) Türklerin askerî yeteneklerinden yararlandıklarına
C) İdari hizmetlerde farklı unsurlardan faydalandıklarına
D) Arap milliyetçiliği yapmadıklarına
E) Bizans ile sınırında anlaşmazlıklar yaşandığına
 
4. XIII. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaeddin Keykubad’a sığınan Necmeddin Razi; “Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır.” demiştir.
Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İmar çalışmalarına önem verdiklerine
B) Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına
C) Güçlü bir ordularının olduğuna
D) Bilim adamlarını himaye ettiklerine
E) Güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarına
5. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda fethettiği topraklarda aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez?
A) Vergi adaletini
B) İskân siyasetini
C) Hoşgörü politikasını        
D) İnanç birliğini 
E) İmar çalışmalarını
 
6. Kanuni Dönemi’nde Osmanlı ülkesine gelen Busbecq; “Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet ve faziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekâr ise hiçbir zaman yükselemiyor, küçümsenip hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle, neye teşebbüs etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hâkimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar.” demiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;
I. liyakata önem verildiği,
II. toplumda hoşgörünün egemen olduğu,
III. toplumda dikey hareketliliğin olduğu 
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
7. Osmanlı iktisadi anlayışının oluşmasında,
I. örf,
II. din,
III. coğrafya
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde aralarında Keçecizâde Fuat Paşa’nın da bulunduğu bir Avrupalı diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer:

Diplomat:
— Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir? Fuat Paşa:
— Osmanlı İmparatorluğu!
Diplomat:
— Nasıl olur?
Fuat Paşa:
— Çünkü siz dışarıdan, biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız hâlde o hâlâ ayakta duruyor.
Bu metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Dönemin en güçlü devleti olduğuna
B) Denge politikasını başarıyla uyguladığına
C) Osmanlıcılık siyaseti yaptığına
D) İç ve dış tehdit altında olduğuna
E) Batı karşıtı bir politika izlediğine
9. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış; yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır.
Bu durumun;
I. Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe sayısının azalması,
III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak desteklemesi
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
 
A) Yalnız I        
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
10.Lozan Barış Konferansı’nın iç tüzük görüşmelerinde, konferansın adı, görüşmelere katılacak delege sayısı ve kurulacak komisyonlar ile komisyon başkanlarının seçimi konularında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İtilaf Devletleri’nin teklifleri kabul edilmiştir.
İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A) Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısını görmezlikten geldikleri
B) Kendi aralarındaki sorunların hepsini çözdükleri 
C) Türk-Sovyet yakınlaşmasını önlemek istedikleri 
D) Anadolu’dan çekilmek zorunda kalan Yunanlıları her konuda destekledikleri
E) Uluslararası diplomatik kuralları gözettikleri
11.İstanbul’un işgalinin ardından Mebusan Meclisi, milletvekillerinin verdiği bir önergeyle güvenli bir ortamda görev yapma olanağı oluşuncaya kadar genel birleşimlerin ertelenmesi yönünde bir karar almıştır
Bu kararın, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
 
A) Kanunuesasi’nin uygulamadan kaldırılmasına
B) İtilaf Devletleri’nin işgal politikasını değiştirmesine
C) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasındaki ilişkilerin gelişmesine
D) İstanbul’daki işgal karşıtı örgütlenmelerin sona ermesine
E) Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına
12.1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesi, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” şeklindedir.
Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Cumhuriyet’in ilan edilmesine 
B) Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına 
C) Planlı ekonomiye geçilmesine 
D) Mecelle’nin kaldırılmasına 
E) Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasına
13.Mustafa Kemal; “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık.’’ demiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez?
A) Kapitülasyonların kaldırılması 
B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması 
C) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması 
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması 
E) Hatay’ın ana vatana katılması
14.Türkiye’nin dış politikada yaşadığı tehlikeler bazı şairlerin dizelerine yansımıştır:
Verilmeyecek şeyler vardır:
Şeref gibi, şan gibi;
Kars gibi, Ardahan gibi!..
Bu dizelerin, aşağıdaki devletlerden hangisinin bu yerlere yönelik isteklerine dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir?
A) Sovyet Rusya   
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
E) Almanya
15.Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın’ın Kazan Köyü’nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir.
Satı Kadın’ın seçimle muhtar olabilmesi;
I. cumhuriyetçilik,
II. halkçılık,
III. devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II
E) II ve III

1.C  2.E  3.A  4.B  5.D  6.D  7.E 8.D  9.D  10.A  11.E  12.A  13.E  14.A  15.D

2017 LYS 

1. Tarihî Olay: Başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. Belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşir.
Tarihî Olgu: Aynı türdeki olaylar bütünüdür. Genellik ve süreklilik gösterir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya örnek gösterilebilir?
A) Lozan Barış Antlaşması
B) Cumhuriyetin ilanı
C) Kurtuluş Savaşı
D) Anadolu’nun Türkleşmesi
E) Tanzimat Fermanı’nın ilanı
2. Tarih dersinde Aslı Öğretmen aşağıdaki Osmanlı armasını sınıfa getirerek armanın üzerindeki şekillerin ne anlama geldiğini açıklamıştır.
Aslı ğretmen bu açıklamayı yaparken aşağıdaki alanların hangisinden faydalanmıştır?
A) Epigrafi
B) Diplomatik
C) Paleografya
D) Heraldik
E) Nümizmatik
3. Sümerlerle ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet, projesinde Sümerlerin, Mezopotamya uygarlıklarından biri olduğunu; Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine; sütun, kemer ve kubbe tarzını kullanarak tapınaklarını inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme cetvelleri hazırladıklarına dikkat çekmiştir.
Buna göre Mehmet’in proje ödevinin sonuç kısmında, Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez?
A) Mimari
B) Tarım
C) Sanat
D) Edebiyat
E) Astronomi
4. Tarih öğretmeni Yeşim Hanım öğrencilerinden, İlk Türk Devletleri’ndeki toplumsal yapının unsurlarını küçükten büyüğe doğru sıralamalarını istemiş; öğrenciler, şu cevapları vermiştir:
Onur: oguş – urug – boy – bodun
Meltem: oguş – boy – urug – bodun
Ramazan: bodun – boy – urug – oguş
İrem: oguş – urug – bodun – boy
Ahmet: urug – oguş – boy – budun
Bu öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir?
A) Onur
B) Meltem
C) Ramazan
D) İrem
E) Ahmet
5. Bilge Kağan’ın Kül Tigin Anıtı’na yazdırdığı aşağıdaki sözlerden hangisi, Göktürk Devleti’nin sosyal devlet anlayışına sahip olduğuna örnek olarak gösterilebilir?
A) Tanrı buyurduğu için kendim devletli olduğum için kağan oturdum.
B) Aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.
C) Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Bunlarla aldatıp uzak milleti hep yaklaştırırmış.
D) Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilir.
E) Türk milletini hep toplayıp il tutacağını burada vurdum, dört taraftaki millete hep baş eğdirdim.
6. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin astronomi alanıyla ilgilendiklerine;
I. On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni hazırlayıp kullanmaları,
II. modern matbaaya kaynaklık edecek baskı sistemine sahip olmaları,
III. kişisel süs eşyaları üzerine hayvan figürleri işlemeleri
faaliyetlerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
7. İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası’nda bulunan yerleşik ve bedevi kabileler arasında süre gelen savaşlar, toplumsal barışa ve siyasi birliğe önemli ölçüde zarar vermekteydi. Buna karşın, sürekli savaş hâlinin devamı mümkün olmadığından belirli dönemlerde savaşlara ara verilir ve çeşitli panayırlar kurulurdu. Bu panayırlarda ticari ve toplumsal hayatın devamı için etkinlikler gerçekleştirilir, zaruri ihtiyaçlar giderilir, çeşitli eğlenceler ve yarışmalar düzenlenirdi. Arapların birbirleriyle savaşmadıkları dört aydan oluşan Haram Aylar’da düzenlenen bu panayırlarda, Kabe’de bulunan putlar da ziyaret edilirdi.
Bu ayların Arabistan halkı için taşıdığı önem konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumsal etkileşime hizmet ettiği
B) Kutsal dönem kavramının gelişmesine katkı sağladığı
C) Ticari hayatın gelişiminde rol oynadığı
D) Geçici barış ortamının sağlanmasına imkân verdiği
E) Toplumda inanç birliğini oluşturduğu
8. Mısır, Abbasiler Dönemi’nde merkezden atanan valilerce yönetiliyordu. Halifelerin otoritesi zayıfladığı ve Abbasiler’in parçalanma sürecine girdiği sırada Mısır’da vali olan Türk kökenli Ahmet, 868 yılında burada devletini kurdu. Daha sonra Mısır’da yine bir Abbasi valisi olan Muhammet tarafından ikinci Türk devleti 935 yılında kuruldu.
Sözü edilen bu devletler, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Tolunoğulları – Memlükler
B) İhşidiler – Tolunoğulları
C) Memlükler – İhşidiler
D) Tolunoğulları – İhşidiler
E) İhşidiler – Memlükler9. Yusuf Has Hacip 1070 yılında Kara Buğra Han’a takdim ettiği Kutadgu Bilig adlı eserinde, birbiriyle iç içe olan birey, toplum ve devlet hayatının en iyi şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği; bu düzenin sağlanması için gerekli olan bilgi, düşünce, anlayış ve erdemlerin neler olduğu; bunların hangi yollarla elde edilebileceği ve bunlardan nasıl faydalanılacağı konularını işlemiştir.
Buna göre Kutadgu Bilig’in aşağıdaki türlerden hangisine ait bir eser olduğu söylenebilir?
A) Siyasetname
B) Vekayiname
C) Menakıpname
D) Seyahatname
E) Gazavatname
10. Büyük Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey, oğullarından bazılarına Mikail, Yusuf, Musa, Yunus gibi isimler koymuştur. Devlet kurulmadan önce Selçuklu sülalesi ve etrafındaki bazı boyların Hazarlara tabi olduğu da bilinmektedir. Bu bilgilere dayalı olarak Selçuklu sülalesinin İslamiyet’in kabulünden önceki dinî vaziyeti hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Bu bilgilere göre, Selçuklu sülalesinin İslamiyet’i kabulünden önce benimsemiş olabileceği düşünülen inanç sisteminin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Hristiyanlık
B) Musevilik
C) Budizm
D) Maniheizm
E) Zerdüştlük
11. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad Dönemi’nde bugünkü Alanya fethedilip, önemli bir liman şehri hâline getirilmişti. Ayrıca Kırım’daki Suğdak da bu dönemde ele geçirilmişti. Eyyubiler ve Moğollar ile barış girişimlerine önem verilmişti. Harap durumda olan eski kaleler tahkim edilmiş, Doğu Anadolu’daki Harzemli beyler Selçuklu hizmetine alınmıştı.
Bu bilgiden hareketle Alaeddin Keykubad Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğu ve güney sınırlarının güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır.
B) Deniz ticaretinin geliştirilmesine önem verilmiştir.
C) Karadeniz Türk gölü hâline getirilmiştir.
D) Moğol saldırılarına karşı tedbir alınmıştır.
E) Denizlerdeki askerî güç artmıştır.

12. Osmanlılar Rumeli’ye geçtikten sonra ele geçirdikleri topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu nakletmiştir. Kuruluş devrinde Rumeli’ye geçirilen bu kitlelerin iskanında Anadolu’daki bazı tarikatlara mensup dervişler de rol oynamıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Balkanlarda nüfus yapısının değiştiği
B) Yeni yerleşim alanlarının açıldığı
C) Daha ileriye fetih yapma imkânının doğduğu
D) Hristiyan halkın kitlesel olarak din değiştirdiği
E) İslamiyet’in Rumeli’de yayıldığı
13. Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren devlet teşkilatlanmasına büyük önem vermiştir. Devlet, bir yandan fetihlerle genişlerken bir yandan teşkilatlanma ve kurumsallaşmasını da yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre biçimlendirmeye devam etmiştir. Bu amaçla fetihlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için Orhan Gazi Dönemi’nde daimî bir ordu da oluşturulmuştur.
Bu dönemde kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordu teşkilatının temelini oluşturan birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acemi Ocağı
B) Kapıkulu Ocağı
C) Yaya ve Müsellemler
D) Timarlı Sipahiler
E) Akıncılar
14. Osmanlı Devleti’nde plantasyon benzeri çiftlikler, yani tek bir kişinin sahip olup yönettiği, genellikle pazara yönelik üretim yapan büyük tarımsal işletmeler, çoğunlukla çift-hane sisteminin dışında kalan mevat (ölü, tarım dışı kalmış) arazide ortaya çıkmıştır. XVIII. yüzyıl öncesinde bu tür çiftlikler, daha çok sermaye sahibi devlet görevlileri tarafından kuruluyor ve çeşitli vakıfların inşası söz konusu olabiliyordu. Bu yeni kurulan çiftliklerde iş gücü olarak ücret karşılığında köle ve ortakçılardan yararlanılıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, devletin bu tür büyük çiftliklerin kuruluşunu teşvik etmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?
A) Yabancı sermaye yatırımlarını geliştirmek
B) Kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak
C) Tarımsal üretimin artmasına zemin hazırlamak
D) Yeni istihdam alanı yaratmak
E) Kamu hizmetleri için kaynak sağlamak
15. Osmanlı sarayında kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlilerinin bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enderun
B) Kubbealtı
C) Harem
D) Birun
E) Has oda
16. Klasik dönem Osmanlı mahallelerinde “Avârız Akçesi Vakfı” adıyla bilinen kurum, aslında mahalle sakinlerinin ortaklaşa karşılaması gereken giderler için kurulmuş olan bir sandık (fon) niteliğinde iken zamanla ihtiyaç sahiplerine kredi sağlayan bir işlev de kazanmıştır.
Bu vakıfla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mescid, çeşme gibi yapıların masrafları karşılanmaktadır.
B) Sosyal yardımlaşma amacına hizmet etmiştir.
C) Zamanla farklı bir fonksiyon da üstlenmiştir.
D) Bir çeşit para vakfı olarak nitelendirilebilir.
E) Devletin talep ettiği tarımsal vergilerin karşılandığı fondur.
17. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’da, Avrupa’da görülen özellikler arasında yer almaz?
A) Denizaşırı ticaretin gelişmesi
B) Bireyciliğin giderek artması
C) Merkezî krallıkların ortaya çıkması
D) Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin görülmesi
E) Toprağa bağlı aristokrasinin güçlenmesi
18. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitvatoruk Antlaşması’nda;
Daha önce veziriazama denk sayılan Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit sayılacak,
Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’ne bırakılacak,
Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı verecek
maddeleri yer almıştır.
Bu maddelerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Avusturya’nın, sınırlarını genişlettiğine
B) Osmanlı Devleti’nin, ekonomik sorunlarını aştığına
C) Avusturya’nın, siyasi başarı kazandığına
D) Osmanlı Devleti’nin, askerî olarak başarısız olduğuna
E) Osmanlı Devleti’nin, Hristiyan birliğini parçaladığına
19. Osmanlı tarihinde görülen;
İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne sığınması,
Mora Yarımadası’nın 1715’de Venedik’ten geri alınması,
Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris’e elçi olarak gönderilmesi
gelişmeleri, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) I. Ahmet
B) II. Osman
C) IV. Murat
D) III. Ahmet
E) I. Mahmut
20. Karlofça Antlaşması’nı takip eden iki yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti, toprak kayıplarındaki artışı önlemek amacıyla dönemin büyük devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak uluslararası planda bir “denge politikası” izlemeye başlamıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu politikanın uygulandığı söylenemez?
A) Kırım Savaşı’nda
B) Prut Savaşı’nda
C) Fransa’nın Mısır’ı işgali’nde
D) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
E) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
21. Aşağıdaki tabloda, bazı tarihî gelişmeler numaralandırılarak verilmiştir.
Bu sıralamada, neden-sonuç ilişkisini bozan gelişme, kaç numaralı alanda gösterilmiştir?
A) II
B) III
C) IV
D) V
E) VI
22. XVIII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde taşradan, başta İstanbul olmak üzere Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlere yapılan göçler artmıştır. Köylülerin vergi yükünden kurtulmak amacıyla çiftçiliği bırakarak yerlerini yurtlarını terk etmesine bu dönemde “ev göçü” denilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu göç hareketlerinin sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Şehirlerde iş gücünün artması
B) Gıda fiyatlarının şehirlerde yükselmesi
C) Büyük şehirlerin nüfus yapısının değişmesi
D) Tarım teknolojisinin ilerlemesi

E) Köylerdeki nüfusun azalması

23. Bir tarihçinin “Osmanlı Devleti’nde genellikle bir cami etrafında kümelenmiş çeşitli tesislerden oluşan imaret siteleri hem şehirlerin oluşması ve gelişmesinde hem de ülkenin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır.” şeklinde tanımladığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Külliye
B) Medrese
C) Bedesten
D) Derbent
E) Arasta
24. Osmanlı Devleti’nde esnafı denetleyen, üretimin kaliteli yapılıp yapılmadığını ve belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol eden görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saka
B) Muhtesip
C) Bostancı
D) Subaşı
E) Yeniçeri Ağası
25. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerden Almanya, Avusturya ve Bulgaristan ile barış antlaşmaları 1919 yılında imzalanırken, Osmanlı Devleti ile yapılacak olan barış antlaşması gecikmiş ve ancak 10 Ağustos 1920’de imzalanabilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?
A) Osmanlı Devleti içerisinde Amerikan mandasını savunanların bulunması
B) TBMM’nin, İtilaf Devletlerinden uzlaşmaya varabilmek için süre istemesi
C) Antlaşma maddelerinin Wilson İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanmak istenmesi
D) İtilaf Devletlerinin, Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarının çatışması
E) Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne Bolşevikliği kabul ettirmeye çalışması
26. Sivas Kongresi’nde alınan kararlar içerisinde Millî Mücadele’nin sesini duyuracak bir gazetenin yayımlanması da vardı.
Bu doğrultuda yayım hayatına 14 Eylül 1919’da başlayan ve üç yıl süreyle yayımlanan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade-i Millîye
B) Gaye-i Milliye
C) Hâkimiyet-i Millîye
D) Minber
E) Albayrak
27. Aşağıda Misakımillî kararlarının bazıları verilmiştir.
Bu kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ulusların kendi kaderleriyle ilgili kararlarına saygı duyulacağına
B) Vatanın bölünmez bir bütün olduğuna
C) Uluslararası hakların dikkate alındığına
D) İmtiyazlara izin verilmeyeceğine
E) Nüfus mübadelesinin yapılacağına
28. Aşağıdaki tabloda 1921 yılına ait bazı gelişmeler kronolojik olarak sıralanmıştır.
Bu tabloda K ve L harfleriyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Londra Konferansı –  Moskova Antlaşması
B) Fransa ile 20 günlük ateşkes anlaşması – Gümrü Antlaşması
C) Başkomutanlık asasının Görüşülmesi – Kars Antlaşması
D) Düzenli ordunun kurulması – Ankara’nın başkent ilan edilmesi
E) Mudanya Mütarekesi Görüşmeleri – Ankara Antlaşması
29. Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Anlaşması kararlarından biri değildir?
A) Türk-Yunan silahlı çatışması sona erecektir.
B) Yunan askerleri dışındaki Anlaşma Devletleri askerleri, bulundukları yerlerde barış yapılıncaya kadar duracaklardır.
C) Yunanlılar Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltacaklardır.
D) TBMM, Trakya’ya barış antlaşması imzalanıncaya kadar 8000 kişilik jandarma kuvveti dışında askerî güç göndermeyecektir.
E) Çanakkale Boğazı istihkamları TBMM ordularına devredilecektir.
30. Mustafa Kemal, ikinci kez çok partili hayata geçiş denemesi yapılması amacıyla 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını desteklemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu desteğin gerekçelerinden biri değildir?
A) 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin yarattığı toplumsal huzursuzluğu gidermek
B) Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını artırmak
C) Liberalizmi savunanların örgütlenmesinin yolunu kapatmak
D) İnkılaplarla yerleştiğine inandığı rejimi demokratikleştirmek
E) Hükûmetin icraatlarının denetlenmesini sağlamak
31. Atatürk “Bizim halkımızın çıkarları birbirinden farklı sınıf hâlinde değil; aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyenlerim çiftçilerdir, sanatkarlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine karşı olabilir? Çiftçinin sanatkara, sanatkarın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsine, birbirine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir?” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık
32. Balkan Savaşlarından sonra İzmir ve Balıkesir kıyı şeridinde oturan Rumlar, Yunanistan’a göç etmeye başlamışlardır. Yunanistan, bu olayı Türkiye’nin aleyhine kullanmak için propagandaya girişmiştir. Bunun üzerine yapılan milletlerarası bir araştırmada, Rumların kendi istekleriyle Yunanistan’a gittikleri anlaşılmıştır.
Balkan Savaşlarından sonra yaşanan bu göç, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisinin bir benzeri olduğu söylenebilir?
A) Kıbrıs Sorunu
B) On İki Ada Sorunu
C) Etabli Sorunu
D) Kıta Sahanlığı Sorunu
E) Karasuları Sorunu
33. 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalandı. Balkan Antantı’yla, ilgili devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle siyasi antlaşma yapmamayı taahhüt etmişlerdi.
Balkan devletlerinin böyle bir koşulu kabul etmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Revizyonist devletlerin, Balkanlarda etkili olmasını önlemek
B) Balkan ülkelerinde demokratik yönetimleri güçlendirmek
C) Balkan Antantı’nı küresel bir ittifak hâline getirmek
D) Balkanlarda yeni devletlerin kurulmasına ortam hazırlamak

E) Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan antlaşmaları geçersiz kılmak

34. Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci Dünya Savaşı sonucunda imzalanan antlaşma ve bu antlaşmanın yapıldığı devlet eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Versay – Almanya
B) Trianon – İtalya
C) Neuilley – Bulgaristan
D) Sevr – Osmanlı Devleti
E) Sen Jermen – Avusturya
35. Öğrencilerine; “Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na katılmamasına rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşamıştır.” diyen Tarih öğretmeni Salih Bey, aşağıdaki gelişmelerden hangisini bu duruma örnek olarak gösteremez?
A) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılmasını
B) İstanbul ve bazı şehirlerde geceleri karartma uygulanmasını
C) Karaborsa ve stokçuluğun artmasını
D) Temel ihtiyaç ürünlerinin temin edilmesinde sıkıntı yaşanmasını
E) Varlık Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesini
36. Mihver Devletlerinin kaybetmesiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Savaşın sona ermesiyle, yeni dünya düzenini kurmak için çeşitli konferanslar ve toplantılar yapılarak savaşı kaybeden devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının temel şartları ve yöntemleri belirlenmiştir.
Müttefik Devletlerin, Almanya ve İtalya ile imzalanacak antlaşmaların koşullarını belirlediği toplantı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Potsdam Konferansı
B) Moskova Konferansı
C) Tahran Konferansı
D) Kahire Konferansı
E) Nyon Konferansı
37. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya’nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD’ye Türkiye ve Yunanistan’ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem almasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda ABD’nin uygulamaya koyduğu politikalardan biridir?
A) İngiltere’nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo Doktrini’ni izlemeyi sürdürmüştür.
B) Türkiye’nin ve Yunanistan’ın toprak bütünlüğü konusunda Sovyet Rusya ile anlaşmıştır.
C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya başlamıştır.
D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan’a yardımda bulunmuştur.
E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar oluşturmuştur.
38. Altı yıl süren İkinci Dünya Savaşı sonunda, Avrupa’da ağır bir tahribat meydana gelmiş, tüm kaynaklar tükenmiş ve ağır bir ekonomik bunalım ortaya çıkmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Avrupalı ülkelerin sömürge alanlarını genişletmelerine
B) Uluslararası ilişkilerde tek kutuplu bir yapının ortaya çıkmasına
C) Kızılhaç örgütünün kurulmasına
D) Avrupa ülkelerinde ortak para birimine geçilmesine
E) Sovyetler Birliği’nin, Orta ve Doğu Avrupa’da yayılmasına
39. 1957’de Roma Antlaşması ile kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), kökü çok eskilere giden Avrupa’nın bütünleşmesi ile ilgili düşüncelerin somut adımlarından biri olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde Avrupa Birliği’ne dönüşmüş olan, bu topluluğun kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Avrupa devletleri arasında bir bütünleşme sağlamak
B) Avrupa devletlerinin ekonomik potansiyellerini birleştirmek
C) Ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak
D) Sovyetler Birliği’nin Batı’ya doğru yayılmasını engellemek
E) NATO’nun Avrupa’ya askerî müdahalesini önlemek
40. “Orta Doğu’da yıllardır süren kaosun sebepleri nelerdir?” şeklindeki soruyu, bir Orta Doğu uzmanı: “Orta Doğu’da uzun yıllar istikrarsızlığın ve karışıklığın yaşanması; jeopolitik ve stratejik açıdan önemli olan bölgede dünyanın en geniş petrol rezervlerinin bulunması; aralarında gelir dağılımı dengesizliği bulunan bölge devletlerinin silahlanmaya önem vermesi gibi bir takım köklü faktörlerden kaynaklanmaktadır.” diyerek cevaplandırmıştır.
Buna göre uzman, aşağıdaki unsurlardan hangisini Orta Doğu’daki sorunun bir nedeni olarak görmemektedir?
A) Siyasi
B) Ekonomik
C) Dinî
D) Askerî
E) Tarihî
41. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde, Doğu ve Batı Bloku olmak üzere, iki kutuplu bir yapı oluşmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nda ortaya çıkan bir gelişme değildir?
A) NATO
B) Truman Doktrini
C) Avrupa Konseyi
D) COMECON
E) Marshall Planı
42. Aşağıdakilerden hangisi, 1960-1980 yılları arasında Türkiye’deki sosyal ve kültürel hayatta görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Edebiyatta, toplumculuk akımının gelişmesi
B) Çağdaş Türk tiyatrosu oluşturma yolunda çalışmalar yapılması
C) Türk sinemasında toplumsal sorunlara ağırlık verilmesi
D) Çarpık kentleşmenin edebiyat ve tiyatroya yansıması
E) Özel televizyon kanallarının yayın hayatına başlaması
43. Amerikan yönetimini ulusal ve uluslararası siyasette zor durumda bırakan İrangate Skandalı, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ortaya çıkmasının bir sonucudur?
A) ABD Büyükelçiliğinin İranlı öğrenciler tarafından işgal edilmesinin
B) ABD’nin, İran-Irak Savaşı sırasında İsrail aracılığıyla İran’a silah satmasının
C) ABD’nin İran hava sahasını kullanarak Sovyet topraklarını gözetlemesinin
D) Humeyni Dönemi’nde, ABD’nin İran petrollerini yüksek fiyatla satın almasının
E) ABD’nin, İran’daki nükleer silahlanma çalışmalarına teknik destek vermesinin

44. ENIAC adı verilen ve ilk örneği İkinci Dünya Savaşı yıllarında geliştirilerek insan yaşamını hemen her alanda etkileyen teknolojik icadın Türkçe adı nedir?
1. D   2. D   3. E   4. A   5. B   6. A   7. E   8. D   9. A   10. B   11. C 12. D   13. C   14. A   15. D   16. E   17. E   18. C   19. D   20. B   21. B   22. D  23. A   24. B   25. D   26. A   27. E   28. A   29. E   30. C   31. B   32. C   33. A 34. B   35. B  36. A  37. D   38. E   39. E   40. C   41. D   42. E   43. B   44. BİLGİSAYAR  
www.tarihtendersler.com