2016 ÖSS Tarih Soruları

2016 YGS

1. MÖ 3000 yılında Mısır′da tahta geçen Kral Menes, “nom” adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır′a tamamen hâkim olmuş ve kendisine Tanrı unvanını vererek Tanrı Kral Dönemi′ni başlatmıştır.
Bu bilgiye dayanarak Mısır′da,
I. siyasi birliğin kurulduğu,
II. dinî gücün tek elde birleştiği,
III. toplumun sınıflara ayrıldığı,
IV. feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
2. Orhun Abidelerinde, “İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş… Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış. ifadeleri yer almaktadır.
Buna göre kağanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devleti töre kurallarıyla idare ettiğine
B) Yönetimde tek söz sahibi olduğuna
C) Teşkilatçı bir yapıya sahip olduğuna
D) Egemenliğini geniş alanlara yaydığına
E) Askerî gücünü etkin olarak kullandığına
3. Emevîler Dönemi′nde, Arap milliyetçiliği politikası izlenmiş ve ayrıca babadan oğula geçen bir saltanat sistemi uygulanmıştır.
Bu uygulamaların Dört Halife Dönemi′ndeki,
I. Bütün Müslümanlar eşittir.
II. Vilayetleri, merkezden atanan valiler
yönetir.
III. Halifeler seçim yoluyla belirlenir.
durumlarından hangileriyle çeliştiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
 

4. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, hayatının son yıllarında ülkesini on bir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Şehzadelerin atabeyler tarafından
eğitildiğinin
B) Yönetme yetkisinin Tanrı tarafından
verildiğinin
C) Devletin ekonomik gücünün arttığının
D) Ülkede farklı din ve mezheplerin bir
arada yaşadığının
E) Devletin, hanedanın ortak malı
olduğunun

5. Yavuz Sultan Selim Dönemi′nde, Tokat civarında Bozoklu Celâl adında bir sipahinin çıkardığı isyan, daha sonra Anadolu′daki isyanların genel adı olmuştur. Bu isyanların temel nedeni ekonominin bozulmasıdır.
Bu bilgiyle Celâlî İsyanlarının nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Avrupalı devletlerin reayayı kışkırtması
B) Büyük bir nüfus artışının yaşanması
C) Olağanüstü vergilerin sürekli alınır
     olması
D) İltizam sisteminde sorunlar yaşanması
E) Paranın değer kaybetmesi

6. Osman Gazi; Eskişehir′i kardeşi Gündüz Bey′e, Karacahisar′ı oğlu Orhan Bey′e, Yarhisar′ı Hasan Alp′e, İnegöl′ü silah arkadaşı Turgut Alp′e vermiştir. Ayrıca kayınbabası Şeyh Edebali′ye Bilecik′in öşür vergisini bırakmıştır.
Osmanlı kroniklerinde yer alan bu bilgilerle Osman Gazi′nin idari düzenlemeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ülke topraklarının gelirini hükümdar
     ailesi, akrabaları ve silah arkadaşları
     arasında  paylaştırdığı
B) Birbirine yakın yerleri dirlik olarak dağıttığı
C) Dirlik uygulamasına Osman Gazi Dönemi′nde rastlandığı
D) Osman Bey′in çevresinde farklı gruplardan etkin kişiler olduğu
E) Dirliklerin, “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışıyla dağıtıldığı

7. Sanayi Devrimi, XVIII. yüzyılda İngiltere′de başlayıp kısa zamanda Batı Avrupa′da etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi′nin Osmanlı Devleti′ne yansımaları arasında gösterilemez?
A) Yerli sanayinin çökmesi
B) Toplumda tüketimin artması
C) İlk Türk matbaasının açılması
D) Batı′nın sanayi ürünleri için açık pazar
hâline gelmesi
E) Yerli üretimin ham madde ile sınırlı
kalması

8.
• II. Mahmut yeni kurduğu askerî birliklere fes giydirmek istediğinde Şeyhülislam Mehmet Tahir Efendi bunun şeriata aykırı olduğunu ileri sürmüştür.
• TBMM′de fesin yerine şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesini Hristiyanlaşma olarak yorumlayan bazı kişiler, buna tepki göstermiştir.
Bu olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Dini kullanarak yeniliklere karşı
     çıkıldığına
B) Yenilik hareketlerinin Avrupalı
     devletlerin isteğiyle gerçekleştiğine
C) Ekonomik sıkıntıların yenilik
     hareketlerine neden olduğuna
D) Yenilik çalışmalarına askerlerin olumlu
     yaklaşmadığına
E) Yenilik hareketlerinin kılık kıyafetle
     sınırlı tutulduğuna

9.
I.  Milletler Cemiyetinin kurulması
II. Sınırların milliyet ilkesi dikkate alınarak
    belirlenmesi
III.Ulusların kendi geleceklerini kurma 
    hakkının olması
ABD Başkanı Wilson′un I. Dünya Savaşı sırasında yayımladığı yukarıdaki ilkelerden hangilerinin, imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırlayacak nitelikte olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Nil; 16 Mayıs 1919′da İngiltere Dışişleri Bakanlığına bir mektup göndererek Batı Anadolu′daki bir kentin işgalini protesto etti. Kentte nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğunu vurguladı. İşgalcilerin bir-iki saat içinde iki bine yakın insanı vahşice öldürmesini kınadı. Türk milletinin katledilenler arasında yer alan Hasan Tahsin′i yıllar sonra bile onurla anacağını da sözlerine ekledi.
Nil′in bu mektubunda aşağıdaki yerlerden hangisinin işgalini protesto ettiği söylenebilir?
A) Aydın
B) Balıkesir
C) Fethiye
D) Marmaris
E) İzmir

11. Aşağıdakilerden hangisinin, Mustafa Kemal′in kurtuluş mücadelesini uygulamaya koyma konusundaki düşüncelerini olumlu etkileyen ulusal girişimlerden biri olduğu savunulamaz?
A) Rum çetelerine karşı İslam İhtilali
     Komitesinin kurulması
B) Saltanat Şurasının toplanması
C) Subay ve sivillerin, Mondros
     Mütarekesi  hükümlerini geçiştirmesi
D) Müdafaa-i hukuk derneklerinin
     kurulması
E) Ermeni tehdidine karşı Kars İslam
    Şurasının oluşturulması

12. Mustafa Kemal′in sine-i millete dönmek olarak nitelendirdiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Erzurum Kongresi sırasında askerlik
     mesleğinden ve resmî görevinden istifa
     etmesi
B) Mebuslar Meclisine Erzurum′dan
     milletvekili olarak seçilmesi
C) Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımlaması
D) Kütahya – Eskişehir Savaşlarından
     sonra Başkomutanlık yetkilerini kabul
     etmesi
E) Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye
     Cumhuriyeti′nin ilk cumhurbaşkanı
     olması

13. İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… Kime sorarsanız sorunuz, bu… Doğan çocuğun adıdır.” demiştir.
Abdurrahman Şeref Bey′in “Doğan çocuğun adıdır.” şeklinde ifade ettiği gelişmenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) TBMM′nin açılması
E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu′nun kabul
edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A 2.B 3.D 4.E 5.A 6.E7.C 8.A 9.D 10.E 11.B 12.A 13.C 14.A

4. Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk′ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türk Medeni Kanunu′nun yürürlükte
olduğuna
B) Miladi takvimin uygulamaya
konulduğuna
C) Latin harfli yeni Türk alfabesinin kabul
edildiğine
D) Soyadı Kanunu′nun yürürlüğe girdiğine
E) Cumhuriyetin ilan edildiğine

 

2016 LYS

1. Aşağıdakilerden hangisi Ziggurat′ın kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Rasathane 
B) Okul
C) Tapınak 
D) Saray
E) Tahıl ambarı

2. 476 yılında Batı Roma Devleti′nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen İlk Çağ′da; Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok icat yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir?

A) Kâğıt 
B) Yazı
C) Takvim
D) Para
E) Barut
 
3. Anadolu; göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, ikliminin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.
Bu bilgiye göre Anadolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yerleşmeye uygun olduğu
B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olduğu
C) Kültür etkileşimin yoğun olduğu
D) Tarıma elverişli olduğu
E) Jeopolitik konumunun önemli olduğu

4. İlk Türk devletlerinde toy adı verilen meclislerde; devlet meseleleri görüşülür, dinî tören, yarışma ve çeşitli eğlenceler yapılır, toyların sonlarında da halkın katıldığı şölenler, ziyafetler düzenlenirdi.
Buna göre toylarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Boylar arasında kaynaşmanın amaçlandığına
B) Sosyal ve kültürel konuların karara bağlandığına
C) Hükümdar kararlarının bağlayıcı olduğuna
D) Devletin üst düzey yöneticilerinin de katıldığına
E) İnanç sistemlerin olumlu etkilediğine

5. ilk Türk Devletleri konusunun işlendiği derste Erhan Öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir:
• Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken′i terk edip güneye göçtüler.
• Bögü Kağan Dönemi′nde Maniheizm dinini kabul ettiler.
• Matbaanın Avrupa′ya gidişinde rol oynadılar.
Buna göre Erhan Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi hakkında bilgi vermiştir?

A) Uygurlar
B) Göktürkler 
C) Kumanlar
D) Karahitaylar
E) Hazarlar
    
6. Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur?
 
A) İbn Rüşd
B) Fuzuli
C) Baki
D) Levni
E) Neti

7.   Aşağıdakilerden hangisi döneminde Müslümanlar, İspanya üzerinden Avrupa′ya girmişlerdir?

A) Hz. Muhammed
B) Dört Halife
C) Emevîler
D) Abbasîler
E) Fatımîler

8. Anadolu Selçuklularında Divan-ı Saltanata bağlı olarak çalışan divanlardan biri olan Divan-ı İnşanın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin mali işleriyle ilgilenmek
B) Hukuk ve askerlik dışında devlete dair tüm işleri teftiş etmek
C) Ülke topraklarının kayıtlarını tutarak has ve iktalara ait kararları düzenlemek
D) Devletin iç ve dış yazışmalarını yapmak
E) Ordunun ihtiyacını karşılamak

9. Büyük Selçuklu Devleti′yie ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devleti yönetme konusunda eski Türk hâkimiyet telakkisi (anlayışı) geçerlidir.
B) Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv şehirlerini, yönetim merkezi olarak kullanmışlardır.
C) Orta Asya′da kurulan en büyük Türk-İslam devletidir.
D) İkta sistemini geliştirerek kendilerinden sonraki Türk devletlerine örnek olmuşlardır.
E) Anadolu′nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında rol oynamışlardır.

10. Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Savaşı′ndan sonra Anadolu′da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A) Karamanlılar 
B) Saltuklular
C) Mengücekliler 
D) Danişmentliler
E) Artuklular
 
11. Anadolu Beylikleri Döneminde, İtalyan devletleri ile yapılan ticarette Bizans ve italyan paralarının ve ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?

A) Paranın Türk-İslam devletlerinde bağımsızlık sembolü olmasının
B) Anadolu Beylikleri Dönemi′nde aynı para biriminin kullanılmasının
C) Anadolu′nun önemli bir ticaret merkezi olmasının
D) Anadolu Beyliklerinde ölçü birliği bulunmasının
E) Anadolu Beyliklerinin, ticaret açığını kapatmaya çalışmasının
 
12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir?

A) Yeniçeriler     
B) Lağımcılar      
C) Topçular
D) Silahtarlar 
E) Cebeciler
 
13. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti′nde şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmalarını engellediği savunulabilir?

A) İltizam sisteminin yürürlükten kaldırılması
B) Kapıkullarının sayısının artması
C) Vilayet Nizamnamesi′nin yayımlanması 
D) Tahta çıkmada ekberiyet usulüne geçilmesi 
E) Divan-ı Hümayun′un etkisinin azalması

14. Osmanlı Devleti′nde ölen kişinin mirasçılarının isteği üzerine kadı tarafından düzenlenen tereke defterleri, kişinin taşınır ve taşınmaz bütün malları ile borç ve alacaklarını içerirdi. 
Bu bilgiye göre tereke defterlerinde kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yaşam standardına
B) Gelir düzeyine
C) Sosyal ilişkilerine 
D) Aile yapısına
E) Fiziki özelliklerine

15. Osmanlı Devleti′nde ihtiyaç malları ve ham maddeler, şehirdeki kapan adı verilen pazar yerlerinde belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulurdu. Bu satış sırasında adil bir dağıtım gözetilirdi.
Bu uygulamayla;
I. fiyat artışının kontrol edilmesi,
II. rekabetin teşvik edilmesi,
III. lüks tüketim mallarına ilginin artması
durumlarından hangilerinin sağlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I          
B) Yalnız II         
C) Yalnız IlI
D) I ve II
E) I,II ve III

16. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerden önce de ticareti yapılan ürünlerden biridir?

A) İpek             
B) Tütün            
C) Kakao
D) Vanilya               
E) Patates

17. Hristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?

A) Kavimler Göçü             
B) Haçlı Seferleri
C) Hint Seferleri               
D) Mısır Seferi
E) Coğrafi Keşifler
 
18. Fatih Sultan Mehmet İstanbul′u fethettiğinde Ortodoks tebaanın eğitim ve ibadet işlerinde Ortodoks Patriği′ne yetkiler vermiş olmakla birlikte, seçilen patriğin atama yetkisini kendisi üstlenmiştir.
Fatih Sultan Mehmet′in bu uygulamadaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Bütün Hristiyanlar arasında birliği sağlamak
B) Merkezî otoriteyi korumak
C) Ülke içerisinde hukuk birliği sağlamak
D) Patrik seçiminde baskıyı engellemek
E) Papa ile iyi ilişkiler kurmak

19. Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda Osmanlı-Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerinden biri olarak gösterilebilir?

A) Halifelik makamı üzerinde hâkimiyet kurma isteği
B) İslamın kutsal merkezlerinin bulunduğu Hicaz′a sahip olma çabası
C) Trabzon Rum İmparatorluğu toprakları üzerinde hâkimiyet mücadelesi
D) İpek Yolu′nun Karadeniz′in kuzeyinden geçen kısmı üzerinde rekabet
E) Anadolu′nun doğu bölgelerini nüfuzu altına alma politikası

20. II. Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı ordusunun kumandanı olup kuşatmanın başarısız olmasından dolayı idam edilen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokollu Mehmet Paşa
B) Fazıl Ahmet Paşa
C) Köprülü Mehmet Paşa
D) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
E) Çandarlı Halil Paşa

21. III. Selim Dönemi′nde yapılan yeniliklerde aşağıdaki devletlerden hangisi daha çok örnek alınmıştır?

A) Avusturya      
B) Almanya 
C) Fransa
D) İngiltere 
E) Hollanda

22. Süveyş Kanalı′nın açılması İngiltere′nin Osmanlı Devleti′ne karşı izlediği politikaları etkilemiştir.
Bu durumun;
I. Ayastefanos Antlaşması koşullarının değiştirilmesi,
II. İngiltere′nin olası Rus saldırısına karşı Kıbrıs′a asker çıkarması.
III. İngiltere′nin Mısır′ı işgal etmesi
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı savunulabilir?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

23. II. Meşrutiyetin ilanının ardından çeşitli hedeflere yönelik şu yasama faaliyetleri yapılmıştır:
• Serseriler ve Zanlı Kişilerle İlgili Kanun
• Kamu Toplantıları Kanunu
• Grevleri Önleme Kanunu
• Müslüman Olmayan Vatandaşların Askere Alınmaları ile İlgili Kanun
Çıkarılan bu kanunlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Şahsi eylemlere sınırlama getirmek
B) Padişah ve hanedanın otoritesini artırmak
C) Halkın protesto gösterilerini kısıtlamak
D) İşçilerin ülke idaresine olumsuz etkilerini önlemek
E) Devletin farklı unsurlarını ülke bünyesine bağlamak

24. Aşağıdakilerden hangisi, Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Antlaşması′nın siyasi sonuçları arasında yer alır?

A) Osmanlı Devleti′nin bir Avrupa devleti sayılmasının ve Avrupa hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi
B) İngiltere′nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasının değişmesi
C) Rusya′ya Karadeniz′de donanma ve tersane bulundurma hakkının verilmesi
D) Osmanlı Devleti üzerindeki Rus himayesi ve etkisinin artması
E) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti′nin iç işlerine karışmasının önlenmesi

25. Osmanlı Devleti′nde İttihat ve Terakki Cemiyetinin hükümeti ele geçirmesini sağlayan Babıali Baskını, aşağıdaki savaşların hangisi sırasında gerçekleşmiştir?

A) Birinci Balkan Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Kırım Savaşı
D) Birinci Dünya Savaşı
E) Kurtuluş Savaşı

26. Mondros Mütarekesi′nderı sonra kurulan;
I. Mavri Mira,
II. Kilikyalılar.
III. Reddi İlhak
cemiyetlerinden hangilerinin Millî Mücadele′de Türk ulusunun çıkarlarını savunduğu söylenebilir?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) II ve III 
E) I, II ve III

27. Erzurum Kongresi′nde manda ve himayenin kabul edilemeyeceği kararı alınmışken Sivas Kongresi′nde konunun yeniden gündeme gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi sonrasında toplumda manda düşüncesini benimseyenlerin giderek artması
B) İstanbul′dan kongreye katılan bazı temsilcilerin manda idaresini tek kurtuluş çaresi olarak görmeleri
C) Sivas halkının manda konusunda yoğun talebinin bulunması
D) Millî Mücadele′ye olan inancın zayıflaması
E) Mandanın kabul edilmesi konusundaki dış baskıların artması

28. Anlaşma Devletlerinin, Türk ordusunun Birinci inönü Savaşı′nı kazanması üzerine Londra Konferansı′nı toplamak istemelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan ordusunu Anadolu′dan çıkarmak
B) Sevr Antlaşması′nı küçük değişikliklerle TBMM′ye kabul ettirmek
C) Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasında ittifak sağlamak
D) TBMM′nin mücadelesine destek vermek
E) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek
 
29. Yakup Kadri Karaosmanoğlu′nun Millî Mücadele Dönemi′ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Vurun Kahpeye
C) Çankaya
D) Türk′ün Afeşle İmtehanı
E) Zeytindağı
 
30. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk′ün, CHP′nin ikinci büyük kongresinde (1927) okuduğu Nutuk′un konuları içinde yer almaz?

A) Millî Mücadele politikası 
B) Lozan Konferansı
C) Çanakkale Savaşları
D) Takrir-i Sükun Kanunu 
E) Hilafetin kaldırılması

31. Aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşen olay ve ilgili kurum eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Çok partili hayata geçiş – Hürriyet Partisi                     
B) Yeni harflerin kabulü – Millet Mektepleri 
C) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele – Hıfzıssıhha Enstitüsü 
D) I. Beş Yıllık Sanayi Planı – Sümerbank
E) Tarımsal endüstrinin geliştirilmesi – Yüksek Ziraat Enstitüsü

32. 29 Ekim 1933′te Ankara′da okuduğu 10. Yıl Nutku′nda “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.” diyen Atatürk, bu işlerin “en büyüğü” olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?

A) Kurtuluş Savaşı′nın kazanılmasını 
B) Lozan Antlaşması′nın imzalanmasını 
C) Harf inkılabının yapılmasını 
D) Medeni Kanunun çıkarılmasını 
E) Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını

33. 1978 yılında, Atatürk′ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılının, tüm üye ülkelerde kutlanması kararını alan ve onun barışseverliğini ödüllendiren uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Konseyi          
B) NATO
C) UNICEF                     
D) Avrupa Birliği
E) UNESCO

34. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sonucu kurulan Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyindeki daimi üyelerden biri değildir?

A) Japonya                    
B) İngiltere
C) Fransa
D) Sovyetler Birliği
E) ABD

35. Basmacı hareketiyle ilgili olarak:
I. Rusya′da Bolşevizmi yaymayı amaçlar.
II. Türkistan′da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir.
III. Enver Paşa′nın da katıldığı bir harekettir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       
B) I ve II            
C) I ve III
D) II ve III                
E) I, II ve III

36. İkinci Dünya Savaşı′nda insan kaybının yaklaşık yarısını siviller oluşturmuştur.
Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?

A) Savaşın büyük devletler arasında sınırlı kalmasından
B) Sivil savunma örgütlerinin oluşturulmasından
C) Kitle imha silahlarının kullanılmasından
D) Doğal afetlerin meydana gelmesinden
E) Uluslararası ilişkilerin önem kazanmasından

37. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir?

A) Adolf Hitler 
B) John F. Kennedy
C) Benito Mussolini 
D) Winston Churchill
E) Joseph Stalin

38. Türkiye, Almanya′nın 15 Mart 1939′da Çekoslovakya′yı ilhak ederek başlattığı “hayat sahası′′ politikasından endişe duymuştur.
Türkiye′nin bu politikaya karşı duyduğu endîşenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni politikanın Orta Doğu devletlerince hoş karşılanmaması
B) Almanya′nın yeni politikası gereği Yunanistan ile ortak hareket etmeye başlaması
C) Hayat sahası politikasına dayalı sınırın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması
D) Hayat sahası politikasının, ABD-Almanya-İngiltere birliğini sağlayacağına inanılması
E) Yeni politikanın doğrudan Müslüman ülkelere yönelik geliştirildiğinin düşünülmesi

39.   
•  ABD′nin, Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan′a askerî ve ekonomik destek sağlaması
•  ABD′nin, Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması
Bu gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABD′nin, 1946 sonrasında SSCB′ye karşı kuşatma politikası uygulaması
B) ABD′nin, Küba Buhranı sonrasında SSCB′ye karşı ittifaklar kurması
C) ABD′nin, ikinci Dünya Savaşı′nda Almanya′ya karşı mücadele eden devletleri desteklemesi
D) Soğuk Savaş Dönemi′nde nükleer silahlanma yarışına girilmesi
E) SSCB öncülüğünde Doğu Bloku ülkelerinin Varşova Paktı′nı oluşturması

40. 1959 yılından itibaren Çin ile Hindistan arasındaki ilişkilerin bozulmasında,
I. Hindistan′ın Çin′in güçlenmesinden rahatsız olması,
II. Çin′in Hindistan sınır bölgesindeki Nepal, Tibet ve Bhutan′da ideolojisini yayma girişimlerinde bulunması,
III. Çin ile SSCB arasında yaşanan anlaşmazlıkların artması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II 
E) II ve III

41. İkinci Dünya Savaşı′ndan sonra toplanan Potsdam Konferansı′nda Sovyet Rusya; İtalya′nın Akdeniz ve Kızıldeniz kıyılarında bulunan sömürgelerinden pay almayı ve işgali altındaki Romanya, Bulgaristan ve Macaristan devletlerinde oluşturulan komünist hükümetlerin İngiltere ve Amerika tarafından tanınmasını istemiştir.
Sovyet Rusya′nın bu istekleriyle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya barışını korumaya çalışmak
B) Etki alanlarını genişletmek
C) Anlaşma Devletlerinin tepkisini ölçmek
D) İngiltere′nin sömürge yollarını kontrol altına almak
E) Anlaşma Devletleriyle aynı ittifakta yer almak

42. 28 Şubat 1953′te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında Dostluk ve iş Birliği Antlaşması imzalanarak Balkan Paktı kurulmuştur. Bu antlaşmadan sonra bu üç devlet arasında ilişkiler daha da gelişmiş, 9 Ağustos 1954′te Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanarak Üçlü Balkan İttifakı kurulmuştur. Ancak bu ittifak uzun süreli olmamıştır.
Bu ittifakın uzun süreli olmamasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?

A) Varşova Paktının kurulması
B) Türkiye′nin Kore Savaşı′na girmesi
C) Kıbrıs nedeniyle Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması
D) Türkiye ve Yunanistan′ın NATO′ya üye olması
E) Sovyetler Birliğinin dağılması

43. Dünyada yaşanılan bazı anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla dönem dönem ara buluculuk faaliyetlerinde bulunulmuştur.
Bu doğrultuda yapılan;
• 13 Haziran 1980: Venedik Deklarasyonu,
• 6 Ağustos 1981: Fahd Planı,
• 1 Eylül 1982: Reagan Planı
ara buluculuk girişimleri, aşağıdaki hangi iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasını amaçlamıştır?

A) Azerbaycan – Ermenistan
B) Filistin – İsrail
C) İran – Irak
D) Türkiye – Yunanistan
E) Hindistan – Pakistan
 
44. Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası barışı koruma faaliyetleri önem kazanmıştır. Türkiye de TBMM kararları çerçevesinde barışı koruma ve uygulama girişimlerine barış gücü olarak katılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda Türk askerinin görev aldığı bölgelerden biri değildir?

A) Hindistan
B) Bosna-Hersek
C) Kosova
D) Afganistan
E) Somali

1-D  2-E  3-B  4-C  5-A  6-A  7-C  8-D  9-C 10-A  11-C  12-D  13-D  14-E  15-A  16-A  17-B  18-B 19-E  20-D  21-C  22-E  23-B  24-A  25-A  26-D  27-B 28-B  29-A  30-C  31-A  32-E  33-E  34-A  35-D  36-C 37-B  38-C  39-A  40-D  41-B  42-C  43-B  44-A

www.tarihtendersler.com