2015 ÖSS Tarih Soruları

2015 YGS
1. Tarih öğretmeni sınıfa ferman, tarihî para, Çanakkale’de şehit düşen bir askerin hatıratı, İstiklal madalyası ve Halil İnalcık’ın Devlet-i Aliyye isimli eserini getirerek, öğrencilerine bu materyallerden hangisinin birinci el kaynaklar içerisinde yer alamayacağını sormuştur.
Öğrencilerin bu soruya doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini vermesi beklenir?
A) Ferman
B) Tarihî para
C) İstiklal madalyası
D) Şehidin hatıratı
E) Halil İnalcık’ın eseri
2. Türklerde hayvancılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Yaşam tarzı
B) Coğrafi şartlar
C) Din anlayışı
D) Ulaşım ve taşımacılık
E) Ticaret
3.
I.  Valiliklerin kurulması
II. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması 
III. Beytülmal’ın sistemleştirilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleşmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
4. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Sultan Alparslan, komutanlarına hitaben “Toprak fethedenin malıdır.” sözünü söylemiştir.
Alparslan bu sözle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?
A) Anadolu’yu kısa sürede fethetmek
B) Bizans’ı anlaşmaya zorlamak
C) Yeni bir yönetim şekli oluşturmak
D) Hâkimiyetini güçlendirmek
E) Çıkabilecek isyanları önlemek
5. Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu fethettikten sonra Rum asıllı Hristiyan beylerine Rumeli’de, Arnavut beylerinden bazılarına da Trabzon’da timar vermiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Rumların din ve mezhep birliğini parçalamayı
B) Bölgeler arasında üretim farklılığını azaltmayı
C) Merkezî otoriteyi güçlendirmeyi
D) Yönetim anlayışını değiştirmeyi
E) İltizam sistemini yaygınlaştırmayı
6. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Divanıhümayunun kalemlerinin başında olan reisülküttabın öneminin artmasında,
I. iç ve dış yazışma kurallarını iyi bilmesi,
II. devletler arası ilişkilerde diplomasinin önem kazanması,
III. âyanların güçlenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
7. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya, Protestanların koruyuculuğunu da İngiltere üstlenmiştir.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
A) Müslüman olmayanlara yönelik ıslahat yapılmasına
B) Yönetimde dinî kuralların terk edilmesine
C) İç işlerine karışılmasına
D) Yıkılış sürecinin hızlanmasına
E) Egemenlik haklarının kısıtlanmasına
8. Galata Karakolu Tabur Ağasına müracaat eden bir Hristiyan, kendisine gâvur diyen bir Müslümandan şikâyetçi olmuş, bunun üzerine Tabur Ağası, Müslümanı karakola çağırarak “Oğul, anlatamadık mı? Şimdi Tanzimat var, gâvura gâvur denmeyecek.” demiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Millet sisteminin uygulanmaya başlandığına
B) Kanunuesasi’nin ilan edildiğine
C) Müslüman olmayanların yönetime katıldığına
D) Avrupa devletlerinin üslüman olmayanları kışkırttığına
E) Din ve inançlarından dolayı kimsenin aşağılanmayacağına
9. Osmanlı Devleti’nde ayrılıkçı hareketler önce Balkanlarda başlamıştır.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulamaz?
A) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı
B) Avrupa devletlerinin bölge halkını kışkırtması
C) Coğrafi konum itibarıyla Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi
D) Balkanlarda Müslümanların bulunması
E) Osmanlı merkezî yönetiminin zayıflaması
10. Mustafa Kemal 1921’de, “TBMM Hükûmeti, hayat ve istikbalini kurtarmayı yegâne maksat ve gaye bildiği halkı, emperyalizm ve kapitalizm tahakkümünden ve zulmünden kurtararak idare ve hâkimiyetinin hakiki sahibi kılmakla gayesine vasıl olacağı kanaatindedir.” demiştir.
Bu ifadeye göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Sömürge düzenine karşı çıktığına
B) Kayıtsız şartsız bağımsızlık isteğine
C) Millî egemenliği amaçladığına
D) Millî bir ekonomi sistemine taraftar olduğuna
E) Her türlü yabancı yatırıma karşı çıktığına
11.
I.  Yunanistan’ın İzmir’i işgal etmesi
II.  Anlaşma Devletlerinin İstanbul’u işgal etmesi 
İİİ. Doğu işlerini görüşmek üzere Londra’da yapılacak konferansa, Osmanlı ve TBMM Hükûmetlerinin birlikte çağrılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Anlaşma Devletleri adına İngiliz Başbakanı LIoyd George’un, “Biz Türkiye’yi ne başkomutandan ne de çoğunlukla Türk olan Anadolu’nun ve Trakya’nın zengin ve ünlü topraklarından yoksun bırakmak için dövüşüyoruz.” açıklaması ile bağdaştırılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
12. Aşağıda İran ve Mısır’da Mustafa Kemal Atatürk adına basılmış pullara yer verilmiştir.
Bu pulların basılmasının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesini benimsediğini
B) Türk iç politikasının gerçekçi hedefler doğrultusunda oluştuğunu
C) Atatürk’ün, inkılaplarında Batı’ya yöneldiğini
D) Atatürk’ün, dönemini etkileyen bir lider olduğunu
E) İslam dünyasında cumhuriyet rejimlerinin yayıldığını
13. Atatürk’ün “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözüyle tarih biliminin aşağıdaki kazanımlarından hangisine vurgu yaptığı savunulamaz?
A) Tarih öncesi çağları öğrenme
B) Özgüven kazanma
C) Millî değerleri ve kültürü tanıma
D) İleriye yönelik değerlendirmeler yapabilme
E) Toplumsal gelişmeleri anlayabilme
14. Mustafa Kemal, “Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkelerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
15. 1924 yılında Türkiye ile Almanya arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma sonrasında Almanya, Türkiye ile iktisadi ve mali ilişkilerini geliştirmek ve bu suretle siyasal yakınlık da kurmak istemiştir.
Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Almanya’nın siyasi ve ekonomik ilişki kurduğu tek ülkenin Türkiye olduğuna
B) Türkiye’nin ekonomik açıdan Almanya’ya bağımlı olduğuna
C) İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 1924’te başladığın
D) Türkiye’nin dış politikasını Almanya’ya göre şekillendirdiğine
E) Almanya’nın Türkiye ile çok yönlü ilişkiler kurmak istediğine
1.E 2.C 3.B 4.A 5.C 6.D 7.B 8.E 9.D 10.E 11.D 12.D 13.A 14.A 15.E
2015 LYS
1. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki verimli tarım havzasını içine alan Mezopotamya’da çok önemli siyasal ve kültürel gelişmelere neden olan uygarlıklar kurulmuştur.
Bu bölgede kurulan uygarlıkların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sümer-Akad-Elam-Babil-Asu
B) Akad-Sümer-Asur-Elam-Babil
C) Babil-Akad-Asur-Sümer-Elam
D) Asur-Elam-Babil-Sümer-Akad
E) Elam-Asur-Akad-Babil-Sümer
2. Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır?
A) Fenikeliler
B) Asurlular
C) Urartular
D) Hititler
E) Sümerler
3. İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmıştır.
Takvimin kullanılmasına öncülük eden medeniyetler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler – Romalılar
B) Sümerler – İbraniler
C) Mısırlılar – İbraniler
D) Sümerler – Mısırlılar
E) Asurlular – Romalılar 
4. Göktürk alfabesi, bazı değişikliklerle Bulgarlar, Hazarlar ve Peçenekler tarafından kullanılmıştır.
Bu bilgiyle Göktürk alfabesi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türklerin tamamının kullandığına
B) Avrupa içlerine kadar yayıldığına
C) Sogd kökenli olduğuna
D) Dinî metinlerde kullanıldığına
E) Çin alfabesinden etkilendiğine
5. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ve Göktürkler arasındaki ortak özellikler arasında gösterilemez?
A) Orta Asya’da kurulmuş olmaları
B) İkili yönetim anlayışını uygulamaları
C) İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını sağlamaları
D) Ülkenin, hanedanın ortak malı olduğu anlayışını benimsemeleri
E) Yaşadıkları dönemin Türk kültürünü yansıtan eserler vermeleri
6. Kaşgarlı Mahmut, “Gezdiğim gördüğüm yerlerde birçok şeyle karşılaştım. Farklı işlerle uğraşan Türklerin yaptıkları meslekleri tespit ettim. Türkler; çiftçilikle meşgul olanlara tarıgçı, un öğüten kimseye üğitici, ekmek pişiren ve satanlara etmekçi adlarını vermişlerdir. Türkler, kasaba etçi, süt sağanlara koy sakucı demişlerdir. Aşçılık da bir meslekti. Aşçıya saçlı demişler, terzilere yiçi, ayakkabı ve çizme dikenlere etükçi demişlerdir. Demirciyi temürci, kap kacak yapanlara ayakçı, kumaş dokuyanlara ise közek adını vermişlerdir.” demiştir.
Bu bilgiye dayanarak Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Maden işçiliğini geliştirdiklerine
B) Zengin bir ticaret ve zanaat hayatına sahip olduklarına
C) Tarım ve hayvancılığa önem verdiklerine
D) Göçebe bir yaşam sürdürdüklerine
E) Dokumacılık ve dericilikte ustalaştıklarına
7.
I.  İlk İslam parasının bastırılması
II. Sınırlarda avasım denilen bölge örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi
III. İstanbul’un ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatılması
Yukarıdaki olaylardan hangileri Abbasiler Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
 
8. Nizamülmülk, “Cenabıhak her dönemde insanlardan birini seçer ve onu hükümdarlık vasıflarıyla donatır.” demiştir.
Nizamülmülk’ün bu ifadesi, aşağıdaki Orta Asya Türk devlet geleneğindeki kavramlardan hangisinin Selçuklularda da görüldüğünün bir kanıtıdır?
A) Orun
B) Kut
C) Kengeç
D) İlig
E) Ülüş
9. Tarih öğretmeni tarafından “Hindistan’da Türk-İslam Etkisi” konulu bir çalışma yapması istenilen öğrencinin, araştırma sürecinde, aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangileriyle karşılaşması beklenebilir?
A) İhşidiler – Büveyhiler
B) Karahanlılar – Gazneliler
C) Memlükler – Eyyubiler
D) Selçuklular – Fatımiler
E) Gazneliler – Babürlüler
10. Savaşlar, devletlerin kuruluşunda etkili olabildiği gibi bazen de yıkılmalarında veya güçlerini kaybetmelerinde etkili olmuştur.
Buna göre,
I. Katvan,
II. Yassıçemen, 
III. Otlukbeli, 
IV. Kösedağ,
V. Dandanakan
savaşlarından hangileri, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerini yıkılışa sürüklemiştir?
A) I ve IV
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
11. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminin ünlü düşünürlerinden biridir?
A) Büyük Selçuklu
B) Anadolu Selçuklu
C) Osmanlı
D) Harzemşah
E) Karahanlı
12. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda tutunmasında,
I. feodal beyler ve krallar arasındaki mücadele,
II. ortaya çıkan yeni Hristiyan mezheplerinin oluşturduğu durum,
III. Katolik-Ortodoks ayrılığı
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
13. I. Bayezit’in oğullarından olup Ankara Savaşı’nın ardından Timur tarafından Semerkant’a götürülmesi nedeniyle Osmanlı tahtında kardeşlerinden daha sonra hak iddiasında bulunan ve yürüttüğü taht mücadelesi II. Murat tarafından sonlandırılan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Çelebi
B) İsa Çelebi
C) Musa Çelebi
D) Mehmet Çelebi
E) Süleyman Çelebi
14. İlmiye sınıfında,
I.     eğitim-öğretim,
II.    yargı,
III.   fetva
görevlerini yürütenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          I                 II                       III
A)Müderris        Kadı                   Müftü
B)Müderris        Müftü                 Kadı
C)Kadı              Müderris             Müftü
D)Müftü             Müderris            Kadı
E) Müftü            Kadı                   Müderris
 
15. Tarih biliminin temel kaynaklarından olan el yazması eserleri süslemek, metinde anlatılan olayı resmetmek amacıyla kullanılan sanatsal üsluptur. Bu üslup bazen bir av sahnesini bazen bir savaş sahnesini bazen de bir sünnet düğününü yansıtabilir.
Kültürümüzde özellikle Matrakçı Nasuh ve Levni gibi ustalar tarafından icra edilen bu sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çini
B) Hat
C) Tezhip
D) Ebru
E) Minyatür
16. Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Hristiyan birliğini parçalamak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisi ile ittifak kurmuştur?
A) Rusya
B) Fransa
C) İsveç
D) İtalya
E) İspanya
17. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarıarasında gösterilemez?
A) Burjuva sınıfının zenginleşmesi
B) Hristiyanlığın yayılması
C) Servet temelli toprağın önemini kaybetmesi
D) Yeni bitkilerin tanınması
E) Baharat yolunun önem kazanması
18.Aşağıdaki padişah-ıslahat eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Abdülaziz – Islahat Fermanı’nın yayımlanması
B) III. Selim – Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması
C) II. Mahmut – Takvim-i Vekâyi gazetesinin çıkarılması
D) Abdülmecit – Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
E) II. Abdülhamit – Kanunuesasi’nin yayımlanması
19. Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, askerî alanda ve ekonomi alanında ıslahat girişimlerinde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemdeki girişimlerden biri değildir?
A) IV. Murat Dönemi’nde yönetim deneyimi olan kimi kişilerin ıslahat layihaları hazırlaması
B) II. Osman Dönemi’nde Yeniçeri Ocağında yeni düzenlemeler yapılmak istenmesi
C) Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından maliyede düzenleme çalışmaları yapılması
D) Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın devlet maliyesi için önlemler alması
E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Batı tarzında yeni bir donanma inşa ettirmesi
20. Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmak amacıyla aşağıdaki gelişmelerden hangisini kullandıkları söylenemez?
A) Rodos şövalyelerinin Cem Sultanı Papa’ya teslim etmesini
B) Osmanlı topraklarından olan Kudüs ve çevresinin Hristiyanlarca kutsal sayılmasını
C) Milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesinde etkili olmasın
D) Osmanlı uyruğu olan gayrimüslimlerin ıslahat isteklerinde bulunmasını
E) Patrona Halil Ayaklanması’nın çıkmasını 
21. Tanzimat ve Islahat fermanlarında, Müslüman-Hristiyan herkesin Osmanlı tebaası sayılacağı ve askerliğin bir düzene bağlanacağı, halk arasında din ve mezhep farkı gözetilmeksizin herkesin canının ve malının güvence altına alınacağı, kimsenin malına el konulmayacağı, herkesten mali gücüne göre vergi alınacağı ve padişahın da kanunlara uyacağı vurgulanmıştır.
Buna göre, bu fermanlarda aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Yönetime katılma
B) Eşitlik
C) Askerlik
D) Kanun üstünlüğü
E) Özel mülkiyet
22. Osmanlı Devleti’nde 31 art Olayı olarak bilinen ayaklanma, aşağıdakilerden hangisine bir tepki olarak çıkmıştır?
A) II.  Meşrutiyet’in ilan edilmesine
B) I.  Meşrutiyet’in ilan edilmesine
C) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine
D) Islahat Fermanı’nın yayımlanmasına
E) Mebuslar Meclisinin kapatılmasına
23. XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarmak için ileri sürülen aşağıdaki fikirlerden hangisi, Kanunuesasi’nin ilanı ile uygulama alanı bulmuştur?
A) İslamcılık
B) Osmanlıcılık
C) Batıcılık
D) Turancılık
E) Sosyalizm
24. Osmanlı Devleti’nde narh sistemi içinde bir malın nitelikleri ve piyasa fiyatı belirleniyordu.
Bu uygulamanın,
I. haksız rekabetin önüne geçmek, 
II. tüketiciyi korumak,
III. herkesi eşit gelir düzeyine kavuşturmak
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
25. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki görevlerinden biri değildir?
A) IX. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya gönderilmesi
B) Şehzade Vahdettin’in yaveri olarak onunla Almanya’ya gitmesi
C) Muş ve Bitlis’te Rus ordusuna karşı savaşması
D) Suriye ve Filistin cephesinde ordu komutanlığı yapması
E) Çanakkale cephesindeki kara savaşlarında komutan olarak bulunması
26. Aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangisi, Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin bağımsız devlet kurma faaliyetlerinin gerekçesi olarak gösterilebilir?
A) Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesi
B) Uluslararası antlaşmaların açık yapılması 
C) Galip devletlerin mağlup devletlerden toprak almaması
D) Devletler arası barışı sağlamak için bir cemiyet kurulması
E) Boğazların, bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olması
27. Kuvayımilliye, millî müfreze, milis ve çete terimleri; Kurtuluş Savaşı’nın başlarında işgalci kuvvetlere karşı yurdun farklı yerlerinde halkın oluşturduğu birlikler için kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu birliklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Belli bir kanuna tabi olmamaları
B) Bölgesel olmaları
C) Gönüllü olmaları
D) Kişisel çıkarları için savaşmaları
E) Birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri
28. Mustafa Kemal, 19 ayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildi?
A) Kongreler düzenlemek
B) Bölgede güvenliği sağlamak
C) Halkın elindeki silahları toplamak
D) Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek
E) Bölgede oluşan şûraları dağıtmak

29. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin çoğunun Millî Mücadele fikrini benimsediklerini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
B) Saltanat Şurâsının toplanması
C) Seferberliğin ilanı
D) Misakımillî kararlarının alınması
E) Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesi
30.           Neden                                            Sonuç
I.Düzenli ordunun Birinci kurulması            İnönü zaferi
II. Misakımillî’nin ilanı                                 İstanbul’un işgali
III. Birinci İnönü zaferi                                Londra Konferansı
IV. Eskişehir-Kütahya Savaşları                 Mustafa Kemal’in  Başkomutan seçilmesi            
V. Sakarya zaferi                                       Moskova Antlaşması
Yukarıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
31. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir?
A) Devletin başkenti
B) Devletin yönetim biçimi
C) Devlet başkanlığı makamı
D) Kişi hak ve özgürlükleri
E) Hükûmetin adı
32. Atatürk Dönemi’nin insan yetiştirme politikası doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Köylerde öğretmen okullarının açılması
B) Eğitimde birliğin sağlanması
C) Karma eğitime geçilmesi
D) İlköğretimin zorunlu kılınması
E) Yurt dışına öğrenci gönderilmesi
33. Türk İnkılabı ile yeni bir toplum oluşturmaya çalışan Atatürk, halkçılık ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı hedeflememiştir?
A) Bireyler arasındaki rekabetin engellenmesine
B) Sınıf çatışmasının ortadan kaldırılmasına
C) Ayrıcalıksız bir toplum oluşturulmasına
D) Dayanışma duygusunun geliştirilmesine
E) Yasalar önünde eşitliğin sağlanmasına
34. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suriye’nin mandaterliğini üstlenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) İtalya
D) Almanya
E) Avusturya
35. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Eisenhower Doktrini’nin hazırlanması
B) Milletler Cemiyetinin faaliyete geçmesi
C) Locarno Antlaşması’nın imzalanması
D) Kellogg-Briand Paktı’nın oluşturulması
E) Monroe Doktrini’nin kabul edilmesi
36. İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya’nın yanında savaşa giren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa – Sovyetler Birliği
B) İngiltere – Fransa
C) ABD – İngiltere
D) İtalya – Japonya
E) İtalya – Fransa
37. Sömürge altındaki ülkelerde bağımsızlık hareketleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamış olsa da bu hareketlerin başarıya ulaşması İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olmuştur.
Bu gelişmede,
I. Avrupalı büyük devletlerin İkinci Dünya Savaşı’nda güç ve itibar kaybetmesi,
II. blokların bu halkları yanlarına çekmek amacıyla bu girişimleri desteklemesi,
III. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
38. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de ekonomik alanda yapılan düzenlemelerden biri değildir?
A) Varlık Vergisi’nin çıkarılması
B) Karaborsacılığı önlemek için tedbirlerin alınması
C) Millî Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Toprak Mahsulleri Vergisi’nin çıkarılması
E) Âşar Vergisi’nin kaldırılması
39. Mısır lideri Cemal Abdülnasır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirdiğini açıklaması,
I. Bağdat Paktı’nın kurulması,
II. İsrail, İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a karşı ittifak yapması,
III. Sovyetler Birliği’nin Orta Doğu’da taraftar bulması,
IV. Orta Doğu’ya egemen olmak için büyük devletler arasındaki rekabetin hız kazanması
durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
40. 27 Şubat 1946’da, Türkiye ile ABD arasında askerî yardım anlaşması imzalandı.
-ABD, 12 Mart 1947’de Yunanistan’la birlikte Türkiye’ye, tarihte Marshall olarak bilinen yardımı yapacağını açıkladı.
-25 Haziran 1950’de Kore Savaşı başladı, 25 Temmuz 1950’de Türkiye Kore’ye asker göndermeyi kararlaştırdı.
-20 Eylül 1951’de NATO ülkeleri, Türkiye ve Yunanistan’ın kuruluşa üye olmalarını istedi.
-18 Şubat 1952’de TBMM, Türkiye’nin NATO üyeliğini onayladı.
Verilen bu olaylardan hareketle aşağıdaki hükümlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye-ABD yakınlaşması Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında başlamıştır.
B) Türkiye, NATO’ya Demokrat Parti iktidarında girmiştir.
C) Türkiye, NATO üyesi olmadan NATO ülkeleriyle birlikte Kore Savaşı’na katılmıştır.
D) Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan ile aynı ittifak içerisinde yer almıştır.
E) Türkiye, NATO’ya çok partili sisteme geçmeden önce üye olmuştur.
41. Soğuk Savaş ve yumuşama dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisi nükleer savaş çıkması ihtimali karşısında tarafların geri adım atması ve füzelerin karşılıklı olarak sökülmesiyle çözülmüştür?
A) Filistin
B) Bosna
C) Küba
D) Dağlık Karabağ
E) Kıbrıs
42. 1955’te Türkiye ile Irak arasında kurulan daha sonra İngiltere, İran, Pakistan’ın da katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdat Paktı
B) Balkan Paktı
C) Sadabad Paktı
D) Varşova Paktı
E) Kuzey Atlantik Paktı
43. Türk idare tarihinde senato kavramı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?
A) 1961 Anayasası
B) Kanunuesasi
C) 1924 Anayasası
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) 1982 Anayasası
44. Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri arasında yer almaz?
A) Demokratik siyasi yapı
B) Millî çıkarların önceliği
C) İnsan hakları
D) Ekonomik gelişim
E) Topluluğun kurallarını benimseme
1.A 2.A 3.D 4.B 5.C 6.D 7.B 8.B 9.E 10.A 11.B 12.E 13.A 14.A15.E 16.B 17.E 18.A 19.E 20.E 21.A 22.A 23.B 24.C 25.A 26.A 27.D 28.A 29.D 30.E 31.E 32.A 33.A 34.A 35.A 36.D37.D 38.E 39.E 40.E 41.C 42.A 43.A 44.B
www.tarihtendersler.com