2014 OSS Tarih Soruları

2014 YGS
1.Tarih öncesi çağların işlendiği bir derste aşağıdaki konuşma geçer:
Öğrenci:
Öğretmenim, geçmişte yaşanmış bir olayı bilmemizin bize ne faydası olacak? Hayatta bizim ne işimize yarayacak?
Öğretmen:
Tarih okumak, ­­­­………….
Bu konuşmada boş bırakılan yere,
I. başkalarının yaşadığı olayların neden sonuçlarından dersler çıkarmayı sağlar
II. geçmiş çağlar üzerine düşünerek insanlık bilincini geliştirir
III. başkalarının yaşadıklarını zihinde canlandırarak empati yeteneğini geliştirir
yargılarından hangileri getirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2.“Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım… Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, nüfusu az milleti çok ettim. Başka illi milletler, başka kağanlı milletler arasında onları pek üstün kıldım. Dört bucaktaki milletleri hep barışa mecbur ettim ve düşmanlıktan vazgeçirdim.”
Orhun Yazıtlarında yer alan ve hakanın yaptığı işleri anlattığı bu metne göre, hakanla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hesap verme zorunluluğu yoktur.
B) Kararlarıyla halkın geleceğini tayin etmiştir.
C) Pek çok yetkiyi kendinde toplamıştır.
D) Tanrı ona kut vermiştir.
E) Önemli görevlerinden biri halkın refahını sağlamak olmuştur.
3.Dört Halife Devri’nde Hz. Ebubekir’in ardından Hz. Ömer halife seçilmiştir. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. İslam Devleti’nde saltanat sistemine geçildiği,
II. İslam ordularının güçlü olduğu,
III. İslamiyet’in yayıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Selçuklular, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan 1176 Miryokefalon Savaşı’na kadar geçen sürede hem Bizans ve Haçlı saldırılarını durdurmak hem de Türk beylikleriyle özellikle de Danişmentliler ve Suriye’deki Eyyubilerle mücadele etmek zorunda kalmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
A) Anadolu’nun hızla Türkleşmesine
B) Bizans ve Haçlılara karşı Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
C) Anadolu Selçuklularının sosyal ve ekonomik gelişiminin yavaşlamasına
D) Selçuklularda merkezî yönetim anlayışının değişmesine
E) Hanedan üyeleri arasındaki taht kavgalarının azalmasına
5. Osmanlı Devleti’nde devşirme usulü çerçevesinde Hristiyan reayanın çocukları, kapıkulu ocaklarına asker yetiştirmek üzere toplanır ve uzun bir eğitim sürecinden geçirilirdi. Bu sürecin ilk aşaması, çocukların Türk ailelerinin yanına verilmesiydi.
Devşirilen çocukların Türk ailelerinin yanına verilme nedeninin, aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Silah kullanmada maharet kazandırılması
B) Türk-İslam gelenek ve göreneklerinin öğretilmesi
C) Sportif faaliyetlerde yetiştirilmesi
D) Meslek sahibi olmalarının sağlanması
E) Yönetimde deneyim kazandırılması
6. Osmanlı Devleti; 1517’de Mısır ve Suriye’yi topraklarına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyasının kutsal şehirlerine de hâkim olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nin bu bölgeye yönelik politikalarından biri olduğu savunulamaz?
A) İslam dünyasının önderi olmak
B) Hukuk birliğini sağlamak
C) Ticaret yollarını denetim altına almak
D) Hac yollarının güvenliğini sağlamak
E) Yeni vergi alanları kazanmak
7. Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetlerin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür.
Enes’in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir?
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Mahmut Devri
C) Lale Devri
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet
 
8. III. Selim Dönemi’nde Avrupa devletlerinin Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi önemli başkentlerinde daimî Osmanlı elçilikleri açılmıştır.
Bu elçiliklerin açılmasıyla Osmanlı Devleti’nin,
I. Avrupa devletlerini daha yakından tanıma,
II. Avrupa’daki siyasal gelişmeleri inceleme,
III. bilimsel ve teknolojik yeniliklerden haberdar olma olanaklarından hangilerini elde ettiği savunulabilir?
A) Yalnız II 
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
9. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral de Robeck, Sivas Kongresi’yle ilgili, “Millî hareket, Anadolu’da müstakil bir cumhuriyete doğru gelişmektedir. Bu hareket, İstanbul’dan bilhassa Harbiye Nezaretinden desteklenmektedir. Bu yeni milliyetçi hareket, bugünkü Damat Ferit Hükûmetinden ziyade halk efkârını temsil etmektedir… Hükûmetin kabul edeceği bir anlaşma, barış ve huzur getirmeyecektir. Çünkü milliyetçiler onu kabul etmeyecektir. Onlara, silah kuvvetiyle kabul ettirmek gerekecektir. Hükûmetin emri artık yapılmamaktadır.” demiştir. 
Amiral de Robeck’in bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anlaşma Devletlerinin, İstanbul Hükûmetini desteklemesi gerektiğine
B) İstanbul’daki bazı çevrelerin Anadolu hareketini desteklediğine
C) İstanbul Hükûmetinin, halkın bütününü temsil etmediğine
D) Anlaşma Devletlerinin, Millî Mücadele taraftarlarını yakından izlediğine
E) Millî Mücadele taraftarlarının İstanbul Hükûmetini tanımadığına
10. Fransız ordusunun Anadolu topraklarından çekilirken bıraktığı silah ve teçhizatın,
I. Eskişehir–Kütahya,
II. Sakarya,
III. Başkomutan
savaşlarının hangilerinde, Türk kuvvetleri tarafından kullanıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
11. Bir tarih araştırmacısı, 1. Dönem TBMM için “Milletin ta kendisidir.” demiştir.
Araştırmacının bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir?
A) Olağanüstü şartlarda kurulmasına
B) Meclis Hükûmeti sistemini benimsemesine
C) Farklı görüşteki üyelerden ve gruplardan oluşmasına
D) Seçimlerin iki yılda bir yapılmasına
E) İstanbul’un işgal altında olmasına
12. Atatürk Dönemi’nde yapılan bazı yenilikler ve düzenlemeler, yurt dışındaki örnekleri araştırılıp uzman görüşleri alındıktan sonra Türkiye’nin koşullarına uyarlanarak uygulamaya konulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) 23 Nisan’ın çocuk bayramı olarak kutlanması
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması
13. 1933 yılında Yataklı Vagonlar Şirketinin Türkiye temsilcisi Jannoui, Türk memurlardan birinin telefonda Türkçe konuşmasından dolayı kızıp Türkçeye hakaret ederek memuru işten çıkarmıştır. Bu olayın duyulması üzerine çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir grup tarafından “Bu memlekette sadece Türkçe vardır.” diyerek protesto gösterisi düzenlenmiştir. Bu gelişme tarihe, Vagon-Li Olayı olarak geçmiştir.
Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ekonomide yabancı şirketlerin egemen olduğuna
B) Toplumda dil bilincinin geliştiğine
C) Toplumun yeni Türk alfabesini benimsediğine
D) Okullarda yabancı dilde eğitimin yasaklandığına
E) Toplumda yabancılara karşı bir tutum olduğuna
14. Atatürk, “Hiçbir millet, milletimizden daha fazla yabancı unsurların inanç ve geleneklerine saygı göstermemiştir… Fatih, İstanbul’da bulduğu dinî ve millî teşkilatın olduğu gibi kalmasına müsade etti… İstanbul’un fethinden beri Müslüman olmayanlara sağlanan büyük ayrıcalıklar, milletimizin din ve siyasete göre dünyanın en hoşgörülü ve cömert bir milleti olduğunu ispatlayan en açık kanıttır.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin, aşağıdaki ilkelerden hangisi hakkındaki görüşlerini içerdiği savunulabilir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik 
D) Halkçılık
E) Devletçilik
15. Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Bulgaristan; ağır şartlar içeren Neully Barış Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmış, bu durum Bulgaristan’da hoşnutsuzluk yaratmış, bundan sonra Bulgaristan kaybettiği yerleri geri alma politikası izlemiştir.
Bulgaristan bu nedenle Türkiye’nin içinde yer aldığı aşağıdaki gelişmelerin hangisinden rahatsız olmuştur?
  
A) Sadabad Paktı’nın oluşumundan
B) İngiltere ile Musul sorununun çözümünden
C) Fransa ile Suriye sınırı sorununun çözümünden
D) Balkan Antantı’nın oluşumunda Türkiye’nin aktif rol oynamasından
E) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasından
1. E 2. A 3. D 4. C 5. B 6. B 7. E 8. E 9. A 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. D
2014 LYS
1. Bir tarihî olayın geçtiği döneme ait her çeşit bulgu ve belgelere birinci el kaynak denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Lale Devri ile ilgili birinci el kaynaklardan biri olamaz?
A) Ahmet Refik Altınay’ın Lale Devri isimli eseri 
B) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Evkâfı Muhasebe Defteri
C) Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Paris Sefaretnamesi 
D) Sultan III. Ahmet Dönemi’ne ait fermanlar 
E) Nedim’in Divan’ı
2. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu medeniyetinin Kuzey Suriye ve Mezopotamya’dan etkilenmesinde ve Anadolu kültürünün çeşitli alanlarda büyük gelişmeler göstermesinde etkili olmuştur?
A) Asurlular
B) Akadlar
C) Elamlılar
D) Babilliler
E) Persler
3. Bir turist rehberinin, Anadolu’da kurulmuş ilk devletler hakkında bilgi verirken aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez?
A) İlk defa parayı kullandıklarını
B) Bereket tanrıçalarına Kibele adını verdiklerini
C) Çok tanrılı inanışlardan dolayı Anadolu’ya “Bin Tanrı İli” dediklerini
D) Ziggurat adlı tapınaklar yaptıklarını
E) Anal adlı yıllıklar tuttuklarını
4. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi; Çin, Hint ve İran kültürlerinin de etkisiyle İslamiyet öncesi Türk tarihinin kültürel etkinlikler ve gelişmeler yönünden en parlak dönemini oluşturur?
A) Göktürk
B) Uygur
C) Hun
D) Avar
E) Hazar
5. Türkler, 751 yılında Semerkant’ta bir kâğıt yapımevi kurmuşlardır. Burada ipek liflerini tokmaklayarak hamur hâline getirip onu düz yapraklara dönüştürmüşler ve kakat (kakaç) adını vermişlerdir. Bu sözcük, Arapça ve Farsçaya kâğıt olarak geçmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İpeğin sadece Türkler tarafından üretildiğine
B) Türkçenin farklı alfabelerle etkileşim içinde olduğuna
C) Türklerin Araplardan önce kâğıt yaptıklarına
D) Türk şehirlerinde mimari örneklerin çok olduğuna
E) Türklerin kitap basmaya 751 yılında başladıklarına
6. Yukarıdaki haritada, Türklerin Orta As?y?a?’d?a??n?  farklı bölgelere gerçekleştirdiği göçlere yer verilmiştir.
Bu haritaya göre, Türklerin iskân ettiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Suriye
B) Balkanlar
C) Güneydoğu Asya
D) Karadeniz’in kuzeyi
E) Kuzeybatı Afrika
7. 
I. Hz. Muhammet’in siyasi gücü artmıştır.
II. İslamiyet Arabistan’da daha hızlı yayılmaya başlamıştır.
III. Müslümanların kendilerine olan güveni artmıştır.
Yukarıdaki yargılardan hangilerinin, Bedir Savaşı’nın sonuçlarından olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
8. Batılı tarihçiler, “Türkler olmasaydı İslamiyet ilk çıktığı Arabistan’a geri dönerdi.” diyerek Türklerin İslamiyet’in savunuculuğunu üstlendiğini belirtmişlerdir.
Batılı tarihçilerin bu düşüncelerine, Türklerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi dayanak olarak gösterilemez?
A) Geniş bir coğrafyaya egemen olmaları
B) Gaza faaliyetlerini yaygınlaştırmaları
C) Haçlı Seferlerine karşı mücadele vermeleri
D) Gayrimüslimleri Müslüman olmaya zorlamaları
E) İslam dünyasında güçlü devletler kurmaları
9. Türklerin tarih boyunca örnekler oluşturduğu aşağıdaki süsleme sanatlarından hangisinin mimari alanla ilgili olduğu söylenemez?
A) Vitray
B) Çinicilik
C) Ciltçilik
D) Oymacılık 
E) Kakmacılık
10.
I. Selçuklularda hükümdar çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu kişi
II. Yoksullara yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır kurumu
III. Selçuklularda batı sınırında kendisine toprak verilen bey
IV. Selçuklularda sultan tarafından bir bölgeyi yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubu
Yukarıdaki tanımların karşılıkları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Lala, imaret, akıncı, melik
B) Atabey, imaret, uç beyi, melik
C) Atabey, imaret, akıncı, şıhne
D) Lala, dergâh, emir, şıhne
E) Atabey, imaret, melik, uç beyi
11. Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçuklu Dönemi mimarisinin örneklerinden biridir?
A) Özkent Minaresi
B) Tirmiz Sarayı
C) Sivas Gök Medrese
D) Ayşe Bibi Türbesi
E) Talhatan Baba Camii
12. Aşağıdakilerden hangisi, 1448 yılında  yapılan II. Kosova Savaşı ile ilgili olarak söylenemez?
A) II. Murat Dönemi’nde gerçekleşmiştir.
B) Hunyadi Yanoş komutasındaki müttefik kuvvetler Osmanlılara yenilmiştir.
C) Balkanlarda Tuna Nehri’nin güneyinde Osmanlı egemenliği güçlenmiştir.
D) Osmanlıların Balkanlardan atılamayacağı anlaşılmıştır.
E) Avusturya toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir.
13. Osmanlı Devleti’ndeki İslami hukuk;
I. Kur’an-ı Kerim,
II. hadis,
III. ferman
hükümlerinden hangilerine dayanılarak uygulanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
14. 
I. Fransa
II. Venedik
III. İspany
Osmanlı Devleti, Kanuni Dönemi’nde Akdeniz’e hâkim olmak için yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) II ve III
E) I, II ve III
15. Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’ndeki pençik uygulaması ve pençik oğlanlarıyla ilgili olduğu söylenemez?
A) Özel eğitime tabi tutulmaları
B) Savaş esirlerine dayanması
C) Uzun süre devam etmesi
D) Çeşitli hizmetlerde kullanılmaları
E) Gerektiğinde saray hizmetine alınmaları
16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde Fatih Kanunnamesi’ne göre ilmiye sınıfına mensup olup gerektiğinde fetva veren görevlidir?
A) Kazasker
B) Şeyhülislam 
C) Defterdar  
D) Sadrazam 
D) Reisülküttap
17. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, anayasasını diğerlerinden önce ilan etmiştir?
A) Fransa
B) Amerika Birleşik Devletleri
C) İsviçre 
D) Japonya 
E) Belçika
18. XVII. yüzyılda Polonya’da yaşayan, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğünü açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Newton  
B) Bacon  
C) Kopernik
D) Pascal
E) Erasmus
19. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde vakıfların işlevlerinden biri değildir?
A) Vakfedilen nakitten ihtiyaç sahiplerine borç verilmesi
B) Padişahın ve hanedan üyelerinin hayat standartlarının yükseltilmesi
C) Yerleşim yerlerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanması
D) Halkın sağlık, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması
E) Yol, han, kervansaray gibi sosyal hizmet amaçlı binaların yapılması ve işletilmesi
20. XIX. yüzyılda Batılı ülkelerde eğitim gören Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey, aşağıdaki sanat dallarının hangisinde eser vermiştir?
A) Müzik 
B) Heykel 
C) Tiyatro
D) Resim
E) Mimari
21. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi karşısında verilen hükmü içerir?
   Antlaşma                                   Hüküm
A) Hünkâr İskelesi         Rusya’nın bir saldırıya uğraması hâlinde
                                            Osmanlı Devleti’nin Boğazları diğer                                                           devletlere kapatması
B) Edirne                             Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı                                                                     donanmasını geri vermesi
C) Bükreş                            Yunanistan’ın bağımsız olması
D) Ferhat Paşa                   Osmanlıların Nadir Han’ın şahlığını                                                                            tanıması 
E) Karlofça                          Karadağ ve Romanya’nın bağımsız                                                                             olması
22. Aşağıdakilerden hangisi, III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden biri değildir?
A) Çiçek aşısının ilk kez uygulanması
B) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması
C) İlk itfaiye örgütünün kurulması
D) Tercüme Odasının kurularak çevirilerin artması
E) İlk posta teşkilatının kurulması
23. Aşağıdakilerden hangisi, 1856 Paris Antlaşması’nda yer alan konulardan biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin Eflâk, Boğdan ve Sırbistan’a özerklik tanıması 
B) Boğazların 1841 Londra Sözleşmesi’ne göre yönetilmesi 
C) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altına alınması 
D) Osmanlı Devleti ve Rusya’nın, Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurmaması
E) Karadeniz’in tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulması
24. Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamit’in Almanya ile ekonomik iş birliğine gitmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) İngiltere’nin Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’ni desteklemekten vazgeçmesi
B) Almanya’nın hiçbir İslam ülkesini işgal etmemiş olması
C) Başta demir yolu olmak üzere Alman yatırımcılarına geniş ayrıcalıklar tanınması
D) Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Müslümanların dostu olduğunu ilan etmiş olması
E) Padişah’ın Almanya ile yapılacak ekonomik iş birliği sayesinde memleketin kalkınabileceğini ümit etmesi
25. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başlayan muhalif hareketin amaçlarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek
B) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlamak
C) Osmanlıya yabancı müdahalesini önlemek
D) Osmanlı veraset sistemini değiştirmek
E) Anayasanın yeniden uygulanmasını sağlamak
26. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu’da yetim kalan çocuklar için okul ve yetimhaneler açan komutan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Kâzım Karabekir
C) Ali Fuat Cebesoy
D) Rauf Orbay
E) Refet Bele
27. Millî Mücadele’nin askerî aşamasının başarıyla sonuçlandığı ancak cumhuriyetin henüz ilan edilmediği günlerde bir grup milletvekili; milletvekili seçimine ilişkin yasada, beş yıl süreyle belirli bir seçim bölgesinde oturmamış bir kişinin milletvekili seçilemeyeceğine dair bir değişiklik önerisinde bulunmuştur.
Söz konusu önerinin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) TBMM’nin ulusu temsil gücünü artırmak
B) Köyden kente göçün önüne geçmek
C) Azınlıkların Mecliste yer almasını sağlamak
D) Mustafa Kemal’in milletvekili olmasını engellemek
E) Milletvekilliğini babadan oğula geçer hâle getirmek
28. Aşağıdakilerden hangisi, Amiral Bristol Raporu’nda yer almamıştır?
A) Ateşkes sonrası İzmir ve çevresindeki Hristiyanların hayatının tehlikede olduğuna dair barış konferansına yanlış bilgi verildiği
B) İşgal sonrasında Batı Anadolu’da yaşanan öldürmelerden Yunanistan’ın sorumlu olduğu
C) Yunan ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilerek yerlerine Anlaşma Devletleri kuvvetlerinin gelmesi
D) İzmir ve çevresinde Türklerin çoğunlukta olduğu, bu nedenle bölgede Yunanistan hâkimiyetinin söz konusu olmayacağı
E) Yunan kuvvetleri ile Türk kuvvetleri arasındaki çatışmaların durdurularak bu kuvvetler arasında bir hat oluşturulması
29. İmzalandıktan kısa bir süre sonra, 16 Ağustos 1920 tarihli Açıksöz gazetesinde, “Bu antlaşma barış değil, gaddarâne bir idam hükmüdür.” başlığı altında eleştirilen siyasi belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Anlaşması
B) Mudanya Anlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Lozan Antlaşması
30. Kadınlara oy kullanma hakkı İngiltere’de 1928, Fransa’da 1944, İsviçre’de 1969 yılında verilmiş; Türk kadını ise 1934 yılından itibaren milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kadınlara siyasi hakların XIX. yüzyıldan itibaren verilmeye başlandığına
B) Türkiye’de Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle kadınla erkek arasında tam bir eşitliğin sağlandığına
C) Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınlara parlamentoya girme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce tanıdığına
D) Avrupa’da kadınlara yönelik hakların İkinci Dünya Savaşı sonrasında verilmeye başlandığına
E) Toplam nüfus içinde erkek oranının Avrupa’da yüksek olduğuna 
31. Serbest Cumhuriyet Partisi aşağıdakilerden hangisini savunmamıştır?
A) Kadınlara siyasi haklar verilmesini
B) Saltanat sistemini
C) Laik devlet anlayışını
D) Liberal ekonomik yapıyı
E) Milliyetçilik ilkesini 
32.
I. Sağlık Bakanlığının kurulması – Halkçılık
II. Türk Dil Kurumunun kurulması – Milliyetçilik
III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi – Laiklik 
IV.     Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetçilik
V.      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması – Devletçilik
Yukarıda verilen gelişme ve ilke eşleşmelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) Yalnız V
C) I ve II
D) II ve IV
E) III ve V
33. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1932 yılları arasında Türk dış politikasında gündemde olan sorunlardan biri değildir?
A) Musul
B) Dış borçlar
C) Kıta sahanlığı
D) Yabancı okullar
E) Nüfus mübadelesi
34. XIX. yüzyıl ortalarından itibaren sömürge konusundaki rekabetin Uzak Doğu’dan Orta Doğu’ya kaymasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla bölgede oluşan otorite boşluğunun
B) Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini sağlamalarının
C) Bölgede önemli petrol rezervlerinin bulunmasının
D) Süveyş Kanalı’nın açılarak Akdeniz ile Kızıldeniz’in birleştirilmesinin
E) Sovyetler Birliği’nin farklı etnik gruplara karşı asimilasyon politikası uygulamasının
35. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Milletler Cemiyetine üye olunması
B) Köy Enstitülerinin açılması
C) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
D) Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılması
E) Seferberlik ilan edilmesi
36.İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya, aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarının büyük bir bölümünü işgal ederek kalan kısmında da kendi kontrolünde Vichy Hükûmetini kurmuştur?
A) Hollanda
B) Fransa 
C) Belçika
D) Polonya
E) Çekoslovakya
37. İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) ABD’nin savaşa girişinde Japonya’nın Pearl Harbour Saldırısı etkili olmuştur.
B) Maginot Hattı Fransa tarafından oluşturulmuştur.
C) Kuzey Afrika’daki cephede İtalya ve İngiltere mücadele etmiştir.
D) Almanya’nın Avusturya’yı ilhakıyla başlamıştır.
E) Almanların SSCB karşısındaki yenilgisi, Mihver Devletler için dönüm noktalarından biri olmuştur.
38. Aşağıdakilerin hangisi, Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi ile ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
A) Kore’nin, Güney Kore ve Kuzey Kore olarak ikiye bölünmesi
B) Çekoslovakya’nın, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılması
C) Yugoslavya’nın dağılması
D) Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşması
E) Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birleşmesi
39. 1956 yılında Süveyş Krizi’nin ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD’nin, Bağdat Paktı’nın kurulmasında etkili olması
B) SSCB’nin Araplardan yana tavır  koyması
C) Mısır lideri Abdülnasır’ın Batılıların kontrolündeki Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
D) ABD’nin Orta Doğu’da etkin olması
E) İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’dan çekilmesi
40. 1949 yılında Çin’de Mao’nun yönetimi ele geçirmesinin ardından yaşanan rejim değişikliği, Çin’in dış siyasetini ve uluslararası politikasını etkilemiştir.
Buna göre Çin’in;
I. Vietnam Savaşı’na girmesi,
II. Süveyş Krizi’nde Mısır’ı desteklemesi,
III. Afrika’daki bağımsızlık hareketlerini desteklemesi
durumlarından hangilerinin, kurulan yeni rejimin ideolojisi doğrultusunda politika izlediğine kanıt olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve II
E) I, II ve III
41. Eylül 1960’ta, Bağdat’ta toplanan konferansta, petrol üreticisi ülkeler tarafından kurulan ve amaçları arasında petrol fiyatlarını düzenlemek ve üye ülkeler arasında teknik konularda iş birliği sağlamak olan kuruluşun adının kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A) SEATO
B) OPEC
C) CENTO
D) OECD
E) OAPEC
42. İkinci Dünya Savaşı’ndan yorgun çıkan Avrupa devletleri arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırarak Sovyetler Birliği’nin Batı’ya doğru yayılmasını engellemek ve ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) temeli aşağıdakilerin hangisiyle atılmıştır?
A) Marshall Planı
B) Kuzey Atlantik Bildirisi
C) Balfour Deklarasyonu
D) Schuman Bildirgesi
E) Truman Doktrini
43. ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Kruşcev’in 1961 yılında yapılan görüşmelerle yumuşama sürecini başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
A) SSCB ile Çin arasında devam eden güven bunalımının
B) Çin-ABD yakınlaşmasının
C) Yugoslavya ve Romanya’nın SSCB güdümünden kurtulmak istemesinin
D) Konvansiyonel (top, tank, tüfek, gemi vb.) silahlardan nükleer silahlara geçilmesinin
E) ABD’nin Güney Vietnam’dan askerlerini çekmesinin 
44. 1970’li yılların başlarından itibaren Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesi’ni (GAP) uygulamak üzere çalışmalara başlaması, Dicle ve Fırat nehirlerinden yararlanan devletlerce tepkiyle karşılanmıştır. Bu devletler, Türkiye’nin projesini engellemek için bazı Arap devletleriyle birlikte, bu proje için Dünya Bankasından alınacak kredilerin kesilmesine neden olmuşlardır. Bu girişimler Türkiye’nin, kendi kaynaklarıyla bu projeyi gerçekleştirmesini gerektirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu projeyi engellemek konusunda başı çeken iki devletten biridir?
A) Suriye
B) İran 
C) Ürdün
D) Kuveyt
E) Lübnan
1.A 2.A 3.D 4.B 5.C 6.E 7.E 8.D 9.C 10.B 11.C 12.E 13.D 14.D 15.A 16.B 17.B 18.C 19.B 20.D 21.A 22.E 23.A 24.C 25.D 26.B 27.D 28.E 29.C 30.C 31.B 32.B 33.C 34.E 35.A 36.B 37.D 38.A 39.C 40.D 41.B 42.D 43.E 44.A
www.tarihtendersler.com