2012 ÖSS Tarih Soruları

2012 YGS
1.Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin, erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir?
A) Av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin kullanılması
B) Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması
C) Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması
D) Girişleri çatıda olan tahıl ambarlarının bulunması
E) MÖ 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması

2.Orhun Yazıtları’ndaki Türkçede yabancı dil ögelerinin oranı çok azken Uygurlar Dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülmüştür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Kültürel ilişkilerin artmasının
B) Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin
C) Farklı dinlerin benimsenmesinin
D) Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni terimlerin girmesinin
E) Uygur ülkesinde ticaretin artmasının

3.İslam Devleti’nde Hz. Muhammet’ten sonra devlet başkanı olan kişiye halife sanı verilmiştir. Ancak Dört Halife Dönemi’nin ardından halifenin dinî ve siyasi otoritesi, İslam dünyasının tümünde kabul görmemiştir.
Buna, İslam tarihinde görülen,
I.Emevi halifelerinin güttüğü Arap milliyetçiliği siyasetine karşı tepkilerin ortaya çıkması,
II.Abbasiler, Fatımiler ve Endülüs Emevilerinde olmak üzere aynı anda üç halifenin olması,
III.Dört Halife Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılması
durumlarından hangilerinin kanıt olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletlerinden biri olan Karahanlılarda; hükümdarlık halife tarafından tasdik edilmiş, ülkede halife adına hutbe okutulup para bastırılmıştır. Böyle olmakla birlikte İslamiyet öncesi yönetim gelenekleri de büyük ölçüde devam ettirilmiştir.
Buna göre, Karahanlılar,
I.İslamiyet’i kendi kültürleriyle kaynaştıran birsiyasi yapı oluşturmuşlardır.
II.Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmışlardır.
III.Arap kültürünü bütünüyle benimsemişlerdir.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

5.Fatih Sultan Mehmet; Fener Ortodoks Kilisesinin varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarihli fermanda da onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunun
B)Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun
C) Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığının
D) Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin
E) Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olanağı sağlandığının

6.Saray içinde bir sanatçı örgütlenmesi olan Ehli Hiref’te yer alan nakkaşlar tarafından üretilen desenler, İmparatorluk sınırları içinde bulunan çeşitli merkezlerdeki sanatçılar tarafından da örnek alınırdı.
Bu uygulamanın, Osmanlı sanatında aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Bezeme örneklerinin minyatürle sınırlı kalmasında
B) Üslup birliğinin sağlanması ve korunmasında
C) İç mimaride kalem işi süslemeleriyle yetinilmesinde
D) Hat sanatının ortaya çıkmasında
E) Minyatüre yalnız tarihî konulu yazmalarda rastlanılmasında

7.Batı’da başlayan kadın-erkek eşitliği tartışmaları Osmanlı toplumunu da etkilemiş, kadın hakları tartışılarak kadınlarla ilgili birçok yayın ortaya çıkmıştır.
Bu durumun, Osmanlı toplumunda aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir?
A) Kasaba ve köylerde geleneksel aile yapısının devam etmesinde
B) Kadınların harem koşulları içinde eğitimlerini sürdürebilmesinde
C) Kadının sosyal hayata katılımının giderek artmasında
D) Kadının çocuk bakımında ailenin en etkin kişisi olmasında
E) Osmanlı kırsal kesiminde kadınların tarım işlerinde çalışmasında

8.7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto etmiştir.
Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A) Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığının
B) İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun
C) Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun
D) Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin
E) İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden rahatsız olduklarının

9.30 Aralık 1919’da İtalyan Epoka Gazetesi’nin, Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayı milliye’nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal “Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi’nin resmî bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat, bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir.” demiştir.
Mustafa Kemal′in, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?
A) Mebuslar Meclisinin barışı sağlayacağına inanıldığını
B) Millî cemiyetlerin birleştirilmesinin gerektiğini
C) Düzenli ordu kurulmasının gerekliliğini
D) İstanbul Hükûmetinin desteğinin amaçlandığını
E) Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendiğini

10.Kurtuluş Savaşı’nın, zamanla Batı Cephesi’nde bir Türk-Yunan Savaşı’na dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı’da toplanmasının
B) Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının
C) Batı bölgesinde bazı Kuvayı milliye yanlılarının TBMM’ye karşı ayaklanmasının
D) İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin
E) Yunanistan’la Birinci Dünya Savaşı’nda fiilen mücadele edilmemesinin

11.Temmuz 1921’de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi’nin, Eskişehir-Kütahya Savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal “Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” demiştir.
Mustafa Kemal′in savaş ortamında söylediği bu sözün, aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir?
A) Mustafa Kemal’in bir komutan olarak başarısına
B) Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine
C) Ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine
D) Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne
E) Ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine

12.Millî Mücadele Dönemi’nde bir İngiliz tarihçinin“ Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir.” diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü
B) Lozan
C) Moskova
D) Ankara
E) Kars

13.Misakımillî sınırları içinde TBMM Hükûmetinden başka bir hükûmet olamayacağının aşağıdakilerden hangisine temel gerekçe olduğu söylenebilir?
A)Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasına
B) Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasına
C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasına
D) Halifeliğin kaldırılmasına
E) Saltanatın kaldırılmasına

14.Mustafa Kemal “Millî bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.” demiştir.
Mustafa Kemal′in bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı savunulamaz?
A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B) Türk Tarih Tezi’nin oluşturulması
C) Millet Mekteplerinin açılması
D) Yeni Türk alfabesinin oluşturulması
E) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin açılması

15.Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa’nın Arap alfabesiyle okumayı kolaylaştırmak için harflerin bitişik değil ayrı yazılması yolundaki girişimini “Harp zamanı, harf zamanı değildir. Harp olurken harfle oynamak olur mu?” diye eleştirmiştir.
Yaptığı inkılaplar düşünülerek Mustafa Kemal′in bu eleştirisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnkılaplar gerçekleştirilirken kişi veya gruplara ayrıcalık tanımamak gerekir.
B) İnkılap sürecinde ilgililere yetki ve sorumluluk birlikte verilmelidir.
C) İnkılaplarda sonuç alabilmek için eski ile yeniyi birlikte sürdürmek gerekir.
D) İnkılaplarda uygun zamanın seçilmesi önemlidir.
E) İnkılaplar yapılırken uygulamaların yakından takibi sonucu olumlu etkiler.

16.UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başlamaktadır. Bu nedenle de barışın savunulması öncelikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir.” ilkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
Atatürk’ün, UNESCO’nun kuruluşundan yıllar önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir?
A) Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz.
B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız.
C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak,kendine özgü siyasal bir fikre sahip olmak… hak ve özgürlüğüne sahiptir.

17.Millî güç unsurlarından biri olan siyasi güç; bir devletin millî hedeflerine ulaşmak, ulaştığı hedefleri korumak ve millî menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplamıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, bir ülkenin siyasi gücünün yüksek olabilmesi için gereken koşullardan biri olduğu savunulamaz?
A) Uluslararası kuruluşlarda etkin olması
B) İç politikasının güçlü olması
C) Kanunların yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması
D) Diğer ülkelerle ilişkilerinde kendi çıkarlarını koruması
E) Ülkede belli bir gruba ayrıcalıklar tanınması
1. C 2. B 3. D 4. A 5. E 6. B  7. C 8. B 9. E 10. A 11. D 12. B 13. E 14. A   15. D  16. C   17. E

2012 LYS
1.Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihî bir olguya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul′un fethedilmesi
B) Türkiye′nin çağdaşlaşması
C) Malazgirt Savaşı′nın kazanılması
D) Birinci Dünya Savaşı′nın başlaması
E) Pearl Harbour Baskını′nın yapılmasıTürk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

2. Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı′nın kendilerini cezalandırmak amacıyla gönderdiğini düşündükleri ve “Tanrı′nın Kamçısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti′nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete
B) Balamir
C) Teoman
D) Attila
E) Bumin Kağan

3. Karahanlılar Dönemi′nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet′i kabulünden sonraki ilk edebî eser olan Kutadgu Bilig′in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sogd
C) Uygur
A) Göktürk
D) Kiril
E) Arap

4. IV. yüzyıl sonundan XV. yüzyıl ortasına kadar varlığını sürdüren Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdaki Türk devletlerinden hangisiyle çağdaş olmamıştır?
A) Asya Hun
B) Avar
C) Uygur
D) Akhun
E) Hazar

5. 1025 yılında Karahanlılar ve Gazneliler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır?
A) Abbasiler
B) Selçuklular
C) Bizanslılar
D)Tolunoğulları
E) ihşitoğulları

6. Büyük Selçuklular Dönemi′nde görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde, kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Nizamiye Medresesinin açılmasında
B) Malazgirt Savaşı′nın kazanılmasında
C) Kudüs ve Şam′ın ele geçirilmesinde
D) Atabeylik uygulamasının başlamasında
E) Celâlî Takvimi′nin hazırlanmasında

7. Aşağıdakiierden hangisi, Türklerin İslam dünyasına olan katkılarından biri değildir?
A) Abbasiler Dönemi′nde devletin Bizans′a karşı korunması
B) Gazneliler Dönemi′nde İslamiyet′in Hindistan′a kadar yayılması
C) Endülüs Emevileri Dönemi′nde İslamiyet′in İspanya′da yayılması
D) Anadolu Selçukluları Dönemi′nde Haçlılara karşı başarılar elde edilmesi
E) Büyük Selçuklular Dönemi′nde İslamiyet′in Anadolu′da yayılması

8. Anadolu Selçuklu Dönemi′yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) İlk altın para II. Kılıç Arslan Dönemi′nde bastırılmıştır.
B) Anadolu′daki ilk kervansaray II. Kılıç Arslan Dönemi′nde yapılmıştır.
C) Gevher Nesibe Darüşşifası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi′nde açılmıştır.
D) Yazlık saray olarak kullanılan Kubadabat, Alaaddin Keykubat Dönemi′nde yapılmıştır.
E) Türkçe resmî dil olarak Alaaddin Keykubat Dönemi′nde kabul edilmiştir

9.Malazgirt Savaşı′ndan sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu′da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar′daki Yağıbasan Medresesini kuran beylik aşağıdakiierden hangisidir?
A) Danişmentliler
B)Saltuklular
C) Mengücekliler
D)Artuklular
E) Hamitoğulları

10. Voltaire “Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı′nın her şeyini borçlu olduğu Doğu′ya bakmalıdır.” demiştir.
Aşağıdakiierden hangisi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Talaş Savaşı′nın ardından Türkler arasında İslamiyet′in yayılması
B) Avrupa′da kralların papalara karşı güçlenmesi
C) Anadolu Selçuklularındaki ikta sisteminin Osmanlılar tarafından geliştirilerek timar sistemi adıyla uygulanması
D) Haçlı Seferleriyle, İslam dünyasından birçok buluşun Avrupa′ya taşınması
E) İngiltere′de İki Gül Savaşı sonrasında feodalitenin zayıflayarak mutlakiyet rejiminin ortaya çıkması

11. Avrupa′da zenginleşmenin etkisiyle bilime ve sanata önem veren bir sınıfın oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Coğrafi Keşiflerle ticaretin gelişmesi
B) Otuz Yıl Savaşlarıyla din kavgalarının sona ermesi
C) Reform Hareketleriyle yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Sanayi İnkılabı′yla ham madde ihtiyacının artması
E) Fransız İhtilali′yle milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması

12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?
A) Sırpsındığı
B) Pelekanon
C) Niğbolu
D) I. Kosova
E) Varna

13. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim

14.Rönesans Dönemi′nde en çok sanat alanında ön plana çıkan; resim, mimari ve heykel gibi alanlarda birçok eser üretilen; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael gibi değerli sanatçıların yetiştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
C) italya
B) ingiltere
E) Polonya
D) Almanya

15.Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Preveze
B) Cerbe
C) Çeşme
D) İnebahtı
E) Gelibolu

16. 1526-1585 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Devleti′nde müderrislik ve kadılık yapmış, III. Murat Dönemi′nde İstanbul′da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molla Lütfî
B)Ali Kuşçu
C) Kâtip Çelebi
D)Takiyüddin Mehmet
E) Matrakçı Nasuh

17. İngiltere′yle yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında yenilen ve Amerika üzerindeki etkisi azaldığı için Amerikan bağımsızlık hareketini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) ispanya
B) Fransa
C) Portekiz
D) Belçika
E) Rusya

18. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul′a gelen Florence Nightingale aşağıdakilerin hangisinde yaralananlar için Selimiye Kışlası′nda düzenli ve temiz bir hastane ortamı meydana getirmiştir?
A) 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı
B) Trablusgarp Savaşı
C) Yunan İsyanı
D) Mehmet Ali Paşa İsyanı
E) Kırım Savaşı

19. Osmanlı Dönemi′nde, her birinde tek bir cins ticaret maddesinin toptan satışının veya dağıtımının yapıldığı kapalı pazaryeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaviye
B) imaret
C)Kapan hanı
D) Bedesten
E) Külliye

20.Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik fikir akımları ve o akımın temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Osmanlıcılık              İslamcılık        Türkçülük        Batıcılık
A) Namık Kemal        Sait Halim Paşa   Yusuf Akçura   Celâl Nuri
B) Ziya Gökalp          Mehmet Akif          Celâl Nuri       Ziya Paşa
C) Ömer Seyfettin     Tevfik Fikret          Mithat Paşa    A. Hamdi Akseki
D) Celâl Nuri            M. Emin Yurdakul   Ziya Gökalp   Mehmet Akif
E) A. Hamdi Akseki   Ziya Gökalp          Tevfik Fikret     Yusuf Akçura

21. Osmanlı Devleti, aşağıdaki ayaklanmaların hangisinin ardından Rusya′nın desteğini koruyabilmek amacıyla 1833 yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması′nı imzalamıştır?
A) Patrona Halil
B) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
C) Tepedelenli Ali Paşa
D) Canberdi Gazali
E) Kabakçı Mustafa

22. Abdülmecit Dönemi′nde birçok alanda yeni uygulamalara geçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir?
A) Demiryolları yapılması
B) Belediye teşkilatının kurulması
C) Telgraf hatlarının oluşturulması
D) Resmî bir müzenin kurulması
E) Posta teşkilatının kurulması

23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Dönemi′nde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi′nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
A) Takvim-i Vekayi
B) Ceride-i Havadis
C) Tercüman-ı Ahval
D) Mecmua-i Fünun
E) Tasvir-i Efkâr

24. Osmanlı Devleti′nde aşağıdakilerden hangisi, şehzade sancağı olmamıştır?
A) Trabzon
B) Amasya
C) Kütahya
D) Adana
E) Manisa

25. 1921 Anayasası′nın hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine ver verilmemiştir?
A) Yasama ve yürütmenin düzenlenmesi
B) Kişi hak ve özgürlüklerinin belirlenmesi
C) Seçimlerin 2 yılda bir yapılması
D) İl, ilçe ve bucakların yönetiminin düzenlenmesi
E) Genel Müfettişliklerin kurulması

26. Cumhuriyet Dönemi′nde, din uzmanlarının üniversite bünyesinde bir ilahiyat fakültesinde yetiştirilme-siyle ilgili hüküm aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinin kapsamındadır?
A) Öğretimin birleştirilmesi
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Şer′iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanunu′nun çıkarılması
E) Yeni Türk Alfabesi′nin kabul edilmesi

27. 1933 yılında kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etibank
B) Halkbank
C) Sümerbank
D) Türkiye İş Bankası
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

28. Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır?
A) Kendi soyadını kullanma
B) Belediye başkanı seçme ve seçilme
C) Muhtar seçme ve seçilme
D) Milletvekili seçme ve seçilme
E) Mirasta erkekle eşit olma

29. 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır.
Avrupa′daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Locarno
B) Brest-Litowsk
C) Saint Germain
D) Trianon
E) Sykes-Picot

30. Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro′nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fovizm
B) Kübizm
C) Dadaizm
D) Empresyonizm
E) Sürrealizm

31. Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi′nde yer alan ilkelerden biri değildir?
A) Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması
B) Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi
C) Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması
D) Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması
E) Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması

32. Kasım 1917′de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı′na gönderilen mektupla, İngiltere′nin Filistin′de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahu-diler büyük kitleler hâlinde Filistin′e göç etmeye başlamışlardır.
Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schuman Bildirgesi
B) Balfour Deklarasyonu
C) Marshall Planı
D) Truman Doktrini
E) Helsinki Nihai Senedi

33. Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakiierden hangisidir?
A) Bağdat
B) Balkan
C) Sadabat
D) Kellogg-Briand
E) Varşova

34. Aşağıdakiierden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?
A) Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması
B) Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması
C) Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi
D) Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi
E) Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması

35. Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936′da Montrö′de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi′ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz′deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakiierden hangisidir?
A) İtalya
B) Fransa
C) Yunanistan
D) Bulgaristan
E) İngiltere
36. Uzak Doğu′nun II. Dünya Savaşı′nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakiierden hangisi etkili olmuştur?
A) SSCB önderliğinde Doğu Bloku′nun kurulması
B) Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB′nin yakınlaşması
C) Japonya′nın yayılmacı politika uygulaması
D) Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması
E) Hindistan ve Pakistan′da bağımsızlık mücadelelerinin olması

37. Türkiye′de,
I. varlık,
II. toprak mahsulleri,
III. emlak
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı′nın etkisiyle çıkarılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve I
E) II ve III

38. Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB′nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?
A) Yugoslavya
B) Çekoslovakya
C) Polonya
D) Macaristan
E) Bulgaristan

39. Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945′te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti′yi kuran devlet adamlarından biri değildir?
A) Celâl Bayar
B) Hasan Polatkan
C) Fuat Köprülü
D) Refik Koraltan
E) Adnan Menderes

40. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?
A) Afrika′da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi
B) ABD′nin Vietnam Savaşı′nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi
C) II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması
D) Yugoslavya′nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması
E) Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı′nın yaşanması

41. Hindistan Bağımsızlık Hareketi′nin siyasi lideri olan, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan′da 2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhammet Ali Cinnah
B) Muhammet Nadir
C) Javvaharlal Nehru
D) Mahatma Gandhi
E) Muhammet ikbal

42. Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi′nde SSCB′nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye′nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir?
A) Avrupa Konseyi
B) NATO
C) Balkan Paktı
D) Bağdat Paktı
E) Avrupa Ekonomik Topluluğ

43. Aşağıdakilerden hangisi, 1940-1960 yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir?
A) Lazerin icat edilmesi
B) İlk nükleer reaktörün kurulması
C) İlk kalp naklinin yapılması
D) Çocuk felci aşısının geliştirilmesi
E) DNA′nın kimyasal yapısının çözülmesi

44. Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB′nin Küba′ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı′nın Türkiye′yi ilgilendiren sonuçlarından biridir?
A) Türkiye′deki ABD′ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi
B) Türkiye′nin Kore′ye asker göndermesi
C) Türkiye′nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması
D) Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması
E) Türkiye′ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması

1.B 2.D 3.C 4.A 5.B 6.E 7.C 8.E 9.A 10.D 11.A 12.B 13.E 14.C 15.A 16.D 17.B 18.E 19.C 20.A 21.B 22.E 23.C 24.D 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.E 31.C 32.B 33.D 34.E  35.A 36.C 37.D 38.A 39.B 40.C 41.D 42.E 43.C 44.A