2021 YKS Tarih Sorular

2021-TYT/Sosyal Bilimler

1. Doğu Roma İmparatorluğu’yla Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margos Antlaşması’nın,
• Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalar yapmayacak,
• Doğu Roma, Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek,
• Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarında devam edecek,
• Doğu Roma’nın ödediği yılık vergi iki katına çıkarılacak
maddeleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Doğu Roma’nın, Avrupa Hunlarının siyasi üstünlüğünü kabul ettiğine
B) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürüleceğine
C) Avrupa Hunlarının kendilerine yönelik ittifakları engellemeye çalıştığına
D) Doğu Roma’ya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına
E) Akdeniz ticaretinin Avrupa Hunlarının kontrollüğüne girdiğine

2. Malazgirt Zaferi öncesinde Alp Arslan, Bizans İmparatoru Diyojen’e elçi göndererek barış teklifinde bulunmuştur Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen “Ben üstün ve kudretli durumuma çok para ve çaba harcayarak eriştim Barış ancak Selçuklu başkenti Rey’de olur. Biz İsfahan’da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan’da ” demiştir Buna karşılık Türk elçisi ise “Hayvanlarınız Hemedan’da kışlayabilir fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem ” şeklinde cevap vermiştir
Bu parçadan hareket e aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya doğru genişlediğine
B) Bizans’ın İslam şehir erine sahip olmak istediğine
C) İki devlet arasında diplomatik girişimlerin bulunduğu
D) Türklerin ilerleyişine karşı Haçlı Seferleri’nin başladığına
E) Selçuklu Türklerinin Bizans ile savaşı göze aldığına

3. Osmanlı Devleti’nde bir padişah tahta çıktığında beylerbeyleri, sancakbeyleri ve kadılara genellikle aşağıdaki ifadeleri içeren bir ferman gönderilirdi.
“Allah’ın yardımıyla saltanat benim oldu Bugün vezirler, ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla bana atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum Adıma hutbe okunmuş ve sikke kesilmiştir Bu fermanı alır almaz bütün kent ve kasabalarda halka cülusum bildirilsin ”
Bu fermandaki ifadelere göre Osmanlı Devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aristokratik bir yönetim biçimi söz konusudur
B) Egemenlikle ilgili birtakım semboller bulunmaktadır.
C) Meşruiyet açısından ulemanın görüşüne dikkat edilmektedir.
D) Hükümdar değişikliğini reayanın öğrenmesine önem verilmektedir.
E) İlahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı vardır.

4. Mustafa Kemal, 1920 yılında TBMM’de yapmış olduğu bir konuşmada: “Efendiler! Dalgalı, düzensiz ve komutansız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de yenildik.” ifadesini kullanmıştır.
Mustafa Kemal’in bu sözü, TBMM’nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesinde etkili olmuştur?
A) İstanbul Hükûmetinin yaptığı işlemlerin geçersiz sayılması
B) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili kanunun çıkarılması
C) İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine heyet gönderilmesi
D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi
E) Kuvayımilliye’den düzenli orduya geçilmesinin sağlanması

5. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 7. maddesi, “Dinî hükümlerin yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisine aittir.” şeklindedir.
Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Laik bir yapıda olduğuna
B) Yeni bir devlet teşkilatı oluşturduğuna
C) Geçici olarak toplandığına
D) Kabine sistemini uyguladığına
E) Güçler ayrılığı ilkesini benimsediğine

2021-AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

25. İlk Çağ Anadolu uygarlıklarının dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Serhat’ın aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşması beklenir?
A) Çivi yazısının icat edilmesi
B) Paranın ticaret hayatında görülmesi
C) Tek tanrı anlayışının ortaya çıkması
D) Alfabenin oluşturulması
E) Güneş takviminin hazırlanması

26. ”Yüeçileri ve yirmi altı kavmi; göğün yardımı, subaylarımın muharipliği, atalarımın kudretiyle yendim ve hâkimiyetim altına aldım. Yay çekebilen tüm kavimler tek bir aile gibi birleştiler. Kuzeydeki memleketlerde asayişi kurdum. Sonunda herkes barış içinde yaşayabilecektir. Çin İmparatoru Hunlarımın Çin Seddi’ne yaklaşmasını istemiyorsa elçimin oraya gelişine kadar geri çekilmesi lazımdır.”
Çin İmparatoruna bu mektubu yazan Mete (Mao-tun) ile ilgili;
I. teşkilatçı bir karaktere sahip olduğu,
II. milletinin mücadele gücüne inandığı,
III. Çin devletini ortadan kaldırmak istediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

27. “Hz. Ebubekir Dönemi’nin ilk zamanlarında İslam Devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır.” İfadesini kullanan bir tarihçinin;
I. Ridde Savaşları,
II. Cemel Vakası,
III. Haricilerin ortaya çıkması
durumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II I,
E) II ve III

28. Başlangıçta Zengilere bağlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra Mısır’ı ele geçirerek bağımsız olan, Selçuklu devlet geleneğinin Mısır’da yerleşmesini sağlayan, Mısır’da Şii Fâtimî Hilafetini sonlandırmanın yanı sıra Haçlılara karşı da başarılı bir mücadele yürüten devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolunoğulları
B) Samaniler
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) İhşidile

29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda baş gösteren İstanbul Ayaklanmaları’nın nedenlerinden biri değildir?
A) Yeniçerilerin ulufelerinin ayarı düşük akçe ile ödenmesi
B) Taht değişiklikleri yüzünden cülus bahşişi sorununun ortaya çıkması
C) Kapıkulu Ocaklarına usulsüz ve gereğinden çok asker alınması
D) Devlet adamlarının kendi çıkarları için Kapıkullarını kışkırtması
E) Sancağa gönderilen şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanması

30. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı üzerine, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’ndan tedirgin olan İngiltere, aşağıdaki devletlerden hangisiyle iş birliğine yönelmiştir?
A) Almanya
B) Avusturya
C) İtalya
D) Fransa
E) İsveç

31. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında “Orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân olmayacaktır.” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal Paşa;
I. Mütareke şartlarının uygulanmaması,
II. Wilson İlkeleri’nin reddedilmesi,
III. teslimiyetçi politikalardan vazgeçilmesi
taleplerinden hangilerini dile getirmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

32. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyip TBMM’nin otoritesini sağlamak amacıyla kurulmuştur?
A) Kuvay-ı Seyyare
B) Kuvay-ı İnzibatiye
C) Merkez Ordusu
D) Yeşil Ordu
E) Teşkilat-ı Mahsusa

33. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri’nin kendi çıkarları doğrultusunda fikir ayrılıkları yaşayarak almış oldukları kararlar sonrasında ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A) Ankara Antlaşması’nın imzalanması
B) Güneybatı Anadolu’daki işgalin sona ermesi
C) Malta’daki Türk esirlerin serbest bırakılması
D) Yunan ordusunun Afyon’da savunma hattı kurması
E) Kars Antlaşması’nın imzalanması

34. Aşağıdakilerden hangisinin, 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasına giden süreçte etkili olduğu söylenemez?
A) TBMM’de Ankara’nın resmen başkent olarak kabul edilmesi
B) 1921 Anayasası’nda egemenliğin millete ait olduğuna dair hükmün bulunması
C) Osmanlı Hükûmetinin Lozan Konferansı’na katılmak için çalışmalar yapması
D) TBMM’nin üzerinde hiçbir gücün bulunmadığına dair karar alınması
E) Osmanlı Hükûmetinin Anadolu’da kazanılan zafere sahip çıkmaya çalışması

2021-AYT/Sosyal Bilimler-2

1. Anadolu’daki Neolitik Dönem köy yerleşkelerinden olan Diyarbakır Çayönü ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı, aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanabilir?
A) Antropoloji
B) Nümizmatik
C) Paleografya
D) Epigrafi
E) Diplomatik

2. Göktürklere karşı sık sık ayaklanan, Uygurlar Dönemi’nde uğradıkları baskılar üzerine batıya göç eden ve Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avarlar
B) Kıpçaklar
C) Kimekler
D) Karluklar
E) Peçenekler

3. Timur, “han” soyundan gelmediği için “han, hakan, sultan” yerine “emir” unvanını kullanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında;
I. ülüş,
II. kut,
III. töre
kavramlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. “Biz ki Sultan Murat Han oğlu padişah Sultan Mehmet Han’ız; Galata halkının, bize bağlı olan diğer halklar gibi, âdet ve ibadetlerini serbestçe yapmalarına izin veriyoruz. Halkın barınakları, dükkân, bağ, değirmen, ticarethane ve diğer mallarına dokunulmayacaktır. Bu bölge halkı kiliselerinde diledikleri gibi ayin düzenleyebileceklerdir. Burada yazılı olduğu gibi vergisini verenler, kanunlara uyanlar serbesttir.”
Bu metin aşağıda verilen Osmanlı yönetim uygulamasıyla ilgili terimlerden hangisinin karşılığıdır?
A) Müsadere
B) Mukataa
C) Ahidname
D) İltizam
E) İcazetname

5. Orta Çağ sonlarında Avrupa’da bilimin, kilisenin baskı ve denetiminden kurtulmaya başlamasında;
I. Feodal düzen,
II. Haçlı Seferleri,
III. Coğrafi Keşifler
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6. Aşağıdakilerin hangisi Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından biridir?
A) Erbil, Musul ve Kerkük’ün Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmesi
B) Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Amasya Antlaşması’nın imzalanması
C) Şahkulu öncülüğünde Anadolu’da büyük bir isyan çıkması
D) Venediklilerin Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlılara ödemeye başlaması
E) Akkoyunlu Devleti’nin siyasi varlığına son verilmesi

7. Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A) Anayasayı ilan ederek parlamenter bir sisteme geçmeyi
B) Farklı dinlere mensup Osmanlı tebaası arasında birlik sağlamayı
C) Mısır Meselesi’nde büyük devletlerin desteğini almayı
D) Ülkedeki ayrılıkçı eğilimlerin önüne geçmeyi
E) Avrupalı devletlerin, ülkenin iç işlerine karışmasını engellemeyi

8.
I. Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.
II. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.
III. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!
IV. Geldikleri gibi giderler.
Mustafa Kemal Atatürk’ün birtakım olaylar ve gelişmeler karşısında söylemiş olduğu bu sözlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – IV – II – III
B) I – IV – III – II
C) II – III – IV – I
D) IV – II – I – III
E) IV – I – III – II

9. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde faaliyet gösteren Temsil Heyeti’nin özelliklerinden biridir?
A) İstanbul Hükûmeti’nin isteğiyle kurulmuştur.
B) TBMM ile uyum içerisinde çalışmıştır.
C) Başkanlığını Kazım Karabekir Paşa yapmıştır.
D) Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuştur.
E) İstanbul’un resmen işgali üzerine dağıtılmıştır.

10. Türkiye’de ekonomiyle ilgili yapılan aşağıdaki yasal düzenlemelerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde gerçekleştirilmemiştir?
A) Yol Mükellefiyeti Kanunu
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu
C) Kabotaj Kanunu
D) Millî Korunma Kanunu
E) Türk Ticaret Kanunu

11.Türk kadınının 1930’da belediye, 1933’te muhtarlık ve 1934’te milletvekili seçimlerine katılma hakkı kazanması;
I. Cumhuriyetçilik,
II. Devletçilik,
III. İnkılapçılık
ilkelerinden hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

1. E  2. D  3. A  4. E  5. B
25. B  26. C  27. A  28. C  29. E  30. D  31. C  32. C  33. E  34. A
1. A  2. D  3. E  4. C  5. E  6. D  7. A  8. A  9. D  10. D  11. C

www.tarihtendersler.com