2011 ÖSS Tarih Soruları

2011 YGS

1. Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de yapılan kazılarda, Asurlu tüccarlara ait karum adı verilen bir pazar yeri ve çivi yazısıyla yazılmış ticari ve hukuki içerikli kil tabletler bulunmuştur.

Tarih biliminde bu bilgilere,
I. paleografi,
II. arkeoloji,
III. antropoloji
bilimlerinin hangilerinden yararlanılarak ulaşıldığı savunulabilir?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

2.İslamiyetten önce Türklerde,
I. yün dokumacılığının yapılması,
II. ticarette Çin’den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi,
III. orduda ve ulaşımda atlardan yararlanılması
durumlarından hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III

3.Halifeler Gelişmeler ve Olaylar
I. Ömer Sınırların genişlemesiyle devlet teşkilatlanmasının hızlanması
II. Osman Kıbrıs’ın fethedilmesi
III. Ebubekir Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
IV. Ali İslam dünyasındaki ayrılıkların derinleşmesi
V. Muaviye Halifeliğin saltanata dönüşmesi

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) IV. B) V. C) III. D) II. E) I.

4.Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu’nun aşağıdaki durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A) Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
B) Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
C) Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
D) Halka ağır vergiler yüklenmesi
E) Taht kavgalarının yaşanması

5.XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti, iltizam usulünde yaptığı değişiklikle yüklü bir peşin ödemeyi de öngören malikâne usulünü getirmiştir. Buna göre mukaatalar mültezimlere daha önceki gibi üç yıllık sürelerle değil, sürekli olarak ihale edilmeye başlanmıştır.
Yapılan bu değişiklikle güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âyanların reaya temsilcisi olmasını önlemek
B) Büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek
C) Hazineye daha fazla gelir sağlamak
D) Tek hazine sisteminden çoklu hazine sistemine geçmek
E) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına ortam hazırlamak

6.Osmanlı Devleti’nde dağılmayı önleme çalışmalarından birisi de Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesidir. Ancak Tanzimat Fermanı toplumun tamamı tarafından kabul görmemiş, birtakım tepkilere neden olmuştur.
Tanzimat Fermanı’na bu tepkilerin oluşmasında,
I. kimi Müslümanların, Müslüman olmayanlara tanınan hakları yadırgaması,
II. öngörülen reformların yetersiz kalması,
III. Müslüman olmayanların ayrılıkçı hareketlerinin devam etmesi
durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) I, II ve III

7.Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde yerli tüccar kesiminin güçlenmesini engellediği savunulamaz?

A) İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi
B) Üretimin tarıma dayalı olması
C) Yabancılara kapitülasyonlarla ayrıcalıklar tanınması
D) Osmanlı deniz taşımacılığının yetersiz olması
E) Osmanlı sanayisinin rekabet gücünü giderek yitirmesi

8.Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anlaşma Devletlerinin baskısıyla Ermeni tehcirinde görevli Osmanlı memurlarının yargılanması için divanıharp oluşturulmuştur.Osmanlı Devleti bu olağanüstü mahkemelerde bağımsız yargıçların görev alması için İsveç, Hollanda, İspanya ve Danimarka hükûmetlerinden bir komisyon kurulması isteğinde bulunmuş, ancak İngiltere ve Fransa’nın baskısıyla bu komisyon oluşturulamamıştır.
İngiltere ve Fransa’nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz?

A) Osmanlı hukuk sistemini düzenleme
B) Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurma
C) Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin haklarını koruma
D) Mahkemelerden kendi istekleri doğrultusunda karar aldırtma
E) Diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahalesini engelleme

9.Mondros Ateşkes Anlaşması metninde Kilikya, Mezopotamya gibi sınırları belli olmayan bölge adları kullanılmıştır.
Anlaşma Devletlerinin yukarıdaki uygulamayla amaçlarının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

A) Mebuslar Meclisini kapatmak
B) İşgal edecekleri alanı genişletmek ve tepkiyi azaltmak
C) İstanbul Hükûmetiyle iş birliği yaptıklarını göstermek
D) Kendi aralarındaki sorunları gidermek
E) İşgaller karşısında halkın desteğini almak

10.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler belirlemiştir.
Bu ilkelere göre,
I. bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması,
II. savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması,
III. her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması
önerilerinden hangilerinin, Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin, sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

11.Ahmet:
Erzurum Kongresi kararlarının birinci maddesi “Doğu vilayetleri ile Trabzon ve Canik (Samsun) sancağı birbirinden ayrılmaz ve Osmanlı topluluğunun bir parçası olmak üzere bir bütün teşkil eder.” şeklindedir, demiştir.
Onur da bu maddenin,
I. Arap,
II. Ermeni,
III. Rum
azınlıklarının bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla konduğunu söylemiştir.
Onur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet’e doğru bilgi vermiş olurdu?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

12.Aşağıdakilerden hangisi, 1921 yılı sonuna kadar TBMM Hükûmetine karşı çıkarılan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?
A) Saltanatın kaldırılmasının bazı çevrelerde tepkiyle karşılanması
B) Kimi kesimlerin ulusal mücadeleyi dinsizlik olarak tanıtması
C) Azınlıkların bağımsız devlet kurmak için çalışması
D) Bazı bölgelerde Kuvayımilliyecilerin disiplinsiz davranması
E) Anlaşma Devletlerinin ulusal mücadeleyi engellemek istemesi

13. Sakarya Savaşı kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkomutan Meydan Savaşı’nın yaklaşık bir yıl sonra yapılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir?

A) İtalyanların birliklerini Anadolu’dan çekmeye başlaması
B) Doğu Cephesi’nde fiili mücadelenin sona ermesinin  beklenmesi
C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
D) Türk ordusunun eksiklerinin tamamlanması
E) Ayaklanan Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması

14.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarla sağlanan değişimlerden biri değildir?

A) Teokratik düzenden laik sisteme geçilmesi
B) Ülke idaresinde Divanıhümayundan Bakanlıklar sistemine geçilmesi
C) Ümmet anlayışından sonra ulus anlayışının benimsenmesi
D) Toplumun geleneksel yapısının çağdaşlaştırılması
E) Mutlakiyet yönetiminden cumhuriyete geçilmesi

15.Hindistan’daki bir tarikatın lideri olan Ağa Han ile İngiltere Kralı’nın özel danışmanı Hintli Emir Ali, Başbakan İsmet Paşa’ya bir mektup yollayarak halifelik kurumuna dokunulmamasını rica etmişlerdir.
Bu durumun, halifelikle ilgili olarak
I. bu kurumun, tüm Müslümanlar üzerinde siyasal gücünün olduğu,
II. yabancıların, bu kurumu Türkiye’nin içişlerine müdahale amacıyla kullanmak istedikleri,
III. bu kurumun varlığının ülkede tartışma konusu olduğu
durumlarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Yalnız I
E) II ve III

16.Atatürk, “Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikrî hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, millî egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükûmetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır.” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekçesini vurguladığı savunulabilir?

A) Laiklik
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik

17.Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir.Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.” demiştir.
Atatürk’ün, bu sözüyle millî gücün
I. siyasi,
II. askerî,
III. ekonomik
unsurlarından hangilerini vurguladığı savunulabilir?

A) Yalnız III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

1. D 2. E 3. C 4. A 5. C 6. E 7. B 8. A 9. B 10. C 11. E 12. A 13. D 14. B 15. E 16. C 17. D


2011 LYS

1. Devlet                 Özellik

I.Asya Hun          Bilinen ilk Türk  devleti

                            olması

II.Göktürk            Orhun Kitabelerinin

                            yazılması

III.Avar                 Hristiyanlığı kabul eden 

                             ilk Türk devleti olması

IV. Uygur             Yerleşik hayata geçen

                             ilk Türk devleti olması

V.Avrupa (Batı)    Hun Museviliği kabul

                              eden ilk Türk devleti

                              olması

 

Türk devletleriyle ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 A) I.      B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi göçebe yaşam sürdüren Türk topluluklarından günümüze ulaşmış arkeolojik buluntulardan biri olamaz?

 

A)        Kap kaçak

B)        Kolye, bilezik gibi süs eşyaları

C)        At koşum takımları

D)        Saray kalıntıları

E)        Kılıç kabzaları

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türklerde gök bilimi alanında bilgi birikimi olduğuna kanıttır?

 

A)        On iki hayvanlı takvimin 

            oluşturulması

B)        Tötö Kanalı′nın açılması

C)        Balbalların dikilmesi

D)        Orhun Kitabelerinin yazılması

E)        Balık adı verilen şehirlerin

            kurulması

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerde yaygın olan Gök Tanrı inancıyla ilgili esaslardan biri değildir?

A) İyilerin uçmağa (cennete),

     kötülerin tamuya(cehenneme)

     gideceğine inanılması

B) Yuğ adı verilen cenaze törenleri
düzenlenmesi

C) Din adamlarına yabgu adı
verilmesi

D) Hakanın, yetkilerini Tann′dan
aldığına inanılması
E) Ölen kişinin, eşyalarıyla gömülmesi

5. I. Şaman

    II. Eşik Kurganı

    III. İpek Yolu

    IV. İl

   V. Ekberiyet sistemi

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış olarak verilmiştir?

A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.     E) V.

 

6.    Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır′da kurulan ilk Türk devletidir?

A) ihşidler

B) Tolunoğulları
C) Eyyubiler
D) Fatımiler
E) Memlükler 

7.     Cengiz Han′ın ölümünden sonra Çin′de hüküm süren (1280-1368) ve İslamiyeti kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen, İtalyan seyyah Marco Polo′ nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kubilay Hanlığı      
B) Çağatay Hanlığı

C) Altın Orda Devleti 
D) İlhanlı Devleti

E) Babür Devleti

 

8.    Timur Devleti′yle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)        Timur tarafından kurulmuştur.

B)        1402 Ankara Savaşı′nda
Osmanlı ordusunu yenmiştir.

C)        Fatımiler tarafından yıkılmıştır.

D)        Semerkant ve Belh, önemli
            şehirlerindendir.

E)        Ali Şir Nevai, dönemin ünlü şair ve
            devlet adamıdır

9. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra artan el yazması kitap üretimine paralel olarak aşağıdaki sanat dallarının hangisinde artış olduğu söylenemez?

A) Hat
B) Tezhip
C) Cild
D) Fresk
E) Minyatür

10. Aşağıdaki yapılardan hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemine ait değildir?

A) Kayseri Huand (Hunat) Hatun   
     Külliyesi
B) İstanbul Süleymaniye Külliyesi
C) Sivas Gök Medrese
D) Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi
E) Konya Sahip Ata Külliyesi

 


11.   Karahanlılar Döneminde Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanu Lügati′t-Türk adlı eserin Türk kültürü açısından öneminin, aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

A) Türk dilinin zenginliğinin ve  
     güzelliğinin gösterilmesinin 
     amaçlanması
B) İlk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil
    bilgisi kitabı olması
C) Dönemiyle ilgili pek çok alanda
     önemli bilgiler içermesi
D) Türk destan ve efsaneleri hakkında
     bilgi sunması
E) Eserin adının “mutluluk veren bilgi,
     kutlu bilgi” anlamına gelmesi

 

 

12. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risaletü′n-Nushiye adlı eserlerinde toplamış, tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir?

A) Yunus Emre
B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Âşık Paşa
D) Sultan Veled
E) Hacı Bektaş-ı Veli

 

13.   Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamıştır.
Osmanlı Devleti′nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

A) Göçebelerin yönetim ve  
     denetiminde kolaylık sağlanmasını
B) Halk arasındaki çatışmaların
     önlenmesini

C) Göçebelerin hayvancılıktan
geçimlerini sağlamalarını
D) Düzenli vergi toplanmasını
E) Tarım alanlarının genişletilmesini

14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti′nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir?

A) Müsadere usulünün kaldırılması
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Olayı
D) Mebuslar Meclisinin açılması
E) Cem Sultan Olayı

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakip-siz kalması üzerine Osmanlı Devleti′nin aldığı ön-lemlerden biridir?

A) İstanbul′da Kapalıçarşı′nın yapılması
B) Lonca teşkilatıyla esnafın
     örgütlenmesinin sağlanması
C) Malların kalite kontrol usullerinin 
     kanunnamelere bağlanması
D) Fabrika diye adlandırılan büyük 
     imalathanelerin açılması
E) Tütün ve tuzdan başka her türlü 
     malın ithalatının serbest bırakılması

 16.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet′in İstanbul′un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?

A) Büyük bir donanma hazırlaması
B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)′nı 

     yaptırması
C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)′nı
yaptırması
D) Havan topları döktürmesi ve
tekerlekli kule yaptırması
E) Karamanoğulları ile barış anlaşması
yapması

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir?

A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını 

     ve padişahın çadırını korumak
B) Düşman ordularına saldırmak, orduya
keşif hizmetinde bulunmak
C) Ordunun geçeceği yolları açmak,
köprüleri tamir etmek
D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba
ve havan topunu yapmak
E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top
fitillerini ateşlemek

18.  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti′nde vergi gelirlerinin toplanmasının belirli bir süre için ve açık arttırma yoluyla ihalesi usulüne verilen addır?

B) Dirlik
C) Cülus
A) iltizam
D) Emanet
E) Müsadere

19.
• Olağanüstü hâllerde toplanan vergi
• Müslüman olmayan erkek nüfustan
   alınan vergi
• Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç
   yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan 
   vergi
• Müslüman üreticiden toprağın verimine 
  göre
üretimin onda biri oranında alınan vergi Osmanlı Devleti′nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?

A)Çiftbozan           B) Avarız      C) Cizye
        
            D) Öşür      E) Ağnam

 

 

20.
I. Esasının Kur′an-ı Kerim ve hadislere
dayanması
II. Ceza hükümlerini de içermesi
III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten
kaynaklanması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti′nde uygulanan seri hukukun özelliklerindendir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C)Yalnız III

             D) I ve II           E) II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde, 17. yüzyılda yazdığı Seyahatname adlı on ciltlik eserinde gezdiği yerlerin coğrafyası, gelenek ve görenekleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Türk gezginidir?

A) Kâtip Çelebi
B) Lagari Hasan Çelebi
C) Koçi Bey
D) Hezarfen Ahmet Çelebi
E) Evliya Çelebi

22. Osmanlı medreseleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Medreseler de bütün eğitim
     kurumları gibi defterdara bağlıydı.
B) İlk Osmanlı medresesi İznik′te 
     açılmıştı
C) Medrese öğrencilerine softa
     (suhte) denirdi.
D) Öğrenciler medreselerden 
     icazetname ile mezun olurdu.
E) Medreselerde ders veren hocalara
     müderris, yardımcılarına muid 
     denirdi.

23. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi III. Selim Dönemine aittir?

A) İlk Türk matbaasının kurulması
B) Hendesehanenin açılması
C) Mühendishane-i Bahri i 
     Hümayunun açılması
D) Nizam-ı Cedid ordusunun  
     kurulması
E) İlk posta teşkilatının kurulması

24. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren, II. Mahmut Döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye′de yerleşmesinde öncülük eden askerî bando takımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehterhane
B) Darülelhan
C) Muzika-i Hümayun
D) Darülbedayi
E) Musiki Muallim Mektebi
 

 

25. Mısır Hidivi (Valisi) İsmail Paşa′nın çalışmaları ve İngiltere ile Fransa′nın bu konudaki girişimleri sonucu 1869 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz′i birleştiren Süveyş Kanalı açılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Akdeniz′de bulunan limanlarda
     ticaretin yeniden canlanması
B) Hindistan ve Pakistan′ın bağımsız iki
    ayrı devlet olarak kurulması
C) Mısır′ın stratejik açıdan öneminin 
     artması
D) İngiltere′nin Mısır′ı işgal etmesi ve 
   Uzak Doğu′daki sömürgelerine giden
    yolları güvenlik altına alması
E) İngiltere′nin Kıbrıs′ı topraklarına 
    katması ve Orta Doğu′ya giden deniz
    yolunun kontrolünü sağlaması

26.  İkinci Viyana Kuşatması sonrasında oluşturulan Kutsal İttifak Devletleriyle, Osmanlı Devleti arasında on altı yıl süren savaşlar sonunda, Osmanlı askerî gücünün yetersizliği görülmüş, büyük toprak kaybına uğranılmıştır.
Bu durumu yansıtan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasr-ı Şirin
B) Karlofça
C) Zitvatoruk
D)Edirne-Segedin
E) Hotin

27.  Rusya, I. Petro′dan başlayarak açık denizlere inmek istemiş bunun için kendisine engel gördüğü Osmanlı Devleti′ni etkisiz hâle getirmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, Rusya′nın bu politikası doğrultusunda giriştiği uygulamalardan biri değildir?

A) Osmanlı toplumundaki Ortodoksların
     haklarını korumaya kalkması
B) Balkanlardaki milliyetçilik akımını
     desteklemesi
C) Teknolojik gelişmeleri izleyerek 
     Osmanlı′dan güçlü hâle gelmesi
D) Doğu Anadolu′da yaşayan
     Ermenileri, Osmanlı Devleti′ne karşı
     kışkırtması
E) Berlin Antlaşması′yla Bosna
     Hersek′i denetim altına alması

28.   Osmanlı Devleti′nde, 1718 Pasorofça Antlaşması′yla başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı′yla sona eren döneme Lale Devri denir.
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri′nin özelliklerinden biridir?

A) Bulaşıcı hastalıklara karşı  
    karantina usulünün uygulamaya
    konulması
B) Avrupa′daki gelişmeleri yakından
    tanımak amacıyla yurt dışına elçiler
    gönderilmesi
C) Osmanlı Devleti′nin ilk resmî 
    gazetesi Takvim-i Vekayi′nin
    çıkarılması
D) Baytar (veteriner) mektebi açılması
E) İlköğretimin zorunlu hâle getirilmesi

29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti′nde askerî amaçlarla açılan okullardan biridir?

A) Darülfünun
B) Mekteb-i Mülkiye
C) Darülmaarif
D) Mühendishane-i Berri-i Hümayun
E) Darülmuallimin

30.  Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa′nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşı-lık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir?

A) Monreo Doktrini 
B) Eisenhovver Doktrini
C)Truman Doktrini 
D)Wilson ilkeleri
E) Balfour Deklarasyonu

31.  Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Uluslararası barışın korunması için
     Milletler Cemiyetinin kurulması
B) İtalya′da Mussolini′nin faşist iktidarını
     kurması
C) Lacorno Antlaşması′yla 
     silahsızlanma çalışmalarının 
     başlaması
D) Türkiye′nin Kore Savaşlarına 
     katılması
E) Almanya′da Nazizm′in yükselmesi

32. Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, “Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alınan, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD′li boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhammed Ali Clay
B) Michael (Mike) Gerard Tyson
C) Jack Johnson
D) Floyd Patterson
E) Oscar de la Hoya

33.19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923′te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988′den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı′nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir?

A) Ermenistan-İran
B) Gürcistan-Azerbaycan
C) Ermenistan-Azerbaycan
D) Nahcivan-Azerbaycan
E) Gürcistan-Ermenistan

 

34.Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945′te kurulan ve merkezi New York′ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
B) Karadeniz Ekonomik İş Birliği 
    Teşkilatı
C) Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
D) Avrupa Birliği
E) Birleşmiş Milletler

35.Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası′ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi′ni destekleyen devletlerden biri değildir?

A) ABD           B) Rusya       C) Türkiye 

     D) Gürcistan        E) Azerbaycan

36.  Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazır-lanan metnin 1935 yılında Cenevre′de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir?

A) Afganistan ve Suudi Arabistan′ın
     Pakt′a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili
     görüşmelerin sürmesi
B) Türkiye′nin Hatay′ın topraklarına
     katılması konusundaki ısrarlı tutumu
C) Irak′ın bağımsızlığı konusunda
     İngiltere′nin isteksiz politikası
D) Çin-Japon Savaşı′nın başlaması
E) Fransa, İngiltere ve Kanada′nın
     Almanya′ya savaş ilan etmesi
37. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sıra-sında Türkiye′de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir?
A) Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine
     karşı karartma uygulanması
B) Tahıl stoklarına el konularak ekmek
     karnesi uygulamasının başlatılması
C) Karadeniz′de Türk gemi seferlerinin
     durdurulması
D) Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni
     vergiler konması
E) Millî Güvenlik Kurulunun
     oluşturulması

38.  Türkiye′de 1960′tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

A) Millî Güvenlik Konseyi
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi
      (Ajansı)
D) Devlet İstatistik Enstitüsü
E) Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

39. Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir?

A) Seçmen yaşının 20′den 18′e

     indirilmesi
B) Milletvekili sayısının 450′den 550′ye
çıkarılması
C) Yurt dışında bulunan vatandaşların
da oy kullanabilmesi
D) Seçim barajının konması
E) Partilere üye olma yaşının 21′den
18′e indirilmesi

40.  Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika′dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya′da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalta Konferansı
B) Helsinki Konferansı
C) Bandung Konferansı
D) Belgrad Konferansı
E) San Francisco Konferansı

41.Atatürk Döneminde aşağı- dakilerin hangisinde Balkan Antantı′na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Türkiye′nin Milletler Cemiyetine üye 
     olmasında
B) Hatay′ın Türk topraklarına
     katılmasında
C) Yunanistan ile dostluk antlaşması
      imzalanmasında
D) İngiltere ile Ankara Antlaşması′nın
     imzalanmasında
 E) Montreux (Montrö) Boğazlar
      Sözleşmesi′nin imzalanmasında

 

42.  Almanya′nın 1942′de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye′nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir?

A) San Francisco Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) I. Kahire Konferansı
D) II. Kahire Konferansı
E) Adana Konferansı


44. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye′de 1960 – 2000 yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Bilimsel ve Teknik

Araştırma
Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk İnternet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması

 

 1.E  2.D  3.A  4.C  5.E  6.B  7.A 8.C 9.D 10.B 11.E 12.A 13.C 14.B15.D 16.C 17.B 18.A 19.E 20.D 21.E 22.A 23.D 24.C 25.B 26. B 27. E 28. B 29. D 30. A 31. D 32. A 33. C 34. E 35. B 36. A 37. E 38. B  39. D 40. C  41. E 42. A 43. C  44. D

43.Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşınsında yanlış olarak verilmiştir?

A) Ulusal Ajans       Avrupa Birliği
                                 Eğitim ve Gençlik
Proğramlarını ülke
çapında koordine
eden ajans

B) Baas                   Arap Sosyalizminin
yöntemleriyle Arap
dünyasında bir yeni-                                 den doğuş gerçek-
leştirmeye çalışan

                                 siyasi anlayış

C) Prestroika           Petrol ihraç eden
ülkeler birliği

D) İrangate Olayı      Irak savaşı
nedeniyle İran′da
Humeyni rejiminin,
ABD′den İsrail
aracılığıyla silah
satın alması

E) Körfez Krizi         Irak′ın Kuveyt′i
                                  işgal etmesinin 
                                  sonucu

 

 

www.tarihtendersler.com