2009 ÖSS Tarih Soruları

2009 ÖSS SOSYAL-1

1. Hititlerin ilk zamanlarında,
I. fethedilen toprakların yönetiminin prenslere verilmesi,
II. prenslerin kendilerine verilen topraklara karşılık,savaş sırasında kralın ordusuna katılacak asker ve araba temin etmesi,
III. ekonomilerinde hayvancılığın önemli bir yer tutması
durumlarından hangilerinin feodal timar sisteminin uygulandığını gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. Orta Asya’da MÖ 1200-700 yıllarına ait Karasuk kültüründen dört tekerlekli araba, keçeden çadır, koyun  yapağından eşya; MÖ 700-100 yılları arasındaki Tagar kültüründen ise çok sayıda ok uçları, toka, taç, bilezik gibi üzerleri kabartma hayvan başı işlemeli süs eşyaları ve hançerler bulunmuştur.
Yalnız bu bilgiler doğrultusunda,
I. Her iki kültüre ait tüm kalıntılar bulunmuştur.
II. Tagar kültürü zaman bakımından Karasuk kültüründen sonradır.
III. MÖ 3. yüzyılın sonlarında kurulduğu bilinen Hun Devleti, Karasuk kültürüyle aynı dönemde siyasi varlığını sürdürmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3. Abbasilerde Halife Mutasım’dan sonra devlet yönetiminde Türklerin etkisi giderek artmış, Türk komutanlar istediklerini halife yapmaya, istemediklerini indirmeye başlamış ve bu komutanlar bazı eyaletleri de kendi aralarında paylaşmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) Siyasal birliğin çözüldüğünü
B) Saltanat sisteminin dikkate alındığını
C) Türklerin Abbasiler Döneminde İslamiyet’i kabul ettiklerini
D) Mutasım Döneminde sınırların çok genişlediğini
E) Abbasilerin kendilerinden önceki devletlerin etkisinde kaldığını

4. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin gelişme yıllarında sorun olmadığı hâlde, daha sonraki dönemlerde sorun olmuştur.
Bu durumun Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Avrupalı devletlerden biri sayıldığının
B) Reform hareketlerinin dışında kaldığının
C) Antlaşmaları yaptığı devletler karşısında siyasal gücünün giderek azaldığının
D) Azınlıkların ticaret yapmasına izin verildiğinin
E) İnanç özgürlüğünün dikkate alındığının

5. Tanzimat’tan sonra birçok alanda yeni kurumlar kurulmuş, eskilerine dokunulmamış ancak bunlar işlevsiz hâle getirilmiştir.
Bu tutumun,
I. medrese mezunlarının iş olanaklarının daralması,
II. modern eğitimin yaygınlaşması,
III. modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin sayıca artması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa,Rusya ve İtalya’nın, Osmanlı Devleti’nin topraklarıyla ilgili yaptıkları gizli antlaşmalardaki paylaşımdansonra,
I. İtalya’ya bırakılan İzmir’in, İngiltere’nin desteğiyle Yunanistan’a verilmesi,
II. Rusya’nın savaştan çekilmesi,
III. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
durumlarından hangileri paylaşımda değişiklik olduğunu gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem, Batı Anadolu’da Yunanlıların ilerlemesinin kısmen engellenmesinde,TBMM’nin kurulması ve ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmalarına rağmen, daha sonra TBMM’ye karşı ayaklanmışlardır.
Ayaklanmalarının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Milis güçlerin düzenli orduya bağlanmak istenmesi
B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
C) Damat Ferit’in sadrazamlık görevinden çekilmesi
D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
E) Kuvayımilliye şeflerinden Topal Osman’ın öldürülmesi

8. Kurtuluş Savaşı’nda,
• Sovyet Rusya’nın, Anlaşma Devletlerinin Anadolu’dan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için TBMM Hükûmetini tanıması ve desteklemesi,
• Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren Bölgesi konusunda, Almanya’ya yakınlık gösteren İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla,Fransa’nın TBMM Hükûmetiyle ateşkes imzalaması
gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletlerinin birlikte hareket ettiğinin
B) Aynı rejimde olan devletlerin birbiriyle ilişki içinde olduklarının
C) Devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin
D) Güçlü devletlerin, güçsüz devletleri sömürdüğünün
E) TBMM Hükûmetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin

9. Lozan barış görüşmelerinin kesilmesi üzerine Ankara’ya dönen İsmet İnönü ve heyeti, Bakanlar Kurulunda Misakı millî’ye uymamakla eleştirilmiş ve suçlanmıştır.
Bu durum Meclis çalışmalarını zora sokmuştur. Daha sonra Anlaşma Devletleri ve Türk tarafının isteği üzerine görüşmelerin yeniden başlayacağı düşüncesi güçlenince, milletvekili seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Milletvekili seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bu kararın aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmasının bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Kabine sistemine geçilmesine
B) Seçim sisteminde değişiklik yapılmasına
C) Mecliste bir muhalefet partisinin kurulmasına
D) Mecliste görüşmelerin uzamasına
E) İç siyaset kargaşasından yararlanılmasının önlenmek istenmesine

10. Atatürk, 1 Mart 1922’de TBMM’nin üçüncü toplantısında,“Efendiler, milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını, çağdaş ekonomik önlemlerle azami haddine ulaştırmalıyız. Köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerini kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözlerinin aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir?
A) İnkılapçılık – Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık – İnkılapçılık
C) Devletçilik – Laiklik
D) Laiklik – Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik – Devletçilik

11. Bir başka ulusun diliyle konuşanlar, giderek o ulus gibi düşünürler.
Yukarıda verilen yargı ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ulusal dillerin okunduğu gibi yazılması gerektiğine
B) Uluslararası ilişkilerde farklı dillerin güçlük yarattığına
C) Dilin ulusal bilincin gelişmesinde başlıca etken olduğuna
D) Ulusal dillerde yabancı sözcüklerin kullanılması gerektiğine
E) Ulusların uygarlık dünyasına katkıda bulunduklarına

12. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk
antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki bu tutumunun,
I. savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

13. Yüzyıllar öncesinde ilkel araçlarla dar alanlarda olan çatışmalar, bugün son derece karmaşık silah ve araçlarla geniş alanlarda ortaya çıkan, kapsamı geniş savaşlara dönüşmüştür.
Buna göre,
I. çatışmaların sorun olması,
II. sivil savunmanın önem kazanması,
III. savaş alanına ulaşımın kolaylaşması
durumlarının hangilerinde, bilim ve tekniğin gelişmesinin etkisi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

1. D 2. B 3. A 4. C 5. E 6. D 7. A 8. C 9. E 10. B 11. C 12. D 13. E

2009 ÖSS SOYAL-2 

1.
• Altaylarda Pazırık kurganlarında bulunan halı
• Kazakistan’da Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik kurganındaki altın elbiseli adam zırhı
Yukarıdaki buluntular aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Tabgaçlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Hunlar
E) Kırgızlar

2. Aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Karlukların etkisi vardır?
A) Avrupa’da kurulan Avar Devleti’nin yıkılmasında
B) Çin’in Orta Asya’ya egemen olmasında
C) İstanbul’un Sasanilerle birlikte kuşatılmasında
D) Hun Devleti’nin ikiye ayrılmasında
E) Talas Savaşı’nı Müslümanların kazanmasında

3.
I.Utbî
II.Yusuf Has Hacip
III.Farabi
İlk Türk-İslam Devletleri Döneminde yetişen yukarıdaki bilim adamlarından hangilerinin İslam ve Avrupa medeniyetinin gelişmesinde eserleriyle katkıları olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

4. XIII. yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nun kurulup batı yönünde ilerlemesi ve Oğuzların kalabalık gruplar hâlinde Anadolu’ya gelip yerleşmeleri aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A) Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasında
B) Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin kurulmasında
C) Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanmasında
D) Haçlıların Anadolu’ya gelmesinde
E) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında

5.
I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak için  yukarıdakilerden hangileriyle ilgili proje yapmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6. XVII. yüzyılda, şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler,
I. askerî,
II. idari,
III. siyasi
alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını kaybetmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

7. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Beylerbeyi ve sancak beyleri
C) Nişancı ve defterdarlar
D) Subaşılar ve kale koruyucuları
E) Kadılar ve müderrisler

8.
I. Rusya
II. İtalya
III. Fransa
Yukarıdakilerden hangileri, XVIII. yüzyılda kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ne baskı
yapan devletler arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

9. Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Âyanların nüfuzunun artmasının
B) Küçük sanayi atölyelerinin kapanmasının
C) Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasının
D) Avrupa devletlerine ayrıcalıklar tanınmasının
E) Avrupa sanayi ürünlerinin her yerde serbestçe satılmasının

10.
I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
II. İsrail Devleti’nin kurulması
III. İngilizlerin Filistin’den çekilmesi
XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülen yukarıdaki gelişmelerden hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle karşılamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

11. Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden
biri değildir?
A) Afganistan
B) Somali
C) Kore
D) Bosna Hersek
E) Vietnam

12.

I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek birbirlerine yaklaştırmak
II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek
III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş
birliği sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

13.
I. 1924 Anayasası
II. 1961 Anayasası
III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan
hangileri halkoyuna sunulmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
1. D 2. E 3. C 4. A 5. B 6. E 7. C 8. D 9. A 10. B 11. E 12. C 13. D