2006 ÖSS Tarih Soruları

2006 ÖSS SOSYAL-1

1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir.
Abdülmelik’in bu tutumunun,
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin
önlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?
A) Ticaret yapmaları
B) Sanata ilgi duymaları
C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
D) Topluluklar halinde yaşamaları
E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları
3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin
aynı olduğunu
E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu
4. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.
5. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre,
I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısının değişmediğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IID) I ve III E) II ve III
6. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini,
teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?
A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına
C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine
D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden
kurtarılmasına
E) İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya
7. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükümeti’yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin
B) TBMM’nin güçlenmesinden endişe duyduklarının
C) TBMM Hükümeti’yle İstanbul Hükümeti’ni uzlaştırmak istediklerinin
D) TBMM’yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun
E) Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının
8. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler
Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye
çalışmıştır.
İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının
B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının
D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin
E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının
9. Cumhuriyet döneminde,
I. tarih,
II. hukuk,
III. dil
alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha
sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,
I. geleneklere karşı çıkma,
II. hukuki güvence altında olma,
III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
11. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de
görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Egemenlik haklarının gözetildiğini
B) Hukuk alanında birlik olmadığını
C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu
D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini
E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini
12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. İthalatın azaltılması istenmektedir.
II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.
III. Yabancı sermayeden yararlanmak
istenmektedir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
13. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu
ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu
sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. geçmişten ders alma,
II. savaş ortamından çıkar sağlama,
III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 

1. D 2. C 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. E 9. B 10. E 11. A 12. C 13. A

2006 ÖSS SOSYAL-2

1. Emevi hükümdarlarından Abdülmelik zamanına kadar,İslam ülkelerinde resmi yazışmalar o ülkenin diliyle yapılırdı. Abdülmelik bütün İslam ülkelerinde resmi dilin Arapça olmasını istemiştir.
Abdülmelik’in bu tutumunun,
I. Arapça’nın İslam ülkelerine yayılması,
II. Arapça dışındaki dillerin kullanım alanının daralması,
III. Arapların toplumda ayrıcalıklı hale gelmesinin
önlenmesi
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
2. Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?
A) Ticaret yapmaları
B) Sanata ilgi duymaları
C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları
D) Topluluklar halinde yaşamaları
E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları
3. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
C) İnsanların farklı ortamlarda, dağınık halde yaşadıklarını
D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin
aynı olduğunu
E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu
4. Osmanlı Devleti’nde Avrupa’ya ilgi Lale Devri’nde başlamıştır. Bu dönemde Viyana ve Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler Avrupa’daki her türlü gelişmeyi izlemekle görevlendirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kültürel değişmelere ortam hazırlanmıştır.
B) Avrupa’yı yakından tanıma gereği duyulmuştur.
C) Bilime, askeri alandan daha fazla önem verilmiştir.
D) Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşılmıştır.
E) Daha önce yapılan ıslahatlar yetersiz bulunmuştur.
5. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasi’ye göre,
I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir.
Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısının değişmediğini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IID) I ve III E) II ve III
6. Damat Ferit Hükümeti düşürüldükten sonra Ali Rıza Paşa Kabinesi kurulunca, Anadolu’daki millicilerle uzlaşma yolları arandı. Mustafa Kemal’in eski bir arkadaşı olan Abdülkerim Paşa aracılığıyla ilişki kuruldu. Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti’yle görüşme önerisini,
teklifin İstanbul Hükümeti’nden gelmesi koşuluyla kabul etti.
Mustafa Kemal’in böyle bir koşul getirmesi, aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?
A) Abdülkerim Paşa’nın kişiliğine
B) Anadolu’daki milli hareketin İstanbul Hükümeti’nce tanınmasına
C) Sorunların kısa zamanda çözülmesine
D) Padişahın Anlaşma Devletleri’nin etkisinden
kurtarılmasına
E) İstanbul Hükümeti’yle her türlü ilişkinin kesilmesine ortam oluşturmaya
7. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Anlaşma Devletleri’nin Londra Konferansı’nı düzenlemesinin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi
olduğu savunulabilir?
A) TBMM Hükümeti’yle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin
B) TBMM’nin güçlenmesinden endişe duyduklarının
C) TBMM Hükümeti’yle İstanbul Hükümeti’ni uzlaştırmak istediklerinin
D) TBMM’yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun
E) Misak-ı Milli’yi tanıdıklarının
8. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanması sağlanamayınca, Mustafa Kemal’in girişimiyle, Temsilciler
Kurulu merkezinin Sivas’tan Ankara’ya taşınmasına ve burada mebuslarla gruplar halinde görüşülmesine karar verilmiştir. Ancak İstanbul Hükümeti, Mustafa Kemal’in mebuslarla görüşmesini engellemeye
çalışmıştır.
İstanbul Hükümeti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir?
A) Anlaşma Devletleri’nin azınlıkları desteklemelerinden rahatsız olmasının
B) Doğu illerinin örgütsüz kalmasını istememesinin
C) Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerinden korkmasının
D) Mebusların Ankara’ya gitmekten çekindiklerini düşünmesinin
E) Yasama gücünün etki altında kalacağından kaygı duymasının
9. Cumhuriyet döneminde,
I. tarih,
II. hukuk,
III. dil
alanlarının hangilerinde yapılan inkılaplarda laiklik anlayışını yerleştirme amacı olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
10. Atatürk, Latin harflerinin kabul edileceğinden 1919 yılında Erzurum Kongresi’nin yapıldığı sıralarda, daha
sonra da 1922 yılında söz etmiş; ancak Latin harfleri 1928 yılında çıkarılan bir yasayla kabul edilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak, Atatürk inkılaplarının,
I. geleneklere karşı çıkma,
II. hukuki güvence altında olma,
III. yeri ve zamanı geldiğinde yapılma
özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
11. Lozan Antlaşması’nda yeni Türk adliyesini düzenlemek için birkaç yabancı uzmanın 5 yıl süreyle Türkiye’de
görevlendirilmesi; ancak Türk Hükümeti’nin, bu uzmanların önerilerini dikkate almak zorunda olmaması esası kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Egemenlik haklarının gözetildiğini
B) Hukuk alanında birlik olmadığını
C) Her konuda uzmana gereksinim olduğunu
D) Uzmanların görev sürelerinin uzatılabildiğini
E) Her alanda düzenleme yapılması gerektiğini
12. 1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. İthalatın azaltılması istenmektedir.
II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.
III. Yabancı sermayeden yararlanmak
istenmektedir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
13. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce Atatürk: “Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın durumu
ve dengesi baştan başa değişecektir. İşte bu
sırada doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde, başımıza mütareke yıllarından daha çok felaketler gelmesi mümkündür.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. geçmişten ders alma,
II. savaş ortamından çıkar sağlama,
III. savaşların getirdiği sonuçları kabullenme
yaklaşımlarından hangilerinin gerektiğini vurgulamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

 

1. D 2. C 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. E 9. B 10. E 11. A 12. C 13.A

 

www.tarihtendersler.com