2005 ÖSS Tarih Soruları

46. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

47. İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine “hatun” unvanı verilirdi.
Hatunun,
I. elçileri kabul etmesi,
II. sarayının olması,
III. oğlunun veliaht olması
durumlarından hangileri, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

48. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma çabası Emeviler zamanında en üst düzeye ulaşmıştır. Bu duruma tepki olarak Emeviler zamanında başlayan, Abbasiler zamanında güçlenen ve İslam dünyasının çeşitli halklarının kendi kimlik arayışlarını kamçılayan “Şuubiye” adı verilen bir akım doğmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu akımın sonuçlarından biri olduğu savunula maz?

A) İslam ülkelerinde farklı kültürlerin gelişmesi
B) Halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip çıkması
C) Müslüman halklar arasında sürtüş melerin çıkması
D) İslamiyet’in yayılmasının hızlanması
E) Halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması

49. Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da vilayetlerin ve yerel askeri güçlerin başında bulunan sübaşılar, bu vilayetlerdeki iktaların sahibi değil yöneticisi ve askerlerin amiriydiler.
Bu bilgiye dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle ilgili:
I. Toprağın mülkiyeti işleyene aittir.
II. Yönetim ve askerlik hizmetleri birlikte yürütülmüştür.
III. Sübaşılar sultana bağlı değildir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

50. Osmanlı İmparatorluğu’nda,
I. sınırların genişlemesi,
II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi,
III. padişah değişikliklerinin olması
durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

51. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Celali Ayaklanmaları’nın bastırılması için asi şeflerinin bazıları öldürülmüş, bazılarına yüksek rütbeler verilerek onların devlete bağlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır.
Böyle bir tutumun,
I. benzer ayaklanmaların çıkması,
II. köklü ıslahata gereksinimin artması,
III. ülkeyi yönetmenin kolaylaşması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

52. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıda kilerden hangisinin Batı kültür leriyle etkileşimi artırdığı savunul amaz?

A) Arap alfabesinin kullanılması
B) Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Osmanlı padişahının Avrupa’ya gitmesi
E) Medreselerin yanında modern okulların da açılması

53. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan’ın yönetimine geçmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna gelmiştir.
II. Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik olmuştur.
III. Osmanlı İmparatorluğu’na sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

54. İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlük lerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa’da,
I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi,
II. güç dengesinin bozulması,
III. yeni ittifakların oluşması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

55. Kurtuluş Savaşı’nda milis güçlerinin sayıca artmasının,
I. işbirliği ve güç birliği sağlanması,
II. TBMM Hükümeti’nin etkinliğinin yaygınlaşması,
III. kadınların cephede ve cephe gerisinde etkin olması
konularının hangilerinde sorun yarattığı savunulabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

56. 1919’da ülke çapında genel seçimler yapılmış, bu seçimleri Mustafa Kemal’in de üye olduğu Müdafaa-iHukuk yanlıları kazanmıştır. Padişah, seçimleri İttihatçıların kazandığını ileri sürerek Mebuslar Meclisi’nin toplanmasını geciktirmeye çalışmıştır.
Padişahın bu tutumu, aşağıdakilerin hangisinden endişe duyduğunu gösterir?
A) Anadolu’nun işgal edilmesi
B) İşgalci devletler arasında görüş ayrılığı çıkması
C) Anlaşma Devletleri’nin Meclis’i kapatması
D) Meclis’te padişah iradesinin etkisiz kalması
E) Anlaşma Devletleri’nin birliklerinin İstanbul’a gelmesi

57. Salih Paşa Kabinesi’nin 2 Nisan 1920 tarihinde istifa etmesinden sonra Padişah, yeni kabineyi kuran sadrazama verdiği buyrukta, “Milliciler” adı altında meydana gelen ayaklanmalara katılanlardan pişman olanlara af ilan edilmesini istemiştir.
Padişahın bu buyruğu, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Kuvayı Milliye’nin dağıldığının
B) Yönetimin, ulus egemenliği ilkesini benimsediğinin
C) Anlaşma Devletleri’ne güven duyulmadığının
D) Hükümet değişikliklerinin çok sık olmasından rahatsızlık duyulduğunun
E) Saltanat ve hilafete olan bağlılığın güçlendirilmek istendiğinin

58. Mustafa Kemal, Damat Ferit’in yerine sadrazam olarak getirilen Ali Rıza Paşa’ya çektiği telgrafta, yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyması durumunda Kuvayı Milliye’nin hükümete yardımcı olacağını belirtmiştir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İstanbul Hükümeti’nin Kuvayı Milliye kararlarına uyduğu
B) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketine çekilmek istendiği
C) Kuvayı Milliye’nin giderek güçlenmesinden endişe duyulduğu
D) Yalnızca Kongre kararlarının geçerli olacağı
E) Kuvayı Milliye’nin Kongre kararıyla oluştuğu

59. Birinci TBMM’nin,
I. üyelerinin iki yılda bir yapılan milletvekili seçimleriyle yenilenmesinin kararlaştırılması,
II. üyelerinin çok çeşitli mesleklerden olması,
III. yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahip olması
özelliklerinden hangilerinin, vergi almak ve asker toplamak için otoritesini korumada etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

60. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye’deki yabancı okulların binalarındaki dini izlerin ve işaretlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. yabancı okullarda öğrenim görme isteğinin değişmediği,
II. eğitim ve öğretimin devletin denetiminde olduğu,
III. Türk kültürünün gelişmesine gereken önemin verildiği
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

61. Türkiye Cumhuriyeti kendi içişlerine karışılmasını istemediği gibi, başka ülkelerin de içişlerine karışmamayı dış politikada ilke edinmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin, bu ilke doğrultusunda yapılan uygulamalardan biri olduğu savunulabilir?

A) Müslümanlar üzerinde etkili olan halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılıp cumhuriyetin ilan edilmesi
C) 1924 yılına kadar, 1876 Anayasası’nın 1921 Anayasası’yla birlikte yürürlükte olması
D) Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E) Tekke ve türbelerin kapatılarak halkın dini duygularının sömürülmesinin engellenmesi

62. Türkiye Cumhuriyeti’nde, düşünce ve duyguda birleşen bir toplumun oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısının en çok olduğu savunulabilir?

A) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B) Harf inkılabının yapılması
C) Millet Mektepleri’nin açılması
D) Eğitmen kurslarının açılması
E) Tüm öğretim kurumlarının bir merkezden yönetilmesi

63. Halkçılık, yönetimde, siyasette, kalkınmada, gelirin dağılımında, devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda devleti önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemeler yapmak, engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar.
Buna göre,
I. Âşar vergisinin kaldırılması,
II. okuma yazma seferberliğinin başlatılması,
III. hicri takvim yerine miladi takvimin kabul edilmesi
uygulamalarının hangilerinde doğrudan halkçılık ilkesinin temel alındığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

64. Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki dönemlerde, savaşlar sadece savaşa giren devletlerin cephede çarpışması şeklinde gerçekleşiyor, cephe dışında bulunan insanlar bu durumdan etkilenmiyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan itibaren savaşların boyutları büyümüş, savaş silah, araç ve gereçlerinin etki alanları ve tahrip güçleri artmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan bu değişiklikle, aşağıdakilerden hangisinin öneminin arttığı savunulamaz?

A) Topyekün seferberliğin
B) Sivil savunmayla ilgili çalışmaların
C) Uluslararası ittifaklara katılmanın
D) Uluslar arasındaki silahlanma yarışının
E) Savaşan devletler arasındaki fiziksel uzaklığın

46. B 47. A 48. D 49. B 50. A 51. D 52. A 53. D 54. E 55. C
56. D 57. E 58. B 59. C 60. B 61. A 62. E 63. C 64. E

www.tarihtendersler.com