2004 ÖSS Tarih Soruları

46. Alacahöyük’te bulunan ve MÖ 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde,MÖ 3300-3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.
Bu bilgiye dayanarak;
I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yeniden değerlendirilmelidir.
II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.
III. Alacahöyük, Aslantepe’den daha eski bir yerleşim bölgesidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

47.
I. Türk topluluklarının farklı boylardan oluşması
II. Türk topluluklarının genelde yerleşik düzene geç geçmeleri
III. Türk topluluklarının dini inançları
Orta Asya’daki Türk devletlerinin başlangıçta, ekonomilerinin temelini hayvancılığın oluşturmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

48. Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı’nda esir alınan Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt olabilir?

A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu
B) Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammet’in yönettiği
C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu
D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk başarısı olduğu
E) Okuma yazmaya önem verildiği

49. Anadolu Selçukluları, XI. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıl sonlarına kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar yapmışlardır.
Bu savaşların,
I. Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması,
II. Anadolu’da yerleşim alanlarının boşalması,
III. Anadolu’dan geçen dünya ticaret yollarının önem kazanması
durumlarının hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

50. Ortaçağ Avrupası’nda Katolik Kilisesi, dini hakların yanı sıra dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında, kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünceleri dile getirmek mümkün değildi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir?

A) Katolik Kilisesi’nin varlığını sürdürecek önlemler almasını
B) Kişisel yaratıcılığın ön plana çıkmasını
C) Sanat alanında işlenen konuların sınırlı olmasını
D) Din adamlarının krallar üzerinde etkili olmasını
E) Yöneticilerle din adamları arasında sorun çıkmasını

51. XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda,
I. şehirlerde işsizliğin artması,
II. köylerde yaşamanın güçleşmesi,
III. köylerden şehirlere göçün hızlanması
durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I

52. Osmanlı İmparatorluğu’nda,
III. Selim, “Nizam-ı Cedit” hareketini başlatmıştır.
II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmış, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla bir ordu kurmuştur. Abdülmecit, Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Saltanat sürelerinin uzun olduğu
B) Yenilik taraftarı oldukları
C) Dış politikada değişikliğe gittikleri
D) Dönemlerinde ayaklanmalar olduğu
E) Kendilerinden önce yalnız askeri alanda yenilik yapıldığı

53. Batılı devletler, Osmanlı İmparatorluğu’nun içişlerine karışmak için aşağıdakilerden hangisini dayanak olarak kullanmışlardır?

A) Sened-i İttifak’ı
B) Veraset sistemini
C) Devşirme Kanunu’nu
D) Timar sistemini
E) Azınlık haklarını

54. Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıta üzerinde uzun süre egemenlik kurmuş olması bu imparatorluğa,
I. stratejik bakımdan önemli konumda olma,
II. farklı din ve milletlerden çok sayıda kişiyi barındırma,
III. merkeziyetçi sistemi benimseme
özelliklerinden hangilerini kazandırmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

55. İstanbul Hükümeti temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa, Temsilciler Kurulu ile Amasya Görüşmeleri’nde Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanması konusunda anlaşmaya varmış ve bu kararı İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini, aksi takdirde görevinden istifa edeceğini belirtmiştir. Ancak, Salih Paşa İstanbul Hükümeti’ne bu kararı kabul ettirememiştir.

Bu durum, İstanbul Hükümeti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olabilir?
A) Anadolu hareketinin daha da güçleneceğinden endişe duyduğunun
B) Üyeleri arasında her konuda görüş birliği olduğunun
C) Temsilciler Kurulu’nun yabancılarla siyasi ilişkiler kurmasını istemediğinin
D) Anayasada değişiklik yaptığının
E) Seçim sonuçlarını beklemeyi uygun bulduğunun

56. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Ahmet İzzet başkanlığında oluşturulan Osmanlı Heyeti’yle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik’te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara’ya götürmüştür.
Mustafa Kemal’in Osmanlı Heyeti’ni Ankara’ya götürmesindeki amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulamaz?

A) Ankara ile İstanbul Hükümetlerinin uzlaştığı izlenimi yaratmak
B) İstanbul Hükümeti’nin, Kuvayı Milliye’ye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek
C) Osmanlı Heyeti’nin önerilerini uygulamak
D) Kendisine olan kamuoyu desteğini artırmak
E) Osmanlı Heyeti’nin ulusalcılara katıldıkları görüntüsünü vermek

57. TBMM’nin 30 Kasım 1925 tarihinde kabul ettiği bir kanunla, tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış; ancak tekke ve zaviyelerden cami ve mescit olanlara dokunulmamıştır.
Bu uygulama laiklik ilkesinin,
I. bütün dinlere eşit davranılması,
II. din adına birtakım batıl inançların yayılması
karşısında devletin taraflı davranması,
III. ibadet özgürlüğü tanınması
özelliklerinden hangilerini yansıtmaktadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

58. Türkiye’de, 1929 yılından itibaren uygulamaya konulan koruyucu gümrük politikası,
I. yerli malların kullanımını artırma,
II. ticaret yapılan devlet sayısını artırma,
III. dış ticaret açığını kapatma
amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

59. Türkiye’de,

I. milletvekili seçimlerinin yapılma süresinin uzatılması,
II. çok partili sisteme geçilmesi,
III. halkın, temsilcilerini doğrudan seçmesi
gelişmelerinden hangileri için toplumun belli bir siyasal olgunluğa erişmesinin önemli olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

60. Atatürk, “Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” demiştir.
Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Gelişme ve kalkınmanın zaman alacak bir süreç olduğunu
B) Çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi ve bunlardan yararlanılması gerektiğini
C) Ulusların uygarlıklara sahip çıkması gerektiğini
D) Bilim ve tekniğin ulusal olduğunu
E) İktisadi kalkınmada yabancı sermayeden yararlanmak gerektiğini

61. 1934 yılında çıkarılan kanunla Ağa, Hacı, Hafız, Hoca,Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunulabilir?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Laiklik

62. İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliği’nin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı’nda, Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’na katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiye’ye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire’ye davet edilmiştir. İsmet İnönü, Kahire’ye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir.
İsmet İnönü’nün yalnızca bu tutumuna dayanarak,
I. ulusların eşitliğini gözetme,
II. bağımsız devlet anlayışına saygı duyma,
III. sorunlara kısa sürede çözüm bulma
yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

63. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde İstanbul’da toplanan Uluslararası Kadın Kongresi’nde, Mısır kadınlarınıtemsil eden Hüda Şaravi, Atatürk’e hitaben: “Türkler size Atatürk, yani ‘Türklerin Babası’ ismini verdiler. Ben ise size Ataşark, yani ‘Şarkın Babası’ demek istiyorum.” demiştir.
Buna göre Hüda Şaravi’nin, Türk inkılabının
I. evrensel nitelikler taşıması,
II. insanlığın kurtuluşu, özgürlüğü için örnek
olması,
III. benimsenmesinin zaman alması
özelliklerinin hangilerinden etkilendiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

64.
I. Doğa güçlerinin askeri stratejiler üzerindeki etkisi
II. Psikolojik savaşın önemi
III. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın önemi
Savaşta gelişmiş silah ve olanakların kullanılması, yukarıdakilerin hangilerinde azalmaya yol açar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

46-A 47-B 48-E 49-D 50-B 51-D 52-B 53-E 54-C 55-A
56-C 57-E 58-D 59-E 60-B 61-A 62-D 63-C 64-A

www.tarihtendersler.com