DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Asabiye Ve Devlet
 Son Güncelleme: 01.11.2014    

 

Oğuzların Kayı Boyunun asabiyesi ile kurulan beylik, Oğuz boylarını toplayarak devlet olduktan sonra diğer din ve milletlerden insanları toplayarak, Osmanlı Devlet-i Ali’si olduğunda, neseb asabiyesinden sebep asabiyesine geçmişti. Osmanlı, sebeplilik asabiyesini genişletmek için diğer asabiyelerden olanları umûr-u devlette, devlet içerisinde yerleştirdi, onlara en üst makamlarda görev verdi ve onlara adâletle muamele etti. Çökerken ise yeni devletin nasıl olacağını tartışmaya açtı ve mektebler kurdu. Seçme talebeler yetiştirdi. Yetiştirdiği talebelerin en seçkinlerini bir teşkilatta topladı; Teşkilat-ı Mahsusa. Bu talebeleri alanlara sürdü. Balkanlardan, Çanakkale’ye, Trablusgarp’ten (Libya’dan) Yemen’e … ve içlerinden birisini Padişah saraya davet etti. Anadoluya gönderdi. Şeyhulislam Mustafa Sabri’nin bütün itirazlarına rağmen. Anadoluya geçen Mustafa Kemal’in, kurduğu birliklere verdiği isim Kuvvayı Milliye=Milliyetçi Kuvvetlerdir. Kurulan devlet milli bir devlettir yani yeniden sebep asabiyesinden neseb asabiyesine geçilmiş oldu. Osmanlı Hanedanından hiç kimsenin burnunun kanamamasının sebebi bu olmalıdır. Araplardaki Emevi veya Ruslardaki Romanof hanedanlarının başına gelenler hamdolsun gelmemiştir.


Selçukluların ve Osmanlıların kendilerinden sonra kurulacak devleti belirlemeleri bilinçli bir seçimle mi olmuştu? Yoksa olayların sürüklemesiyle mi böyle olmuştu? Bu konu şüphesiz tartışılabilir. Olayların sürüklemesiyle bile gerçekleşmiş olsa sonuç değişmeyecektir. Neseb asabiyesine dönülmüş ve devlet bilgileri aktarılan kişiler eliyle yeni devlet kurulmuştur.

 

Amerika′da 13 devlet Philadelphia′da Amerika Birleşik Devletleri′ni temellendirmek üzere anlaşmaya vardığı zaman, bu 13 devleti oluşturan insanların büyük kısmı Anglosakson asabiyesinden idiler, İngilizce konuşuyorlardı. Beyaz idiler, Anglosakson idiler ve çoğunluğu Protestan′dı. WASP= White, Anglo Sakson. Protestan asabiyesinin American Dreams arkasında hala durduğunu unutmamak gerekir.

 

İbni Haldun’dan son bir bilgi ile bitirelim. Fetihler, göçler vb. sebeplerle devlete katılan başka asabiyelerden insanlar devlete bağlanmak isteniyorsa dört şey verilir; 1- Emniyet (Güvenlik), 2- Adalet, 3- Mülkiyet (Ev, arazi sahip olma hakkı), 4- Hürriyet.  Ama, ikinci bir "mülkiyet" kavramı daha var; bu"Siyâsî Mülkiyet"tir ki buna "mülkün tapusu" da diyebiliriz. Bu ikinci mânâsıyla Mülkiyet, devletin aslî kimliğinin kimde olduğunu belirlemek demektir. Bu dört şarta uygun olarak davranıldığı takdirde bütün tebaanın sadâkati en üst seviyede pekiştirilir. Lâkin, meselâ bunlardan birisi, mülkün tapusuna el uzatıp, aslî kurucu asabiyenin, milleti hakimenin,  Türk′ün mülkü olmaktan çıkarmaya teşebbüs ettiği takdirde, ne olur? İşte Haldûn bu noktada, Zilzâl Sâresi′nin birinci âyetine telmîhen, şöyle bir îkazda bulunur: "Bu mülkiyete, yâni mülkün tapusuna el uzatılacak olursa, yer yerinden oynar".

 

Allah’a emanet olun.1 2 3 4 5