DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Halifelik
 Son Güncelleme: 18.02.2014    

Halifelik, hilafet kavramı Hz. Muhammed (S.A.V.)’in vefatı ile ortaya çıkmış bir kavramdır.
Halife kelimesinin terim anlamı, bir kimsenin yerine geçen. onu temsil eden kimse demektir. Devlet başkanına denir. Toplumun başında bulunan ve toplumun fertlerini yönlendiren kişiler imam denir. İmam “ümmetin idaresini üstlenen kişi”, imâmet “imamın üzerine aldığı görev” anlamına gelir. Ayrıca cemaate namaz kıldıran kimseye önder ve yönetici niteliği sebebiyle imam, yaptığı göreve imâmet denmişse de karışıklığı önlemek amacıyla devlet başkanlığı için “büyük imamlık” (el-imâmetü’l-uzmâ, el-imâmetü’l-kübrâ) ifadesi tercih edilmiştir. İmâmet kavramı siyasî ve hukukî bir terim olarak Resûl-i Ekrem’den sonra İslâm toplumunun idaresini en yüksek seviyede üstlenen kişinin görev ve makamını ifade eder. Ancak imâmet daha çok nazarî mânada devlet başkanlığını, hilâfet ise fiilî otoriteyi belirtir. Hz. Ebû Bekir’e “halîfetü Resûlillâh” diyen sahâbîler, Hz. Ömer’e “halîfetü halîfeti Resûlillah” (Resûlullah’ın halifesinin halifesi) demeye başladılar. Bu ifadenin söylenmesinin zorluğu ve daha sonraki halifeler için de uzayıp gideceğinden halifeye “emîrü’l-mü’minîn” şeklinde hitap edilmesi yaygınlaştı.

 Hz. Muhammed (S.A.V.) sağlığında; Peygamberdir: Allah’tan aldığı vahyi insanlara tebliğ etmiştir. Model Şahsiyettir: Usvetu’l-hasene (en güzel örnek) olarak ahlâki açıdan örnek olmuştur. Devlet Başkanıdır: Müslümanlar siyasi bir güç olunduğunda devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir. içtihat Yapan Yargıçtır: Allah’tan aldığı vahyi açıklayarak ve yorumlayarak Müslümanların hukukî problemlerini çözmüştür.  Öğretmendir: Müslümanların ahlak ve karakterlerini eğitmiştir. Komutandır: Savaşlarda Müslümanların ordu kumandanlığını yapmıştır.

Halife –haşa- vahiy almadığına ve almayacağına göre Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamberlik (nübüvvet) görevinde halifesi değildir. Kur’an’ın yalnızca iki peygamber için [Hz. İbrahim (A.S.) Mumtehine suresi 4. ayet  ve  Hz. Muhammed (S.A.V.) Ahzab Suresi 21. ayet] için kullandığı  Usvetu’l-hasene sıfatına sahip olmadığına göre burada da halifesi değildir. Ahlaklı olmak zorunda olmadığı anlaşılmamalıdır. Ümmetin en faziletli olması istenmiştir. Halifeler de ahlaklı olmaya en azından ahlaklı görünmeye çalışmışlardır. Anlaşılıyor ki halife olan kişi devlet başkanlığı ve devlet başkanlığı ile alakalı olan diğer görevlerinde peygamberin halifesidir. Bu görevleri ya kendi yapar ya da görev vererek, yetki dağıtarak yapılmasını sağlar.

1 2 3 4 5 6 7 8