DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Yüzellilikler
 Son Güncelleme: 18.08.2017    

YÜZELLİLİKLER LİSTESİ
Milli Mücadele’de yer almayan veya çekingen davranan kişilerden 150’si 7 Haziran 1924 tarihinde çıkartılan bir Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına sürgün edilmiştir. 
 
VAHİDEDDİN’İN MAİYETİ
 
Yaver-i Has Kiraz Hamdik
Hademe-i Hassa Kumandanı Zekit
Hazine-i Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağaü
Tütüncübaşı Şükrür
Şerkarin Yaverk
Yaverandan Erkan-ı Harp Miralay Tahire
Seryaver Avnir
Eski Hazine_i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refikg
 
KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL KABİNE AZALARI
 
Eski Şeyhülislam Mustafa Sabrie
Eski Adliye Nazırı  Ali Rüşdiç
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Cemal (Artin)e
Eski Bahriye Nazırı Cakacı Hamdi (Paşa)r
Eski Maarif Nazırı Rumbeyoğlu Fahreddin
Eski Ziraat ve Ticaret Nazırı Kızılhançerli Remzi
 
SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA
 
Eski Marif Nazırı Hadi (Paşa)
Ayandan Şura-yı Devlet Eski Reisi Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
Bern eski sefiri Reşat Halis
 
KUVVE-İ İNZİBATİYE’YE DAHİL OLANLAR
 
Kuvve-i İnzibatiye Başkumandanı Süleyman Şefik (Paşa)
Yaveri Süvari Yüzbaşısı Bulgar Namıyla Maruf Tahsin
Kuvve-i İnzibatiye Erkan-ı Harbiye Reisi Miralay Ahmet Refik
Kuvve-i İnzibatiye Mitralyöz kumandanı Ve Damat Ferit’in Yaveri Tarık Mümtaz
Kuvve-i İnzibatiye Kumandanlarından İzmir Kolordusu Kumandanı Ali Nadir (Paşa)
Kuvve_i İnzibatiye Mensuplarından ve Nemrut Mustafa Divanı Harp üyesi Kaymakam Fettah
Kuvve-i İnzibatiye Mensuplarından Çopur Hakkı
 
MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN
 
Eski Bursa Valisi Gümülcineli İsmail
Ayandan Konyalı Zeynelabidin
Eski Cebelibereket Mutasarrıfı Fanizade Mesut
Hürriyet ve İtilaf Fırkası lideri Miralay Sadık
Eski Malatya Mutasarrıfı Bedirhani Halil Rahmi
Eski Manisa Mutasarrıfı Giritli Hüsnü
Eski Divan-ı Harp Reisi Nemrut Mustafa (Paşa)
Uşak Belediye Reisi Hulusi
Eski Adapazarı Kaymakamı Hain Mustafa
Tekirdağ eski müftüsü Hafız Ahmet
Eski Afyonkarahisar Mutasarrıfı Sabit
Gaziantep Mutasarrıflığında bulunmuş Celal Kadri
Hürriyet ve İtilaf Katibi Umumisi Adanalı Zeynelabidin
Mülga Eski Evkaf Nazırı Ayandan Vasfi Hoca
Eski Harput Vali Vekili Ali Galip
Eski Bursa Müftüsü Ömer Fevzi
Eski İzmir Kadı Müşaviri Ahmet Asım
Eski İstanbul Muhafızı Natık
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Adil
Eski Dahiliye Nazırı Ayandan Mehmet Ali
Eski Edirne Valisi ve Şehremini Vekili Salim (Mirimiran)
Kütahya’da Yunanlılara Mutasarrıflık eden Hoca Rasihzade İbrahim
Adana’da Vekillik eden Abdurrahman
Eski Karahisarışarki mebusu Ömer Fevzi
işkenceci Namıyla Maruf Mülazim Adil
İşkenceci Namıyla Maruf Mülazim Refik
Eski Kırkağaç Kaymakamı Şerif
Çanakkale eski Mutasarrıfı Manmut Mahir
İstanbul eski Merkez Kumandanı Emin
Kilis’te Kaymakamlık eden Sadullah Sami
Dahiliye Nezareti eski Dava Vekili ve Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri

1 2 3