DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   2005 ÖSS
 Son Güncelleme: 01.11.2013    

46. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö. 3000’li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö. 2000’li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö. 2000’li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
B) Günümüzden dört-beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna

47. İslamiyet’ten önce Türk devletlerinde kağanın eşine “hatun” unvanı verilirdi.
Hatunun,
I. elçileri kabul etmesi,
II. sarayının olması,
III. oğlunun veliaht olması
durumlarından hangileri, kağanı temsil etme yetkisinin olduğunu gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

48. Müslüman Arapların başka kavimler üzerinde üstünlük kurma çabası Emeviler zamanında en üst düzeye ulaşmıştır. Bu duruma tepki olarak Emeviler zamanında başlayan, Abbasiler zamanında güçlenen ve İslam dünyasının çeşitli halklarının kendi kimlik arayışlarını kamçılayan “Şuubiye” adı verilen bir akım doğmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu akımın sonuçlarından biri olduğu savunula maz?

A) İslam ülkelerinde farklı kültürlerin gelişmesi
B) Halkların kendi tarihine, diline ve sanatına sahip çıkması
C) Müslüman halklar arasında sürtüş melerin çıkması
D) İslamiyet’in yayılmasının hızlanması
E) Halkların etnik yapılarıyla ilgili araştırmalar yapılması

49. Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu’da vilayetlerin ve yerel askeri güçlerin başında bulunan sübaşılar, bu vilayetlerdeki iktaların sahibi değil yöneticisi ve askerlerin amiriydiler.
Bu bilgiye dayanarak Anadolu Selçukluları dönemiyle ilgili:
I. Toprağın mülkiyeti işleyene aittir.
II. Yönetim ve askerlik hizmetleri birlikte yürütülmüştür.
III. Sübaşılar sultana bağlı değildir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

50. Osmanlı İmparatorluğu’nda,
I. sınırların genişlemesi,
II. Kapıkulu askerlerine maaş verilmesi,
III. padişah değişikliklerinin olması
durumlarından hangileri, devletin hem gelirlerinin hem de giderlerinin artmasına neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

51. Osmanlı İmparatorluğu’nda, Celali Ayaklanmaları’nın bastırılması için asi şeflerinin bazıları öldürülmüş, bazılarına yüksek rütbeler verilerek onların devlete bağlılıkları sağlanmaya çalışılmıştır.
Böyle bir tutumun,
I. benzer ayaklanmaların çıkması,
II. köklü ıslahata gereksinimin artması,
III. ülkeyi yönetmenin kolaylaşması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

52. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıda kilerden hangisinin Batı kültür leriyle etkileşimi artırdığı savunul amaz?

A) Arap alfabesinin kullanılması
B) Avrupa’da devamlı elçiliklerin açılması
C) Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
D) Osmanlı padişahının Avrupa’ya gitmesi
E) Medreselerin yanında modern okulların da açılması

53. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan’ın yönetimine geçmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak,
I. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna gelmiştir.
II. Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik olmuştur.
III. Osmanlı İmparatorluğu’na sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

54. İtalya ve Almanya’nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlük lerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa’da,
I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi,
II. güç dengesinin bozulması,
III. yeni ittifakların oluşması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

55. Kurtuluş Savaşı’nda milis güçlerinin sayıca artmasının,
I. işbirliği ve güç birliği sağlanması,
II. TBMM Hükümeti’nin etkinliğinin yaygınlaşması,
III. kadınların cephede ve cephe gerisinde etkin olması
konularının hangilerinde sorun yarattığı savunulabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III1 2