DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Selahaddin Eyyubi Kürt müdür?
 Son Güncelleme: 27.02.2017    

     Öncelikle şu beylik değerlendirmeyi hiç dikkate almadığımızı söyleyelim: Tam adı  Ebu’l Muzaffer El-Melikü’n-Nâsır Salâhuddîn Yûsuf Bin Necmiddîn Eyyûb Bin Şâdî (1138-1193) olan, Doğu'nun meşhûr kahramânı "Salâhaddin Eyyûbî'nin hangi milletten olduğu hiç önemli değildir, o bir İslâm mücâhididir." Hayır efendim, virgülden sonraki kısım gâyet doğru olmakla birlikte Salâhaddin'in hangi milletten olduğu gâyet önem arz etmektedir. Çünkü bu 12. yy.'ın çok önemli figürü bir siyâsî malzeme hâline getirilmiş, kendisine Kürtlüğün çıkardığı nâdir büyük adamlardan biri – belki de teki – hüviyeti kazandırılmıştır. Kürtlüğün târih boyunca kayda değer hiçbir şey çıkaramadığını ispât etmek boynumuzun borcu olduğuna göre, bu konuda da genel kanaatin aksini aramak ve hakikat bu yöndeyse söylemek mecburiyetindeyiz.
     Özellikle batılı târihçilerin ve memleketimizdeki Kürtçü grupların elinde bu Ortaçağ Müslüman dünyâsının şövalyesi, bir Kürt o larak telakki edilmektedir. Ülkemizde bu konudaki en yetkin çalışmanın sâhibi Prof. Dr. Ramazan Şeşen'e göre ise durum farklıdır. Sayın Şeşen özellikle eski Arap metinleri üzerindeki çalışmaları ve çevirileriyle tanınan değerli bir bilim insanıdır. Tam adı Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani el-Fukaimi el-Basri olan Câhiz'in (781-869) Türklerle ilgili eseri "Manâkib Cund el-Hilâfa ve Fazâ'il el-Etrâk"ı Türkçeye kazandırmış; Salâhaddin döneminin mevsuk kaynaklarından, Imâdeddin el-Kâtib el-Isfahânî'nin "el-Bark el-Şâmî" adlı eserinin 5. cildini de çevirip doktora tezi olarak hazırlamıştır. Bununla birlikte Salâhaddin Eyyûbî üzerine oylumlu bir doçentlik tezi kaleme almış ve bu kitabın 3. baskısı İSAR yayınları arasında 2000 yılında basılmıştır.

     Kitapta Salâhaddin'in menşei üzerine Sayın Şeşen şöyle yazmıştır:
"Salâhaddin melez bir aileden gelir. En eski atası 758 yılında aşiretiyle birlikte Basra'dan Azerbaycan bölgesine nakledilen Yemen Araplarından Ravvâd b. el-Müsennâ el-Ezdî'dir. Ravvâdîler bundan sonra Azerbaycan bölgesinde Hezbâniyye Kürtleriyle karışmışlar, X. asrın sonlarından itibaren kendilerini bu kabilenin bir kolu saymışlardır. Daha sonra Salahâddin'in babası Necmeddin Eyyûb ve amcası Esedüddîn Şîrkûh, Selçukluların ve Zengîlerin hizmetinde çalışan büyük emîrler (beyler) arasına girmişler, bunun neticesi Eyyûbî ailesi Türklerle karışarak Türkleşmiştir. Salâhaddin'in ağabeysi Tûranşah, kardeşleri Tuğtigin ve Böri öztürkçe adlar taşırlar. Anası, Şihâbeddîn Mahmûd b. Tüküş (Tokuş) el-Hârimî'nin kardeşidir. Kızkardeşi Rabîa Hatun önce Sadeddîn Me'ûd b. Üner'le, sonra Muzafferüddîn Gökböri ile evlenmiştir.

1 2